Štatút obce

Obecné zastupiteľstvo v Korni na základe § 11 Zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov   v y d á v a   pre kat. úz.  K o r ň a   tento

 

 Š T A T Ú T   O B C E   K O R Ň A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prvá hlava

§ 1

Úvodné ustanovenia

1/ Štatút obce   K o r ň a   upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.

2/ Štatút obce Korňa je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

§ 2

Postavenie obce

1/ Obec Korňa je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.

Územie obce Korňa tvorí súbor katastrálnych území jej jednotlivých častí : Korňa časť Nižná Korňa a Korňa časť Vyšná Korňa.

Zmeny územia obce Korňa  možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

2/ Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi  finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.

3/ Obec má právo na svoje obecné symboly.

4/ Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.

 

§ 3

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

 1/ Obyvateľom obce Korňa je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt.

2/ Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto sú zakotvené v ust. § 3 ods. 2 a § 4 ods. 2 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

3/ Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4/ Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo kto sa v obci zdržuje a je v nej prihlásený na prechodný pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo obce. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej  nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce /miestne referendum/.

5/ Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

§ 4

Samospráva obce  K o r ň a

1/ Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe /§4 ods.l  zák. 369/1990 Zb./.

2/ Samosprávu obce  K o r ň a  vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

        a/ orgánov obce

        b/ hlasovaním obyvateľov obce

        c/ verejným zhromaždením obyvateľov obce

3/ Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s podnikateľskými, právnickými a  fyzickými  osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce.

4/ Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzne nariadenia /“nariadenia“/. Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy,  môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach, takéto nariadenie nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce,  ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací poriadok  Obecného zastupiteľstva v Korni.

5/ Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. SNR č. 369/1990 Zb. – § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Druhá hlava

MAJETOK OBCE

§ 5

1/ Majetok obce  K o r ň a  tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených, resp. vytvorených obcou. Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila.

2/ Majetok obce Korňa sa používa najmä:

 • pre verejné účely
 • na podnikakteľskú činnosť
 • na výkon samosprávy obce.

Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.

3/ Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely /najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá/ je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom užívať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

4/ Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v sú-lade s Obchodným zákonníkom.

5/ Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.

6/ Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.

7/ Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpoved-nosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

§ 6

1/  Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

2/ Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné  majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.

Sú povinné najmä:

 • udržiavať a užívať majetok,
 • chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
 • používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
 • viesť majetok v predpísanej evidencií v súlade s platnou úpravou.

3/ Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4/ V majetkových veciach /majetkoprávnych záležitostiach/ obce Korňa koná  v jej mene starosta.

§ 7

1/ Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou  obce.

2/ Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií a vymedzenie ich práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo. .

3/ Právnické osoby s majetkovou účasťou obce obec zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou.

§ 8

Za používanie majetku obce možno vyberať dávky v súlade s platnou úpravou.

§ 9

1/ Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú  „Zásady hospodárenia s majetkom obce Korňa “, ktoré  schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

2/ Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:

 • majetok obce Korňa
 • nadobúdanie a prevody vlastníctva obce
 • postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám
 • správu majetku obce
 • hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce
 • nakladanie s cennými papiermi
 • aukčný predaj vecí
 • kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia a majetkom.

Tretia hlava

FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE

§ 10

Financovanie

1/ Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov.

2/ Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými občanmi/mestami/, resp. s inými právnickými a fyzickými osobami.

3/ Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

§ 11

Rozpočet

1/ Základom finančného hospodárenia obce Korňa je rozpočet obce  zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný  účet obce.

2/ Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť /§9 ods. 3 zák.SNR č.369/90 Zb. v znení zmien a doplnkov/. To isté sa týka záverečného účtu obce.

3/ Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.  Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä : príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy z majetku obce, rozpočtových a príspevkových organizácií iných subjektov s majetkovou účasťou obce, dotácie zo štátneho rozpočtu a podiel  na daniach.  Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä : výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky.

4/ Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej dávky /príspevku, poplatku, naturálnom plnení/, o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky. O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce.

5/ Prebytky rozpočtu obce sa prevádzajú do rezervného fondu obce. Z rezervného fondu do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok. O použití rezervného fondu rozhodnutie OZ.

6/  Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou  úpravou vedie obecný úrad.  Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi predpismi – Rozpočtovými pravidlami SR na ten-ktorý rok.

7/ Obec môže využívať ekonomické nástroje /dane, poplatky, pokuty a iné/ ako regulatíva na podporu ochrany životného prostredia.

8/ Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia  peňažných fondov obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

9/ Ročnú účtovnú závierku obce Korňa overuje auditor /§9 ods. 6 zák.SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov/.

§ 12

Rozpočtové provizórium

1/ Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od l. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.

2/ Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

3/ Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória  obsahujú „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Korňa „, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Štvrtá hlava

ORGÁNY OBCE KORŇA

§ 13
Základné ustanovenia 

1/ Orgánmi obce sú:

      a/ obecné zastupiteľstvo

      b/ starosta

2/ Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov  svoje orgány, ktorými sú :

     a/ komisie

     b/ obecný úrad

     c/ obecný hasičský zbor

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo /§ l8  ods.2 zák.SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov/.

3/ Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

§ 14

Obecné zastupiteľstvo

1/ Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Korňa zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Korňa.

2/ Obecné zastupiteľstvo v Korni má 9 poslancov /viď uznesenie OZ/.

3/ Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

§ 15

Úlohy obecného zastupiteľstva

1/ Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Korňa a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obec-nom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

2/ Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

a/ určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu a iných právnických  a fyzických  osôb, dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

b/ schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet,                                  

c/ schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

d/ rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce podľa § 11 a ods. l písm. b/zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, okrem prípadu ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov obce podľa  § 11 a ods. 1 písm. c/ cit. zák,

e/ určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej  dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

f/ vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,

g/ uznášať sa na nariadeniach obce,

h/ určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra obce,

ch/ schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce ako aj ďalšie predpisy,

i/ zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, právnické osoby s majetkovou účasťou obce,

j/ schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach,

k/ zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

l/ udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny,

m/ schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu všetkého Sk,

n/  schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,

o/ schvaľovať nakladanie s majetkovými právami nad 1.700.- €

p/ schvaľovať aukčný predaj vecí,

r/ schvaľovať štatút obce.

3/ Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce.

4/ Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných  nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Korni.

§ 16

Starosta obce

1/ Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie sa skončí zvolením nového starostu a zložením sľubu.

2/ Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom /§ 13 ods. 3 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom  riadení v znení zmien a doplnkov/.

3/ Starosta najmä:

a/ zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva,

b/ vykonáva obecnú správu,

c/ zastupuje obec navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým  a fyzickým osobám,

d/ rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

e/ uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie,

f/ podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva.

4/ Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne  nevýhodné.  Toto svoje rozhodnutie musí prerokovať v obecnej rade, avšak uznesením obecnej rady nie je viazaný.

§ 17

Zástupca starostu

1/ Starosta má jedného  zástupcu, ktorý je volený na celé funkčné obdobie obecným zastupiteľstvom a to z poslancov obecného zastupiteľstva.

2/ Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie  v zmysle § 13b zák. č. 369/1990 Zb. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.

3/ Zástupca starostu je členom obecnej rady s hlasom rozhodujúcim.

4/ Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie :

a/ zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a  obecnej rady,

b/ nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu /§ 13 ods. 3 zák.SNR č.369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov/,

c/ vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obecného úradu.

5/ Zástupca starostu zabezpečuje prípravu zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke vecnej, obsahovej náplne v súlade s rokovaním obecnej rady a tiež prípravu zasadnutí obecnej rady.

6/ Zástupca starostu v súčinnosti s odbornými oddeleniami obecného úradu koordinuje činnosť všetkých komisií obecného zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisií informácie pre plnenie ich úloh.

7/ Podrobnejšiu  úpravu pôsobnosti zástupcu starostu obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Korni.

§ 18

Hlavný kontrolór obce

1/ Hlavný kontrolór obce je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh vyplývajúcich  z pôsobnosti obce.

2/ Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, ďalej v dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného obcou, príp. v inom kontrolnom orgáne obce.

3/ Hlavný kontrolór najmä:

a/ vykonáva kontrolu:

 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,
 • hospodárenia s finančnými zdrojmi obce,
 • čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií

b/ preveruje:

 • ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska  kvality  a z upokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu,
 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci,
 • možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky,

c/ vypracúva odborné stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve.

4/ Pri vykonávaní činnosti uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom.

5/ Hlavný kontrolór  kontroluje vybavovanie  sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a pracovníkov obce s výnimkou pracovníkov obecnej polície a dobrovoľného hasičského zboru.

6/ Hlavného kontrolóra do  funkcie volí obecné zastupiteľstvo.

7/ Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný jedenkrát štvrťročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie.

8/  Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho opatrení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu.

9/ Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva  s hlasom poradným.

10/ Hlavný kontrolór  vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.

§ 19

Komisie obecného zastupiteľstva

1/ Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo.

2/ Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.

3/ Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie – ním je vždy poslanec obecného zastupiteľstva a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá  komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka komisie a členov.

Predseda komisie :

 • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze,
 • zostavuje plán činnosti,
 • organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
 • zastupuje komisiu navonok.

Tajomník komisie :

 • spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,
 • zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,
 • vedie písomné záznamy o schôdzach komisie,
 • zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,
 • plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.

4/ Obec Korňa má vytvorené tieto stále komisie:

 • komisia finančná a správy obecného majetku
 • komisia obchodu, služieb, CR a dopravy
 • komisia kultúry, mládeže a športu
 • komisia ŽP, výstavby, verejného poriadku a kontroly
 • komisia sociálno-zdravotná a bytová

5/ V prípade potreby a vhodnosti vytvorí obecné zastupiteľstvo ďalšie komisie.

6/ Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:

a/  vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým – pre obec – investičným zámerom,

b/ vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obce a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku  komisiu informovať,

c/ kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a  dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne s majetkom prenechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.

7/ Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí.

8/ Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

§  20

Obecný úrad

1/ Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

2/ Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä :

a/ zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,

b/ pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva,

c/ pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,

d/ vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,

e/ koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených obcou,

f/ organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.

3/ Prácu obecného úradu  vedie a organizuje starosta obce.

4/ Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej  štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje  Organizačný poriadok Obecného úradu v Korni, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

§  21

Obecný hasičský zbor

1/ V Korni pôsobí Obecný hasičský zbor, ktorý zriaďuje Obecné zastupiteľstvo v Korni. Obecné zastupiteľstvo tiež určuje jeho organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť.

2/ Obecné zastupiteľstvo určuje organizáciu obecného hasičského zboru s prihliadnutím na potrebu zabezpečovania požiarnej ochrany podľa požiarneho nebezpečenstva v obci a veľkosť hasených obvodov.

3/ Na čele obecného hasičského zboru je veliteľ, ktorého na návrh starostu vymenúva do funkcie obecné zastupiteľstvo. Odvoláva ho z funkcie obecné zastupiteľstvo. Funkcia veliteľa obecného hasičského zboru je nezlúčiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, s funkciou v štátnej správe.

4/ Veliteľ obecného hasičského zboru zodpovedá za svoju činnosť starostovi  a obecnému zastupiteľstvu.

5/ Obecný hasičský zbor:

 • vykonáva hasičské práce pri zdolávaní požiarov na území obce a poskytuje pomoc jednotkám  požiarnej ochrany pri sústreďovaní síl a prostriedkov v prípade zdolávania požiarov mimo územia obce,
 • vykonáva technické zásahy pri ohrození života a zdravia,
 • poskytuje technickú pomoc a podieľa sa  na záchranných prácach v prípade vzniku  živelných pohrôm a mimoriadnych  udalostí,
 • podieľa sa na zabezpečovaní odbornej prípravy dobrovoľných verejných hasičských zborov, požiarnických hliadok a členov kontrolných skupín,
 • podieľa sa na spracúvaní určenej dokumentácie požiarnej ochrany obce,
 • podieľa sa na organizovaní a vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol,
 • podieľa sa na plnení úloh na úseku civilnej obrany,
 • plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov starostu.

6/ Postavenie, organizáciu, početné stavy, riadenie a samotnú činnosť obecného hasičského zboru upraví obecné zastupiteľstvo v Organizačnom poriadku Obecného hasičského zboru v Korni.

Piata hlava

HLASOVANIE OBYVATEĽOV OBCE

§ 22 

1/ Hlasovanie obyvateľov obce Korňa o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.

2/ Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce, ak i o návrh /11a ods. l zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov/:

a/ na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce,

b/ na zavedenie a zrušenie dávky a ak ide o návrh  na zavedenie a zrušenie miestnej dane alebo miestneho poplatku, o ktorom sa má podľa uznesenia obecného zastupiteľstva rozhodnúť v miestnom referende,

c/ petície skupiny obyvateľov obce v počte 20 percent oprávnených voličov ku dňu podania   tejto petície.

3/ Obecné zastupiteľstvo  môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach, týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.

4/ Hlasovanie obyvateľov obce je platné ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina obyvateľov obce oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak  za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov,  ktorí sa zúčastnili hlasovania.

5/ Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia hlasovania obyvateľov obce obecné zastupiteľstvo podrobne upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

Šiesta hlava

VEREJNÉ ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV OBCE

 § 23

1/ Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov alebo jeho časti, resp. častí.

2/ Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce, príp. jeho časti vždy:

 • ak o to požiada petíciou najmenej 20 percent obyvateľov obce,
 • ak o to požiada 1/4 poslancov obecného zastupiteľstva.

3/ Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov obce, resp. jeho časti.

4/ Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia ako aj podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecne záväznom nariadení.

5/ Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli na Obecnom úrade v Korni, príp. iným vhodným spôsobom /napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod./. O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.

Siedma hlava

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

§ 24

Úvodné ustanovenia

1/ Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.

2/ Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami častí obce. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

§ 25

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

1/ Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.

2/ Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecné zastupiteľstvo.    

3/ Funkčné obdobie poslancov začína dňom zvolenia, zložením sľubu a končí dňom skončenia volebného obdobia. Mandát poslanca zanikne aj vtedy, keď  sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe zasadnutia, alebo keď počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva.

§ 26

Práva a povinnosti poslancov

1/ Poslanec je oprávnený najmä:

a/ predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety,

b/ interpelovať starostu  vo veciach týkajúcich sa  jeho práce,

c/ požadovať od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach  týkajúcich sa  ich činností,

d/ požadovať informácie s vysvetlením od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

e/ zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce,

f/ požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov  vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

2/ Poslanec je povinný najmä:

a/ zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,

b/ zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

c/ dodržiavať  Štatút obce Korňa, Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Korni,

d/ obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

3/ Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.

4/ Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva

§ 27

Náhrady poslancov

1/ Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.

2/ Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru.

3/ Starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnení zo zamestnania sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy im patrí odmena /plat/.

Ôsma hlava

VZŤAH  OBCE K OKOLITÝM OBCIAM  A MESTÁM

§ 28

1/ Veci spoločného záujmu obce Korňa a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou obce s okolitými obcami a mestami.

2/ Obec môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov.

Deviata hlava

VZŤAHY S ŠTÁTOM, S PRÁVNICKÝMI A FYZICKÝMI OSOBAMI, S POLITICKÝMI STRANAMI A HNUTIAMI A OBČIANSKYMI ZDRUŽENIAMI

§ 29

1/  Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu a to najmä s Okresným a obvodnými úradmi, územne špecializovanými úradmi  štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavami, ďalšími štátnymi orgánmi /prokuratúrou, súdom, políciou a pod./.

2/ Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

Desiata hlava

ČESTNÉ OBČIANSTVO, CENY, ODMENY  A KRONIKA  OBCE

PRVÁ  ČASŤ

Čestné občianstvo, ceny a odmeny

§ 30

Úvodné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:

a/ Čestné občianstvo obce Korňa

b/ Cena obce Korňa

c/  Cena starostu obce Korňa

d/  Odmeny

§ 31

Čestné občianstvo obce Korňa

1/ Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu jeho záujmov a šírenia jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Korňa.

2/ O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

3/ O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta.

4/ Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej návšteve obce zapisuje do Kroniky obce Korňa.

5/ Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

§ 32

Cena obce Korňa

1/ Cena obce Korňa sa udeľuje za:

 • vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
 • činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
 • činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.

2/ Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. aj občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.

3/ Cenu obce Korňa tvorí plaketa a peňažitá odmena 330.- €. K cene obce sa vydáva potvrdenie /preukaz/ o jej udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.

4/ Cenu obce Korňa slávnostne  odovzdáva laureátom starosta obce každoročne do 31.12. aktuálneho roka.

5/ Cena obce Korňa sa môže udeliť ročne najviac päťkrát.

6/ Cena obce Korňa sa môže  aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr po uplynutí 2 rokov.

7/ Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

§ 33

Cena starostu obce Korňa

1/ Cenu starostu obce udeľuje starosta obce, občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.

2/ Cenu starostu obce Korňa tvorí vecný dar v hodnote, ktorú  každoročne schváli obecné zastupiteľstvo.

3/ Cena starostu sa môže udeliť ročne najviac 10-krát.

4/ Evidencia sa vedie v Kronike obce Korňa, ktorá  má obsahovať mená a hlavné  údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné odôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

§ 34

Odmeny

Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy  a významný podiel na rozvoji obce.

DRUHÁ   ČASŤ

Kronika obce Korňa

§ 35

1/ Kronika obce Korňa sa vedie v úradnom jazyku.

2/ Zápisy do kroniky sa vykonávajú v štvrťročných intervaloch. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech  žitia miestneho spoločenstva.

3/ Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.

Jedenásta  hlava

POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIACH

§ 36

Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciach

1/ Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

2/ Obec organizuje riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva pôvodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

3/ Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

4/ Obec je povinná pomáhať pri likvidácií a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií  prostredníctvom obecného  hasičského zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

§ 37

Pomoc obce pri mimoriadnych situáciach

1/ Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon  neustanovuje inak.

2/ Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo  vecnú pomoc, má právo na  náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

Dvanásta hlava

SPOLOČNÉ A  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

§ 38

1/ Štatút obce Korňa je základnou právnou normou obce  K o r ň a . Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

2/ Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

3/ Štatút obce   K o r ň a  bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Korni dňa 26. 01. 2007.

4/ Štatút obce Korňa nadobúda účinnosť dňom  27. 01. 2007.