Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Obec Korňa v súlade s § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje, mení alebo zrušuje súpisné číslo bytovým budovám a nebytovým budovám (ďalej len „budova“), vedie evidenciu súpisných čísiel a udržiava ju v súlade so skutočným stavom. Na označovanie budov súpisnými číslami obstaráva obec na vlastné náklady tabuľky rovnakého vzoru. Na účely prevodu vlastníctva k stavbe a poistenia stavby môže obec určiť stavebníkovi súpisné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia. Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 1. júla 2015 ukladá osobitné nové povinnosti, medzi ktoré patria:

  • Zákon ukladá povinnosť osobe určenej v kolaudačnom rozhodnutí, a to v lehote do 30 dní odo dňa jeho právoplatnosti požiadať o určenie súpisného čísla. Ak tak povinná osoba neurobí, obec určí súpisné číslo aj bez žiadosti.
  • Pri doterajších kolaudačných rozhodnutiach, pokiaľ nebude do 30.06.2015 určené súpisné číslo, je vlastník budovy povinný podať žiadosť o určenie súpisného čísla do 31.12.2015.
  • Zároveň sa ukladá povinnosť vlastníkovi budovy mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, túto povinnosť plní správca. Porušením niektorých z týchto vyššie uvedených povinnosti sa osoba dopúšťa správneho deliktu, pričom právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi - obec uloží pokutu až do 6 638 eur. Ak obec vyhovie žiadosti o určenie (zmenu alebo zrušenie) súpisného čísla, určí ho zápisom do informačného systému registra adries a následne o tom písomne informuje žiadateľa.

Vybavuje: Daniela Neherová

telefón: 041/4356 214, 041/4356 213 kl. 5

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.