Poloha obce

Obec Korňa sa zaraďuje medzi väčšie obce. Tvoria ju dve miestne časti, a to Nižná Korňa a Vyšná Korňa. Leží v severozápadnej časti Slovenska v regióne Horné Kysuce. Z administratívneho hľadiska patrí do Žilinského kraja, okresu Čadca. Od okresného mesta Čadca je vzdialená 20 km a od mesta Žilina 43 km. Z hľadiska kategorizácie územno-štatistickej jednotky EUROSTAT vystupuje ako úroveň LAU 2 (do roku 2002: NUTS 5). Zo severozápadu je ohraničená pohorím Beskýd, kde zároveň hraničí s Českou republikou.

Prevažná časť obce je budovaná magurskou jednotkou, patriacou do vnútornej časti flyšového pásma. Zo štyroch nad sebou ležiacich čiastkových príkrovov sa na stavbe celých Kysúc podieľajú hlavne dva, predstavované jednotkami račianskou - tá zasahuje i na územie obce a bystrickou. Typickým znakom pre ňu sú mohutné pieskovcové polohy (vrstvy), ktoré sa výrazne odrazili aj na morfológii územia.

Obec netvorí žiadny dopravný uzol. Leží vedľa dopravnej spojnice (cesta II. triedy č. 484), ktorá spája dopravný ťah Ostrava – Čadca – Žilina (I/11). Z polohy obce nevyplýva žiadny tranzitný charakter.