Zasadnutia OZ

Program zasadnutia:
1./ Zahájenie zasadnutia OZ
2./ Prejednanie odkúpenia pozemkov v katastri Obce Korňa od p. Ing. Stanislava Babicu a manželky, bytom Svätoplukova č. 48, Žilina
3./ Diskusia
4./ Návrh na uznesenie
5./ Záver

Dochádzka poslancov:
Z počtu poslancov OZ 9 bolo prítomných 8. Neprítomný bol p. František Hurík.

Program zasadnutia:
1./ Zahájenie zasadnutia OZ
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 21.12.2007
3./ Schválenie rozpočtu ZŠ a ŠKD Korňa na rok 2008
4./ Schválenie rozpočtu MŠ so ŠJ Korňa na rok 2008
5./ Výkon samosprávy za rok 2007
6./ Rôzne
7./ Diskusia
8./ Návrh na uznesenie
9./ Záver