Sídelné podmienky

Obec Korňa sa radí medzi menšie obce. Na jej území v roku 2014 žilo 2 057  obyvateľov, z nich bolo 1 018 žien a 1 039 mužov. V roku 2014 bol zaznamenaný úbytok obyvateľov obce oproti roku 2013, a to o 5 občanov. V roku 2001 mala obec Korňa pri sčítaní obyvateľstva 2 266 obyvateľov, pri sčítaní obyvateľstva v roku 2011 2 142 obyvateľov, rozdiel 124 obyvateľov a v roku 1991 mala obec 2 368 obyvateľov.

Vzhľadom na dobrú polohu obce a jej dopravnú dostupnosť (autobusové spojenie) v kombinácii s občianskou vybavenosťou (materská škola, základná škola) i so všetkými svojimi pozitívami, obec Korňa poskytuje dobré podmienky pre život a bývanie.

Prevládajúcou formou bytovej výstavby v obci Korňa bola individuálna bytová výstavba / rodinné domy, ktorá tvorila takmer 98,96 % z celkovej bytovej výstavby v obci, o čom vypovedá aj SODB z roku 2001. SODB z roku 2001 ukázalo, že v tomto roku sa na území obce Korňa nachádzalo celkom 766 domov, v ktorých žilo 2 248 obyvateľov. 576 rodinných domov bolo trvale obývaných, žilo v nich 2 207 obyvateľov. Neobývaných domov bolo 183, 130 určených na rekreáciu a trvale neobývaných bytov 186.

Infraštruktúra je podmieňujúcim faktorom ekonomického a sociálneho rozvoja každej obce, i obce Korňa. Je tvorená predovšetkým technickou a sociálnou infraštruktúrou. Technická infraštruktúra je faktorom podmieňujúcim alokáciu podnikateľských subjektov a ich prosperitu. Rovnako dôležitý význam má aj z pohľadu obyvateľov, nakoľko determinuje vo významnej miere kvalitu ich života.

Dopravné siete, ich orientácia, technická úroveň a hustota sú podmienky, ktoré sprostredkúvajú vzájomné vzťahy obce so susednými obcami, ale tým i s celým regiónom Kysúc. Sú tak aj predpokladom optimálneho teritoriálneho rozdelenia ekonomickej aktivity. Železničná a cestná doprava prepravuje podstatnú časť osôb, nákladov, pretože ostatné druhy dopravy zatiaľ nemajú väčší význam.