TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Sociálna agenda

01_Žiadosť_o_posúdenie_odkázanosti_na_sociálnu_službu.pdf297.13 KB

02_Lekársky_nález_na_účely_posúdenia_odkázanosti_na_SS.pdf35.01 KB

03_Vyjadrenie_žiadateľa.pdf174.42 KB

04_Žiadosť_o_preposúdenie_odkázanosti_na_SS.pdf303.51 KB


Žiadosti

Žiadosť_o_pridelenie_nájomného_bytu.pdf201.43 KB


Matrika

Doklady_a_poplatky_pri_vybavovaní_matričnej_agendy.pdf627.61 KB

Splnomocnenie.docx

Splnomocnenie_pre_Dopravný_inšpektorát.docx

Čestné_vyhlásenie.docx


Tlačivá k dani z nehnuteľností, bytov a k dani za psa

Poučenie_na_vyplnenie_daňového_priznania.pdf250.57 KB

Priznanie_k_dani_z_nehnuteľností.pdf1023.27 KB

Priznanie_k_dani_z_bytov.pdf284.31 KB

Priznanie_k_dani_za_psa.pdf294.63 KB

Dohoda_spoluvlastníkov_nehnuteľností.pdf164.44 KB

Oznámenie_o_vzniku_a_zániku_daňovej_povinnosti.pdf150.76 KB

Hlásenie_k_miestnej_dani_za_ubytovanie.pdf173.87 KB

Oznámenie_k_poplatku_za_odpad.pdf286.47 KB


Tlačivá stavebného úseku

Ohlásenie_drobnej_stavby.doc

Ohlásenie_stavebných_úprav_a_udržiavacích_prác.doc

Návrh_na_povolenie_zmeny_v_užívaní_stavby.doc

Návrh_na_vydanie_kolaudačného_rozhodnutia.doc

Návrh_na_vydanie_územného_rozhodnutia.doc

Žiadosť_o_stavebné_povolenie_spojené_s_územným_rozhodnutím.doc

Žiadosť_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_jej_dokončením.doc

Žiadosť_o_stavebné_povolenie_-_zmena_dokončenej_stavby.doc

Žiadosť_o_povolenie_na_odstránenie_stavby.doc

Žiadosť_o_povolenie_MZZO.docx  (MZZO - malý zdroj znečistenia ovzdušia)

Žiadosť_o_udelenie_súhlasu_k_užívaniu_MZZO.doc

Postup_pri_povoľovaní_vodných_stavieb.doc

Žiadosť_o_vyjadrenie_k_zámeru_vybudovania_vodnej_stavby.docx

Žiadosť_o_zriadenie_vodnej_stavby.doc

Žiadosť_o_kolaudáciu_studne.doc

Žiadosť_o_výrub_drevín.doc

Žiadosť_o_predlženie_lehoty_výstavby.pdf64.32 KB

Vyhlásenie_stavebneho_dozoru.pdf193.68 KB