Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Sociálna agenda

01_Žiadosť_o_posúdenie_odkázanosti_na_sociálnu_službu.pdf297.13 KB

02_Lekársky_nález_na_účely_posúdenia_odkázanosti_na_SS.pdf35.01 KB

03_Vyjadrenie_žiadateľa.pdf174.42 KB

04_Žiadosť_o_preposúdenie_odkázanosti_na_SS.pdf303.51 KB


Žiadosti

Žiadosť_o_pridelenie_nájomného_bytu.pdf201.43 KB

Prílohy k žiadosti:

02_Bytové_pomery_žiadateľa.pdf351.91 KB

03_Čestné_vyhlásenie_o_majetkových_pomeroch.pdf275.16 KB

04_Potvrdenie_zamestnávateľa_o_trvaní_pracovného_pomeru_zamestnanca.pdf263.84 KB

05_Potvrdenie.pdf619.24 KB

06_Čestné_prehlásenie_k_žiadosti_o_pridelenie_ONB.pdf


Matrika

Doklady_a_poplatky_pri_vybavovaní_matričnej_agendy.pdf627.61 KB

Splnomocnenie.docx

Splnomocnenie_pre_Dopravný_inšpektorát.docx

Cestne_vyhlasenie.docx


Tlačivá k dani z nehnuteľností, bytov a k dani za psa

Poučenie_na_vyplnenie_daňového_priznania.pdf250.57 KB

Priznanie_k_dani_z_nehnuteľností.pdf1023.27 KB

Priznanie_k_dani_z_bytov.pdf284.31 KB

Priznanie_k_dani_za_psa.pdf294.63 KB

Dohoda_spoluvlastníkov_nehnuteľností.pdf164.44 KB

Oznámenie_o_vzniku_a_zániku_daňovej_povinnosti.pdf150.76 KB

Hlásenie_k_miestnej_dani_za_ubytovanie.pdf173.87 KB

Oznámenie_k_poplatku_za_odpad.pdf286.47 KB


Tlačivá stavebného úseku

Ohlásenie_drobnej_stavby.doc

Ohlásenie_drobnej_stavby.pdf603.63 KB

Ohlásenie_stavebných_úprav_a_udržiavacích_prác.doc

Ohlásenie_stavebných_úprav_a_udržiavacích_prác.pdf617.03 KB

Návrh_na_povolenie_zmeny_v_užívaní_stavby.doc

Návrh_na_povolenie_zmeny_v_užívaní_stavby.pdf600.48 KB

Návrh_na_vydanie_kolaudačného_rozhodnutia.doc

Návrh_na_vydanie_kolaudačného_rozhodnutia.pdf653.05 KB

Návrh_na_vydanie_územného_rozhodnutia.doc

Návrh_na_vydanie_územného_rozhodnutia.pdf619.30 KB

Žiadosť_o_stavebné_povolenie_spojené_s_územným_rozhodnutím.doc

Žiadosť_o_stavebné_povolenie_spojené_s_územným_rozhodnutím.pdf668.40 KB

Žiadosť_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_jej_dokončením.doc

Žiadosť_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_jej_dokončením.pdf651.65 KB

Žiadosť_o_stavebné_povolenie_-_zmena_dokončenej_stavby.doc

Žiadosť_o_stavebné_povolenie_-_zmena_dokončenej_stavby.pdf673.09 KB

Žiadosť_o_povolenie_na_odstránenie_stavby.doc

Žiadosť_o_povolenie_na_odstránenie_stavby.pdf626.29 KB

Žiadosť_o_povolenie_MZZO.docx (MZZO - malý zdroj znečistenia ovzdušia)

Žiadosť_o_povolenie_MZZO.pdf387.10 KB

Žiadosť_o_udelenie_súhlasu_k_užívaniu_MZZO.doc

Žiadosť_o_udelenie_súhlasu_k_užívaniu_MZZO.pdf384.96 KB

Postup_pri_povoľovaní_vodných_stavieb.pdf284.92 KB

Žiadosť_o_vyjadrenie_k_zámeru_vybudovania_vodnej_stavby.docx

Žiadosť_o_vyjadrenie_k_zámeru_vybudovania_vodnej_stavby.pdf205.94 KB 

Žiadosť_o_zriadenie_vodnej_stavby.doc 

Žiadosť_o_zriadenie_vodnej_stavby.pdf637.12 KB

Žiadosť_o_kolaudáciu_studne.doc

Žiadosť_o_kolaudáciu_studne.pdf518.93 KB 

Žiadosť_o_výrub_drevín.doc

Žiadosť_o_výrub_drevín.pdf456.78 KB

Žiadosť_o_predlženie_lehoty_výstavby.pdf64.32 KB

Vyhlásenie_stavebneho_dozoru.pdf193.68 KB