Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

 1. Obecné zastupiteľstvo v Korni na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 369/1990 Zb.“)  v y d  á v a    pre územie (kat. územie) obce Korňa tento

 

 Š T A T Ú T   O B C E   K O R Ň A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČASŤ PRVÁ

OBEC

§ 1

Úvodné ustanovenia

 1. Štatút obce Korňa upravuje v súlade so všeobecne záväznými  právnymi  predpismi  postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia obce a nakladania s majetkom obce, postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, formy a metódy ich činnosti, symboly obce, postup pri udeľovaní čestného občianstva, cien obce a odmien; ako i vzťahy obce k ostatným subjektom verejnej správy.
 2. Štatút obce Korňa je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom

§ 2

Postavenie obce

1. Obec Korňa je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky združujúcim osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Korňa je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie. Zmeny územia obce Korňa možno vykonať len v súlade s ustanovením § 2 ods. 3 až 4 a ustanovením § 2a zákona č. 369/1990 Zb.

2. Obec Korňa je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.  Obec Korňa hospodári a nakladá aj s majetkom štátu, ktorý jej bol zverený v súlade s platnou právnou úpravou. Obec Korňa môže nakladať aj s majetkom fyzických a právnických osôb, pokiaľ je na takéto nakladanie zmocnená právnym predpisom alebo dohodou.

3. Obec Korňa má právo na vlastné symboly.

4. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a potreby jeho obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej

§ 3

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

1. Obyvateľom obce Korňa je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt. Podmienky prihlásenia sa k trvalému pobytu upravuje osobitná právna úprava.

2. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností, ktoré sú zakotvené najmä v ustanovení § 3 ods. 2 a 3 a ustanovení § 4 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov. Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce.

3. Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi

4. Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto vlastní na území obce nehnuteľný majetok alebo platí miestnu daň alebo miestny poplatok a tiež ten, kto je v obci prihlásený na prechodný pobyt alebo mu bolo udelené čestné občianstvo obce. Uvedené osoby však nie sú nositeľmi práva voliť a byť volený do orgánov samosprávy obce, ako aj práva hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).

5. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v čase náhlej núdze spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou obdobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu

6. Obec poskytuje obyvateľom sociálnu pomoc, pričom využíva opatrenia v oblasti sociálnych vecí v súlade s platnou právnou úpravou. K tomuto účelu obec vydá (pozn. môže vydať) zásady poskytovania sociálnej pomoci. 

§ 4

Samospráva obce  Korňa

1. Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, najmä v § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

2. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky činnosti súvisiace so správou obce a jej majetku, samostatne zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce z jej samosprávnej pôsobnosti stanovenej osobitným zákonom, ak takéto činnosti v zmysle osobitného zákona nevykonáva štát alebo poverená právnická alebo fyzická osoba.

3. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

 1. orgánov obce
 2. miestnym referendom
 3. zhromaždením obyvateľov obce

Majú právo najmä:

 • voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce,
 • hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum),
 • zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
 • obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,
 • používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné účely,
 • požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby, rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci,
 • požadovať pomoc v čase náhlej núdze.

4. Okrem foriem uvedených v odseku 2 môže obec využívať pri výkone samosprávy i iné vhodné nástroje napr. informatívne stretnutia, zhromaždenia a pod. Pri ich realizácii však musia byť splnené podmienky uvedené v osobitných právnych predpisoch

5. Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s právnickými a fyzickými osobami – podnikateľmi pôsobiacimi v obci, s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov. Obec pri výkone samosprávy spolupracuje aj s podnikateľskými subjektami, ktorých činnosť má alebo môže mať význam pre obec, najmä z pohľadu zabezpečovania jednotlivých samosprávnych funkcií obce.

6. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenia“).

7. Nariadenia obce nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, v rozpore s ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

8. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

9. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Korni.

 

ČASŤ DRUHÁ

MAJETOK OBCE KORŇA

 

§ 5

Majetok obce

1. Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva Rozsah majetku obce vyplýva z osobitnej právnej úpravy (napr. zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov).

2. Obec hospodári so svojim majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku obce, ktorým je rozpočtová alebo príspevková organizácia Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu.

3. Majetok obce Korňa využíva obec najmä:

 1. na verejné účely,
 2. na podnikateľskú činnosť,
 3. na výkon samosprávy

4. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, pokiaľ osobitný právny predpis neustanovuje inak. V prípade dovoleného darovania je obec povinná dohodnúť také podmienky, ktoré nebudú zjavne nevýhodné pre obec (napr. doložky o práve žiadať vrátenie daru za rovnakých podmienok ako vec bola odovzdaná alebo o možnosti podieľania sa na správe, alebo činnosti subjektov, ktorým bol majetok obce darovaný a pod).

5. Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, pokiaľ jeho používanie obec neobmedzí.

6. Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži najmä ako majetkový základ pre subjekty založené obcou, alebo iné formy podnikateľskej činnosti v súlade s právnymi predpismi, predovšetkým Občianskym a Obchodným zákonníkom.

7. Majetok obce určený na výkon samosprávy obce môže obec použiť na plnenie záväzkov obce, uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.Majetok obce môže slúžiť aj ako majetkový základ pre neziskové formy činnosti obce – pri zakladaní nadácií, vzdelávacích fondov, verejnoprospešných fondov a pod.

8. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a na svoju zodpovednosť, pokiaľ osobitné právne predpisy neustanovujú inak.

 § 6

Orgány obce

1. Orgány obce a organizácie, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo majetkom štátu, ktorý bol obci zverený sú povinné hospodáriť s ním v prospech rozvoja obce a jej občanov.

2. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovávať.

3. Orgány obce a organizácie, ktoré nakladajú s majetkom obce sú povinné tento majetok najmä:

 • udržiavať a užívať,
 • viesť v účtovníctve podľa osobitného predspisu
 • chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
 • chrániť využitím všetkých právnych prostriedkov, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,


4. V majetkových veciach (majetkovoprávnych záležitostiach) obce Korňa koná v jej mene navonok starosta obce Korňa.

 § 7

1. Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať, zrušovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich. Obecné zastupiteľstvo je oprávnené takisto zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.

2. Podrobný postup zakladania, zriaďovania rozpočtových a príspevkových organizácií, ako aj ďalších subjektov a vymedzenie rozsahu  ich   činnosti, práv  a povinností upraví obecné zastupiteľstvo v samostatných zásadách.

3. Obec zakladá alebo zriaďuje právnické osoby s majetkovou účasťou obce v súlade s platnou právnou úpravou. Musí pritom dbať na to, aby činnosť takýchto subjektov zahŕňala aj činnosti samosprávneho charakteru, a aby činnosť týchto subjektov napomáhala všestrannému rozvoju obce.

 § 8

Za používanie majetku obce možno vyberať dávky v súlade s platnou úpravou.

§ 9

1. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní   s majetkom   obce   upravujú   „Zásady   hospodárenia  s majetkom obce Korňa“, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Korni (ustanovenie 9 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov).

2. Zásady hospodárenia s majetkom obce upravujú a vymedzujú najmä:

 • majetok obce Korňa,
 • spôsoby nadobúdania a prevádzania majetku obce,
 • postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám,
 • práva a povinnosti organizácií, ktoré obec založila alebo zriadila pre správu majetku obce,
 • podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec založila alebo zriadila,
 • úkony fyzických a právnických osôb pri nakladaní s obecným majetkom, ktoré podliehajú schváleniu orgánov obce,
 • podmienky hospodárenia a nakladania s pohľadávkami a majetkovými právami obce,
 • podmienky nakladania s cennými papiermi,
 • podmienky predaja majetku formou aukcie,
 • formy kontroly dodržiavania zásad hospodárenie s majetkom,
 • podmienky odpustenia pohľadávok obce.

 

ČASŤ TRETIA

FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE

 

§ 10

Financovanie

1. Obec financuje svoju činnosť a potreby z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií a iných zdrojov v súlade s právnymi

2. Obec môže financovať svoju činnosť pri plnení úloh obce aj z prostriedkov združených s inými obcami, (mestami), so samosprávnymi krajmi, a s inými právnickými a fyzickými osobami

3. Obec môže financovať svoje potreby aj z prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov (ďalej len "peňažné fondy"), zo zisku z podnikateľskej činnosti, z návratných zdrojov financovania, a zo združených

4. Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Rozsah účelových a neúčelových dotácií je upravený pre kalendárny rok rozpočtovými pravidlami Slovenskej

5. Obec môže zriadiť na plnenie svojich úloh mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie úloh spoločných pre viacero obcí môže obec zriadiť spoločný fond. Správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili na základe dohodnutých pravidiel.

 § 11

Rozpočet

1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný v súlade s platnou právnou úpravou a schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom v Korni. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmeny rozpočtu, kontroluje čerpanie prostriedkov z rozpočtu obce a schvaľuje záverečný účet obce.

2. Pred schválením sa rozpočet obce a záverečný účet obce musí zverejniť najmenej na dobu pätnástich dní na úradnej tabuli v obci a na webovom sídle obce, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia obce (ustanovenie § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.).

3. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.

4. Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výnosy miestnych daní a poplatkov  podľa  osobitného predpisu; nedaňové príjmy z využívania majetku obce a z prevodov majetku obce; príjmy z činnosti obce a jej rozpočtových organizácií podľa osobitného zákona; výnosy z finančných prostriedkov obce; sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou; dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce; podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu; dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy poskytnuté obci v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov; ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu  poskytnuté obci v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok; účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce poskytnuté obci na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov; prostriedky z fondov Európskej únie; účelové prostriedky od zahraničných organizácií; a iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

5. Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výdavky na výkon  samosprávnych  pôsobností obce podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou; výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov; výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh; záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi a podľa osobitných predpisov; záväzky vzniknuté v rámci spolupráce s inými obcami alebo s vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti; výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce; úroky z úverov; pôžičiek a návratných finančných výpomocí; výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných obcou a výdavky na úhradu výnosov z nich; a iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

6. Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru  alebo  pôžičky. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru, alebo pôžičky rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.

7. Prebytky rozpočtu obce môže obec previesť do mimorozpočtového fondu obce, alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

8. Účtovníctvo o stave a prevodoch majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu vedie Obecný úrad v Korni.

9. Obec môže využívať ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty a iné) ako prostriedky regulácie činnosti fyzických a právnických osôb pri podpore ochrany životného prostredia v súlade s platnou právnou úpravou.

10. Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obce obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor (ustanovenie § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

 § 12

Rozpočtové provizórium

1. Ak nie je rozpočet obce schválený obecným zastupiteľstvom do 31. decembra bežného roka, spravuje sa rozpočtové hospodárenie v dobe od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obce rozpočtovým provizóriom.

2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

3. Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Korňa“, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Korni.

 

ČASŤ ŠTVRTÁ

ORGÁNY OBCE KORŇA

 

§ 13
Základné ustanovenia

1. Orgánmi obce Korňa sú:

 1. obecné zastupiteľstvo
 2. starosta obce

2. Obecné zastupiteľstvo obce Korňa zriaďuje na základe osobitných právnych predpisov a podľa potrieb obce orgány obecného zastupiteľstva, ktorými sú najmä:

 1. obecná rada
 2. komisie obecného zastupiteľstva

3. Osobitné postavenie v obci má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo (ustanovenie § 18 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov). Hlavný kontrolór je zamestnancom obce Korňa.

4. Osobitné postavenie má aj

 1. Dobrovoľný hasičský zbor  Korňa (DHZ)

5. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich pôsobnosti.

6. Obec môže zriadiť aj iné orgány v súlade s platnou právnou úpravou (napr. podľa zákona č. 564/1991Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov).

 

§ 14

Obecné zastupiteľstvo

1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Korňa zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Korňa na štyri roky.

2. Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva upravuje osobitný právny predpis.

3. Obecné zastupiteľstvo obce Korňa má 9 poslancov.

4. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 

§ 15

Úlohy obecného zastupiteľstva

1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Korňa a vykonáva svoju právomoc v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

2. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce je mu vyhradené

 1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním;
 2. schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa 20 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu;
 3. schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce;
 4. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok;
 5. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky;
 6. vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce;
 7. uznášať sa na nariadeniach obce;
 8. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zákona o obecnom zriadení;
 9. určovať plat starostu podľa osobitného predpisu a určiť najneskôr do 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
 10. voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi;
 11. schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov.
 12. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické  osoby  a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce právnickej osobe;
 13. schvaľovať združovania obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu;
 14. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce;
 15. udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny;
 16. schvaľovať spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce; to neplatí ak je obec povinná previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu ( zákon č. 182/1993 Z. z. )
 17. schvaľovať podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže
 18. schvaľovať prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce, ak sa realizujú priamym predajom
 19. vklady majetku obce do zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností
 20. schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
 21. schvaľovať nakladanie s majetkovými právami obce Korňa v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. a zákona č. 138/1991 Zb.
 22. schvaľovať koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na poskytnutie služby podľa osobitného predpisu ( zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní) a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov
 23. ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce
 24. o zvolení zástupcu starostu, ak ho nepoverí starosta obce do 60 dní odo dňa zloženia sľubu starostu

3. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter základnej otázky týkajúcej sa života v obci

4. Pravidlá rokovania obecného zastupiteľstva, najmä  prípravu a obsah rokovania, prípravu podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce a uznesení obecného zastupiteľstva, formy kontroly plnenia uznesení sú obsiahnuté Rokovacom poriadku Obecného zastupiteľstva v Korni.

 § 16

Starosta obce

1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Úprava voľby starostu je obsiahnutá v osobitných právnych predpisoch.

2. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach fyzických alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

3. Starosta najmä:

 1. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
 2. vykonáva správu obce,
 3. zastupuje obec navonok vo vzťahu k štátnym orgánom, a k právnickým a fyzickým osobám,
 4. rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
 5. uschováva erb obce, vlajku obce a pečať obce a rozhoduje o použití obecných symbolov,
 6. podpisuje všeobecne záväzné nariadenia
 7. vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu.

4. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonom, alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom.

5. Rozsah úväzku  starostu obce   stanovuje obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie, pričom v priebehu funkčného obdobia ho nie je možné meniť zo strany obecného zastupiteľstva. Rozsah úväzku starostu obce je možné zmeniť počas funkčného obdobia iba na návrh starostu obce.

§ 17

Zástupca starostu

1. Starosta má jedného zástupcu, ktorého poverí na zastupovanie a to spravidla na celé funkčné obdobie.

2. Zástupcom starostu môže byť len poslanec. Zástupcu starostu poverí starosta zastupovaním do 60 dní odo dňa zloženia sľubu starostu. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta zástupcu odvolá, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu.

3. Zástupca starostu je členom obecnej rady ( poznámka : platí iba v prípade ak je v obci zriadená obecná rada )

4. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

5. Zástupca starostu zabezpečuje prípravu zasadnutí obecnej rady ( poznámka platí iba v prípade ak je v obci zriadená obecná rada ).

6. V nadväznosti na obsah zasadnutia obecnej rady pripravuje zástupca starostu zasadnutia obecného zastupiteľstva

7. Zástupca starostu v súčinnosti s odbornými oddeleniami obecného úradu koordinuje činnosť všetkých komisií obecného zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisií poklady a informácie potrebné pre plnenie ich úloh.

8. Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu starostu obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Korni.

 

§ 18

Hlavný kontrolór obce

1. Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti v súlade s platnou právnou úpravou.

2. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov.

3. Hlavný kontrolór najmä:

a. vykonáva kontrolu:

 • zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní smajetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov;
 • hospodárenia s príjmami, výdavkami obce a finančné operácie obce,
 • hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií obce,
 • nakladania s majetkom vo vlastníctve štátu, alebo vo vlastníctve právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
 • vedenia účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,
 • plnenia rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
 • čerpania účelovo viazaných finančných prostriedkov poskytnutých obci z fondov a dotácií,


  b. kontroluje:

 • dodržiavania všeobecne záväzných právnych  predpisov  vrátane nariadení obce,
 • plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,
 • plnenie funkcií a úloh obce ňou samou, ako i subjektmi obcou založenými alebo zriadenými, z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce
 • podmienky prijatia úveru alebo pôžičky.

  c. vypracúva odborné stanoviská:
 • k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.

  d. predkladá:
 • obecnému zastupiteľstvu výsledky jednotlivých uskutočnených kontrol na jeho najbližšom zasadnutí,
 • obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho

4. Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3  tohto  ustanovenia  hlavný  kontrolór  spolupracuje s obecným úradom.

5. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha:

 1. obecný úrad,
 2. rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
 3. právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 4. osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu  nakladania s týmito prostriedkami

6. Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní na základe ustanovení  § 27 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov.

7. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov. Hlavného kontrolóra odvoláva obecné zastupiteľstvo za podmienok stanovených v zákone o obecnom zriadení.

8. Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný podať správu o svojej činnosti za kalendárny rok do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku

9. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.

10. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.

§ 19

Obecná rada

1.Obecná rada je   iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva a poradným orgánom starostu

2. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu na celé funkčné obdobie. Spôsob voľby členov obecnej rady obsahuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo môže odvolať obecnú radu, alebo i jednotlivého člena obecnej rady.

3. Obecná rada sa schádza na svojich zasadnutiach podľa schváleného plánu a potrieb obce, najmenej však raz za 3 mesiace. Zasadnutia obecnej rady zvoláva a vedie starosta, alebo zástupca starostu, ak tak neurobí starosta.

4. Obecná rada najmä:

 1. zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva, prerokúva návrhy komisií a poslancov obecného zastupiteľstva, ako aj jednotlivých oddelení obecného úradu;
 2. zabezpečuje prípravu podkladov na zasadnutie obecného zastupiteľstva,
 3. zabezpečuje podklady pri príprave rozpočtu obce,
 4. prejednáva bežné úkony týkajúce sa majetku obce, majetku fondov a rozpočtu obce, miestnych daní a poplatkov a podáva návrhy obecnému zastupiteľstvu alebo starostovi,
 5. koordinuje prípravu združovania finančných prostriedkov,
 6. prejednáva záležitosti týkajúce sa obce a jej obyvateľov a predkladá svoje stanoviská obecnému zastupiteľstvu a starostovi,
 7. zabezpečuje a koordinuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva, zabezpečuje a kontroluje prerokúvanie ich návrhov, podnetov a pripomienok,
 8. plní ďalšie úlohy v zmysle uznesení obecného zastupiteľstva.

  5. Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

§  20

Komisie obecného zastupiteľstva

1. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje  komisie  ako  svoje  stále  alebo  dočasné  poradné,  iniciatívne  a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok a

2. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou

3. Každá komisia má predsedu. Predsedu komisie volí obecné zastupiteľstvo z členov komisie, ktorí sú zároveň poslancami zastupiteľstva.

4. Predseda komisie:

 1. riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze,
 2. zostavuje plán činnosti komisie,
 3. organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
 4. zastupuje komisiu

5. Obecné zastupiteľstvo obce Korňa zriaďuje tieto stále komisie:

( Komisia zriaďovaná: podľa ustanovení. čl. 7 zákona č.357/2004 Z.z.)

 1. Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov

(Komisie zriadené podľa ustanovení § 10 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)

 1. Komisia finančná a správy majetku
 2. Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a dopravy
 3. Komisia kultúry, mládeže a športu
 4. Komisia ŽP, výstavby, verejného poriadku a kontroly
 5. Komisia sociálno-zdravotná a bytová
 6. Komisia vyraďovacia
 7. Komisia likvidačná
 8. Komisia pre zimnú údržbu MK v obci

6. Komisie v oblasti svojej pôsobnosti najmä:

 1. vypracúvajú stanoviská k záležitostiam a materiálom prerokúvaným orgánmi obce,
 2. vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
 3. kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci do dočasného užívania, kontrolujú vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov obyvateľov

7. Komisie sa schádzajú podľa potreby. Zasadnutie komisie zvoláva a vedie jej predseda. Zásady rokovania a uznášania sa komisií si ustanoví komisia na svojom prvom zasadnutí, alebo obec v Rokovacom poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v Korni.

8. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

§  21

Obecný úrad

1. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu obce, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom . Obecný úrad je zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu

2. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

 1. zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
 2. pripravuje podklady na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva,
 3. vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce, vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce
 4. koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov zriadených obcou,
 5. organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesenej na obec

3. Prácu obecného úradu riadi starosta

4. Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých oddelení, zásady činnosti obecného úradu sú zakotvené v Organizačnom poriadku Obecného úradu v Korni, ktorý vydáva starosta obce.

§ 22

Dobrovoľný hasičský zbor

1. Obecné zastupiteľstvo obce Korňa zriaďuje Dobrovoľný hasičský zbor

2. Dobrovoľný hasičský zbor:

 1. vykonáva hasiace práce pri požiaroch na území obce a poskytuje pomoc jednotkám požiarnej ochrany pri sústreďovaní síl a prostriedkov v prípade zdolávania požiarov mimo územia obce,
 2. vykonáva zásahy pri ohrození života a zdravia obyvateľov,
 3. poskytuje technickú pomoc a podieľa sa na záchranných prácach v prípade vzniku živelných pohrôm a mimoriadnych udalostí,
 4. podieľa sa na zabezpečovaní odbornej prípravy dobrovoľných verejných hasičských zborov, požiarnych hliadok a členov kontrolných skupín,
 5. podieľa sa na spracúvaní určenej dokumentácie požiarnej ochrany obce,
 6. podieľa sa na organizovaní a vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol,
 7. podieľa sa na plnení úloh na úseku civilnej obrany,
 8. plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov

3. Postavenie, organizáciu, personálne obsadenie a činnosť obecného dobrovoľného hasičského zboru upraví obecné zastupiteľstvo s ohľadom na ustanovenia § 33 ods. 8 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášku Ministerstva vnútra SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo určí i objem finančných prostriedkov potrebných na jeho činnosť v rozpočte obce Korňa.

 

ČASŤ PIATA

MIESTNE REFERENDUM

 

§ 23

1. Miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.

2. Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť miestne referendum, ak ide o (ustanovenia § 11a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.):

 1. zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
 2. odvolanie starostu,
 3. petíciu skupiny obyvateľov obce v počte aspoň 30 % oprávnených voličov,
 4. zmenu označenia obce,
 5. ak tak ustanovuje osobitný zákon

3. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj o iných dôležitých otázkach týkajúcich sa samosprávy

4. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí a ak je rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Obec vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli obce Korňa a na webovom sídle obce Korňa.

5. Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia miestneho referenda obecné zastupiteľstvo podrobne upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

 

ČASŤ ŠIESTA

VEREJNÉ ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV OBCE

 

 § 24

1. Na prerokovanie obecných záležitostí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.

2. Obecné zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie obyvateľov obce ak je to nutné k prerokovaniu obecných vecí.

3. Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na zhromaždenie obyvateľov obce, alebo jej časti.

4. Podmienky uskutočnenia zhromaždenia obyvateľov obce a hlasovania upraví obecné zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení.

5. Zhromaždenie obyvateľov obce sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli obce Korňa a webovom sídle obce Korňa, príp. iným vhodným spôsobom (napr. vyhlásením v obecnom rozhlase...) O priebehu verejného zhromaždenia sa spisuje zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.

6. Starosta obce môže zvolať zhromaždenie obyvateľov obce, resp. časti obce za účelom posúdenia dôležitých otázok rozvoja obce. Na priebeh takéhoto zhromaždenia sa primerane vzťahuje ods. 1 až 5 tohto ustanovenia.

 

ČASŤ SIEDMA

POSLANCI OBCE KORŇA

 

§ 25

Úvodné ustanovenia.

1. Poslancov volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby a počet poslancov upravuje osobitný právny predpis.

2. Poslanci vykonávajú svoj mandát tak, aby boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia záujmami obce, resp. záujmami  častí  obce a vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

§ 26

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

1. Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.

2. Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecné zastupiteľstvo.

3. Funkčné obdobie poslancov začína dňom zloženia sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Mandát poslanca zanikne v súlade s platnou právnou úpravou najmä:

 1. odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
 2. uplynutím funkčného obdobia,
 3. vzdaním sa mandátu,
 4. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
 5. pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti právne úkony,
 6. zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
 7. ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
 8. v prípade nezlučiteľnosti funkcií v zmysle § 11 ods. 2 zák. č. 369/1990
 9. zrušením obce,
 10. smrťou.

§ 27

Práva a povinnosti poslancov

1. Poslanec je oprávnený najmä:

 1. predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, podnety, a pripomienky,
 2. interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce,
 3. požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,
 4. požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
 5. zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce,
 6. požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

2. Poslanec je povinný najmä:

 1. zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
 2. zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
 3. dodržiavať Štatút obce Korňa, Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v korni, zásady odmeňovania poslancov ako aj ďalšie organizačné normy a predpisy,
 4. dodržiavať účinné všeobecne záväzné nariadenia obce,
 5. obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

3. Poslanci môžu vytvárať podľa svojej politickej príslušnosti poslanecké kluby za účelom efektívnejšieho výkonu poslaneckého mandátu, prehĺbenia politickej spolupráce, a podpory poslaneckej iniciatívy.

4. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

§ 28

Náhrady poslancov

1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon mu môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, a to v zmysle osobitných právnych predpisov vzťahujúcich sa na zamestnancov v pracovnom pomere.

2. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani na nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného alebo obdobného pomeru.

3. Poslancom, ktorí sú pre výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobo uvoľnení z pracovného pomeru patrí namiesto mzdy, platu alebo inej odmeny primeraný plat od obce. Pracovný pomer takéhoto poslanca k doterajšiemu zamestnávateľovi sa zachováva za podmienok vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov.

4. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere, obec poskytuje náhradu ušlého zárobku.

 

ČASŤ ÔSMA

VZŤAH  OBCE K OKOLITÝM OBCIAM  A MESTÁM

§ 29

1. Záležitosti dotýkajúce sa záujmov obce Korňa a iných miest alebo obcí sa rieši dohodou.

2. Obec môže spolupracovať s inými obcami alebo mestami na základe zmluvy uzatvorenej za účelom uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, alebo dohody o zriadení alebo založení právnickej osoby podľa osobitného zákona.

3. Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami, alebo úradmi iných štátov vykonávajúcich územnú správu a samosprávu. Za tým účelom má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov, alebo územných orgánov.

 

ČASŤ DEVIATA

VZŤAHY OBCE K ŠTÁTNYM ORGÁNOM, K PRÁVNICKÝM A FYZICKÝM OSOBÁM, POLITICKÝM STRANÁM A HNUTIAM A OBČIANSKYM ZDRUŽENIAM

 

§ 30

1. Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu a to najmä s Okresným a obvodnými úradmi, územne špecializovanými úradmi  štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavami, ďalšími štátnymi orgánmi /prokuratúrou, súdom, políciou a pod./.

2. Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

ČASŤ DESIATA

SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO, CENY A ODMENY, KRONIKA OBCE

PRVÁ  HLAVA

 

Symboly obce Korňa

§ 31

Úvodné ustanovenie

Obecnými  symbolmi sú:

 1. erb obce Korňa
 2. vlajka obce Korňa
 3. pečať obce Korňa

 § 32

Erb obce Korňa

erb obce

1. Erb obce Korňa má na svojej spodnej strane striedavé modré a biele vlny - biela a čierna voda. Nad vlnami je jeden kopček a na ňom stoja tri lipy, ktoré predstavujú tri storočné lipy, nachádzajúce sa v Korni na Skotni.

2. Použiť erb obce je možné len na základe súhlasu starostu. Žiadateľ o použitie erbu obce musí predložiť starostovi písomnú žiadosť, ktorá musí obsahovať:

 • úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,
 • formu a spôsob použitia erbu,
 • obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia),

potvrdenie o zaplatení

3. Starosta môže povoliť používanie erbu obce najviac na dobu 1 roka

4. Erb obce sa používa:

 1. na pečatidle obce,
 2. na insígniách starostu,
 3. na listinách o udelení čestného občianstva obce Korňa, o udelení ceny obce Korňa, a na uznaniach obce Korňa,
 4. na sídle Obecného úradu Korňa,
 5. na označenie hraníc územia obce Korňa,
 6. v rokovacích miestnostiach orgánov obce Korňa a úradnej miestnosti starostu obce Korňa,
 7. na preukazoch poslancov obce Korňa a zamestnancov obce Korňa,
 8. na rovnošatách členov dobrovoľného hasičského zboru,
 9. na označenie vozidiel obce a dobrovoľného hasičského

Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov.

5. Erb obce sa používa na listinách obsahujúcich všeobecne záväzné nariadenie obce, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo osvedčenia oprávnení a významných skutočností. Na bežnej korešpondencii sa erb obce nepoužíva. Listový papier s vyobrazeným erbom obce môže využívať na účely svojej korešpondencie výlučne starosta.

6. Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho používa.

7. Každý je povinný strpieť po predchádzajúcej výzve, odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

8. Obec Korňa určí všeobecne záväzným nariadením podmienky používania erbu obce.

§ 33

Vlajka obce Korňa

 Vlajka obce

1. Vlajka obce Korňa: Obecná vlajka má podobu šiestich pozdĺžnych pruhov bieleho, zeleného, bieleho, modrého, bieleho a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec vznikla roku 1954, predtým boli kopanice súčasťou Turzovky.

2. Vlajku obce Korňa používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to jej vyvesením na budovách, v ktorých sídlia orgány obce, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie vlajky vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob použitia.

3. Vlajka obce sa môže používať aj pri verejných sprievodoch a pri vnútornej výzdobe miestností prístupných verejnosti.

4. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná vlajka spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (ustanovenia § 8 ods. 8 zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov).

5. Vlajka obce sa vztyčuje na vlajkový stožiar. Pri vztyčovaní je potrebné zachovať dôstojnosť, spúšťať vlajku pomaly a bez prerušenia pri snímaní sa vlajka nesmie dotýkať zeme. Vztyčovanie a snímanie vlajky obce uskutočňuje starosta.

6. Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané nasledujúce pravidlá:

 1. vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
 2. na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, znak alebo nesmie byť prekrytá smútočným závojom a pod.

7. Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju používa.

8. Podmienky používania vlajky obce stanoví obec vo všeobecne záväznom nariadení obce.

§ 34

Pečať obce Korňa

 

Pecat obce 1. Pečať obce Korňa. tvorí erb obce Korňa s hrubopisom: „OBEC KORŇA.“

2. Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach, na pečatenie významných listín.

3. Pečať uschováva starosta

DRUHÁ HLAVA

Čestné občianstvo obce, ceny a odmeny obce

 

§ 35

Úvodné ustanovenie

 

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania:

 1. Čestné občianstvo obce Korňa
 2. Cena obce Korňa
 3. Cena starostu obce Korňa

 

§ 36

Čestné občianstvo obce Korňa

1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena, alebo osobám ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi (ďalej len „poctený“), môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Korňa.

2. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo, spravidla na návrh starostu, 3/5 väčšinou všetkých

3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne s tým, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

4. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapíše do Kroniky obce Korňa.

§ 37

Cena obce Korňa

 1. Cena obce Korňa sa udeľuje za:

  • vynikajúce tvorivé výkony   a významné  výsledky   vedeckej,   technickej,   umeleckej, publicistickej alebo verejno-prospešnej činnosti,
  • činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúry rozvoj obce, alebo jej propagáciu doma i v zahraničí,
  • činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.2. Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. aj občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. O udelení ceny rozhoduje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých

3. Cenu obce Korňa tvorí plaketa s erbom obce a finančná odmena výšku ktorej schváli obecné zastupiteľstvo. K cene obce sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jej udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.

4. Cenu obce Korňa slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce.

5. Výnimočne sa môže cena obce udeliť i po smrti – in memoriam. V takomto prípade sa cena odovzdá rodinným príslušníkom pocteného.

§ 38

Cena starostu obce Korňa

1. Cenu starostu obce udeľuje starosta obce, občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.

2. Cenu starostu obce Korňa tvorí vecný dar v hodnote, ktorú  každoročne schváli obecné zastupiteľstvo.

3. Cena starostu sa môže udeliť ročne najviac 10-krát.

4. Evidencia sa vedie v Kronike obce Korňa, ktorá  má obsahovať mená a hlavné  údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné odôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

 

TRETIA HLAVA

Kronika obce Korňa

§ 39

1. Kronika obce Korňa sa vedie v úradnom jazyku, prípadne aj v jazyku príslušnej národnosti.

2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú raz za štvrťrok.

3. Zápisy chronologicky dokumentujú a popisujú udalosti zo spoločenského a hospodárskeho života obce.

4. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.

5. Zápisy do kroniky sa uskutočňujú na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva.

 

ČASŤ JEDENÁSTA

POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIACH

 

§ 40

Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciach

1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

2. Obec organizuje riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva pôvodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

3. Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

4. Obec je povinná pomáhať pri likvidácií a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií  prostredníctvom obecného  hasičského zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

§ 41

Pomoc obce pri mimoriadnych situáciach

1. Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon  neustanovuje inak.

2. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo  vecnú pomoc, má právo na  náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

ČASŤ DVANÁSTA

SPOLOČNÉ A  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

 

§ 42

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Štatút obce Korňa je základnou vnútornou právnou normou obce Korňa. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné organizačné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Korni 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

3. Štatút obce Korňa bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Korni Uznesením OZ č. 415/2021 zo dňa 12.02.2021.

4. Štatút obce Korňa nadobúda účinnosť dňom 12.02.2021.

5. Schválením tohto štatútu obce Korňa sa ruší štatút obce Korňa schválený Obecným zastupiteľstvom v Korni dňa 26.01.2007.

V Korni, dňa: 12.02.2021

                                                                                                                                           _________________________________

                                                                                                                                                 Ing. Marianna Bebčáková   v. r. 

                                                                                                                                                         starostka obce