Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Činnosť obce ako stavebného úradu

Obec ako stavebný úrad I. stupňa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.

Obec na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku:

  1. vykonáva rozhodovaciu činnosť vrátane ukladania pokút,
  2. vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutie (§ 32 až 42 zákona),
  3. vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny (§ 54 až 70 zákona),
  4. vydáva rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia (§ 69 zákona),
  5. povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia (§ 71 až 74 zákona),
  6. vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie, povoľuje zmeny v užívaní stavby (§ 78 až 85 zákona),
  7. nariaďuje údržbu stavby, nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie práce na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavieb, terénnych úprav a zariadení (§ 86 až 94 zákona),
  8. rozhoduje o vyprataní stavby (§ 96 zákona),
  9. nariaďuje urobiť nápravu na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia (§ 102 zákona)

Tlačivá stavebného úseku:

Ohlásenie_drobnej_stavby.doc

Ohlásenie_stavebných_úprav_a_udržiavacích_prác.doc

Návrh_na_povolenie_zmeny_v_užívaní_stavby.doc

Návrh_na_vydanie_kolaudačného_rozhodnutia.doc

Návrh_na_vydanie_územného_rozhodnutia.doc

Žiadosť_o_stavebné_povolenie_spojené_s_územným_rozhodnutím.doc

Žiadosť_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_jej_dokončením.doc

Žiadosť_o_stavebné_povolenie_-_zmena_dokončenej_stavby.doc

Žiadosť_o_povolenie_na_odstránenie_stavby.doc

Postup_pri_povoľovaní_vodných_stavieb.doc

Žiadosť_o_vyjadrenie_k_zámeru_vybudovania_vodnej_stavby.docx

Žiadosť_o_zriadenie_vodnej_stavby.doc

Žiadosť_o_kolaudáciu_studne.doc

Žiadosť_o_povolenie_MZZO.docx

Žiadosť_o_udelenie_súhlasu_k_užívaniu_MZZO.doc

Žiadosť_o_výrub_drevín.doc

Žiadosť_o_predlženie_lehoty_výstavby.pdf

Prehlásenie_o_výkone_odborného_dozoru_stavby.pdf