Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Obec Korňa sa radí medzi menšie obce. Na jej území v roku 2014 žilo 2 057  obyvateľov, z nich bolo 1 018 žien a 1 039 mužov. V roku 2014 bol zaznamenaný úbytok obyvateľov obce oproti roku 2013, a to o 5 občanov. V roku 2001 mala obec Korňa pri sčítaní obyvateľstva 2 266 obyvateľov, pri sčítaní obyvateľstva v roku 2011 2 142 obyvateľov, rozdiel 124 obyvateľov a v roku 1991 mala obec 2 368 obyvateľov.

V rokoch 1954 - 1960 sa v obci narodilo 514 detí. V roku 1954 sa z celkového počtu 77 narodených detí doma narodilo 22 detí. V roku 1960 sa z celkového počtu narodených detí 68 narodilo doma iba 8 detí. Znamená to, že už v tomto období sa narodilo viac detí v pôrodnici v Turzovke, ako v domácnostiach, čo bolo vidieť i na poklese úmrtnosti novorodencov. 93 obyvateľov uzavrelo manželstvo.

Za obdobie 1961 - 1970 sa narodilo 571 detí, z toho 305 chlapcov a 266 dievčat, zomrelo 147 občanov, sobáš uzatvorilo 284 občanov. V tomto období nastal úbytok obyvateľov. Len za posledné dva roky 1969 - 1970 sa z obce odsťahovalo 144 občanov a prisťahovalo sa iba 68 obyvateľov. Podľa výsledkov sčítania obyvateľov k 31.12.1971 bol počet obyvateľov 2 798. Z toho mužov bolo 1 449 a žien 1 349. Pracujúcich obyvateľov bolo celkom 814, mimo okres pracovalo 571, do Čiech dochádzalo za prácou 530 občanov.

V rokoch 1971 - 1980 sa v obci narodilo 581 detí, zomrelo 245 obyvateľov, odsťahovalo sa 1 006 obyvateľov a prisťahovalo sa iba 468 obyvateľov. K 31.12.1980 bol počet obyvateľov iba 2 596, čo vykazuje celkový úbytok od sčítania o 202. Obyvatelia odchádzali z odľahlých osád do blízkych miest, hlavne do Turzovky a na Ostravsko, kde im rozvoj priemyslu ponúkal uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu, za dobré zárobky a možnosti pridelenia podnikových bytov. V tomto období uzavrelo 428 obyvateľov obce Korňa sobáš.

V 80-tych rokoch došlo k opätovnému úbytku obyvateľov. K 31.12.1990 mala obec  iba 2 379 obyvateľov. V tomto období sa narodilo o 201 menej detí oproti minulému sledovanému obdobiu a úmrtnosť sa zvýšila o 21. Sobáš uzavrelo 329 občanov.

Podľa sčítania obyvateľov v roku 1991 mala obec 2 368 obyvateľov, z toho 1 226 mužov a 1 142 žien, stále prevládala väčšina mužského pohlavia. Ekonomicky aktívnych mužov bolo 642, žien 462, mimo bydliska pracovalo 769 obyvateľov. Za sledované obdobie 1991 - 2000 bol počet zomretých a odsťahovaných vyšší o 63 než narodených a prisťahovaných. K 31.12.2000 mala obec 2 305 obyvateľov, z toho 1 118 žien a 1 187 mužov.

V roku 2001 podľa výsledkov sčítania žilo v obci 2 266 obyvateľov, z toho 1 162 mužov a 1 104 žien. V súčasnom období sa rodí menej detí, čo má za následok i úbytok obyvateľov. K 01.01.2004 bol počet obyvateľov iba 2 242, z toho 1 149 mužov a 1 093 žien.

Hustota obyvateľstva v obci v roku 2015 bola 81,68 obyvateľov / km2. Priemerná hustota obyvateľstva v rámci Slovenskej republiky bola v roku 2015 na úrovni 110,1 obyvateľov / km2. Priemerný vek obyvateľov obce dosiahol v roku 2001 hodnotu 36,5. U žien dosiahol hodnotu 38,7 a u mužov hodnotu 34,4. V roku 2011 sa hodnota priemerného veku obyvateľov obce Korňa pohybovala na hodnote 39,39, pričom u žien to bola hodnota 41,86 a u mužov hodnota 37,03.  

Index starnutia, ktorý vyjadruje podiel počtu obyvateľov v produktívnom veku ku počtu obyvateľov v predproduktívnom veku, dosiahol v roku 2001 hodnotu 68,23 %. V roku 2011 sa hodnota tohto ukazovateľa ustálila na hodnote 93,44 % a v roku 2014 na hodnote 103,14 %. Na základe uvedených výsledkov môžeme konštatovať, že obec Korňa mala v roku 2001 a 2011 progresívny typ populácie schopný reprodukcie prirodzenou zmenou, keďže sa vyznačuje vyšším podielom mladých ľudí v predproduktívnom veku na rozdiel od roku 2014, kedy sa obec Korňa už vyznačovala regresívnym typom populácie neschopnej reprodukcie prirodzenou zmenou, keďže zložka občanov poproduktívneho veku bola v tomto roku väčšia ako zložka obyvateľov v predproduktívnom veku. Index vitality, ktorý vyjadruje podiel počtu obyvateľov v predproduktívnom veku k počtu obyvateľom v poproduktívnom veku dosiahol v roku 2014 hodnotu 96,96 %, zatiaľ čo v roku 2011 hodnotu 107,02 %.

Späť