Prírodné podmienky

Značný vplyv na klimatické pomery územia má geografická poloha, nadmorská výška a prevládajúce prúdenie vzduchu. Klímu výrazne ovplyvňuje dolinová poloha obce, výškové rozpätie medzi dnom obce a jej horskou obrubou a orientácia doliny v smere prevládajúcich vetrov. V horskej  obrube obce  pribúda oblačnosť. Osobitne charakteristické je klesanie teploty a pribúdanie množstva zrážok s výškou.

Hydrologicky patrí riešené územie k povodiu rieky Kysuce. Odvodňuje ho Kysuca a jej prítok Korňanka. Povodie Kysuce je súčasťou flyšového pásma a najmä na jar je celé územie postihované záplavami. Oba toky sa vyznačujú vysokými, ale značne nevyrovnanými odtokmi vzhľadom na intenzívny povrchový odtok z územia.

Geologické pomery charakterizujú základné geologické štruktúrne jednotky riešeného územia. Horniny odrážajú dlhodobý vývoj územia a zároveň vo veľkej miere ovplyvňujú aj iné zložky krajiny a tiež súčasné možnosti jej hospodárskeho využitia tak pre technické ako aj bioprodukčné činnosti (ako pôdotvorný substrát).

Územie obce Korňa je budované prevažne treťohornými flyšovými súvrstviami, ktoré sú charakteristické monotónnou rytmickou sedimentáciou pieskovcov, ílovcov až ílovitých bridlíc. Flyšové pásmo v charakteristickej pásmovitej stavbe Západných Karpát tvorí Vonkajšie Západné Karpaty. K tzv. vonkajším jednotkám patrí  sliezsky príkrov, ktorý na severe obce zasahuje iba okrajovo. Sliezska jednotka má príkrovový charakter a je tvorená pieskovcami a ílovcami, pieskovce sú miestami hrubozrnné.