Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Vybavuje: Mária Mikšíková

telefón: 041/4356 214, 041/4356 213 kl. 4

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Daň z nehnuteľnosti

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31.decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.

Fyzická alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

Daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k  1. januáru zdaňovacieho obdobia.

 

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je

  • Vlastníkom psa
  • Držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní

 

Daň z ubytovania

Predmetom dane z ubytovania je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorú kategorizáciu určuje osobitný predpis.

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Základom dane je počet prenocovaní.

Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť deň vzniku a zániku daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive, ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti.

Platiteľ dane je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu ubytovaných osôb – knihu ubytovaných, ktorú je platiteľ povinný predložiť správcovi dane na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti evidencie.

 

Miestny poplatok za tuhy komunálny odpad

Predmetom poplatku je miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Korňa.

Platiteľ miestneho poplatku je:

  • Vlastník nehnuteľnosti
  • Správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.