Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Infraštruktúra je podmieňujúcim faktorom ekonomického a sociálneho rozvoja každej obce, i obce Korňa. Je tvorená predovšetkým technickou a sociálnou infraštruktúrou. Technická infraštruktúra je faktorom podmieňujúcim alokáciu podnikateľských subjektov a ich prosperitu. Rovnako dôležitý význam má aj z pohľadu obyvateľov, nakoľko determinuje vo významnej miere kvalitu ich života.

Dopravné siete, ich orientácia, technická úroveň a hustota sú podmienky, ktoré sprostredkúvajú vzájomné vzťahy obce so susednými obcami, ale tým i s celým regiónom Kysúc. Sú tak aj predpokladom optimálneho teritoriálneho rozdelenia ekonomickej aktivity. Železničná a cestná doprava prepravuje podstatnú časť osôb, nákladov, pretože ostatné druhy dopravy zatiaľ nemajú väčší význam.

Dopravná infraštruktúra a služby poskytované v doprave sú neoddeliteľnou súčasťou každodenného života obyvateľov. Zároveň podmieňujú dosahovanie ekonomického rastu, zvyšovanie konkurencieschopnosti a prosperity spoločnosti.

Prispievajú taktiež k zvyšovaniu zamestnanosti a sú kľúčovým faktorom pre prílev investícií, rozvoj cestovného ruchu a napomáhajú znižovať disparity medzi regiónmi, mestami či obcami. Kvalitná a funkčná dopravná infraštruktúra je jedným zo základných predpokladov rýchleho rozvoja slovenských regiónov, miest i samotných obcí. 

Doprava je teda významným faktorom hospodárstva. Zabezpečuje prepravu surovín z miesta ťažby do miesta spracovania, distribúciu výrobkov do spotrebiteľskej siete a v neposlednom rade dochádzku osôb za prácou a rekreáciou.

Dopravný systém obsluhy celého územia obce Korňa sa v maximálnej miere prispôsoboval postupne vznikajúcej zástavbe v obci a v jej častiach. Tak vznikol postupne systém prístupových komunikácií k objektom, ktorých parametre a technický stav v mnohých prípadoch umožňujú zložitú dopravnú obsluhu. V preprave osôb má výrazné zastúpenie hromadná autobusová a individuálna automobilová doprava. Existujúcu sieť zastávok možno považovať za primeranú ekonomickým možnostiam a danostiam terénu. Hlavné trasy pešieho pohybu umožňujú prístup k jednotlivým oblastiam občianskej vybavenosti, rekreácie, športu a zástavkám autobusovej hromadnej dopravy. Základný komunikačný skelet je v obci tvoreným miestnymi a obslužnými prístupovými komunikáciami v celkovej dĺžke 82,0 km, z toho štátna cesta č. III/484022 má  5 524 m. Z tejto dĺžky tvoria 5 524 m komunikácie, ktoré vyhovujú premávke všetkým druhom motorových vozidiel.

Miestne komunikácie s obmedzeným prístupom motorových vozidiel z dôvodu šírkového usporiadania, nedostatočných smerových oblúkov a prevýšenia, tvoria z celkovej dĺžky miestnych komunikácií 55,76 %, čo predstavuje 68,0 km. Ťažšie dostupné komunikácie sú zjazdné iba sezónne. Zimnú údržbu vykonáva obec na miestnych komunikáciách v celkovej dĺžke 77,0  km, čo predstavuje 63,14 % z celkovej dĺžky miestnych komunikácií. Stále častejšie sa však hovorí o prechode ciest III. triedy pod správu obcí, čo by znamenalo pre obce nemalé problémy spojené najmä s údržbou tohto ťahu počas zimných mesiacov.

Chodníky v obci nie sú vybudované. Do budúcnosti je potrebné zrealizovať ich výstavbu aspoň od základnej školy po obecný úrad v dĺžke 1 km, a to najmä kvôli bezpečnosti detí a mládeže. V obci je vybudovaných 7 mostov ponad rieku Korňanka (štátna cesta III/484022). Ostatných mostov je 26 a lávok 11. Technický stav mostov v obci Korňa je nevyhovujúci a je potrebná ich celková rekonštrukcia (spevnenie zábradlí, obnova náterov...).

Hromadnú autobusovú dopravu v obci zabezpečuje SAD Žilina s prevádzkou v Čadci. V obci sa nachádza 13 autobusových zastávok.

Železničná doprava v obci nie. Najbližšia železničná stanica sa nachádza v meste Turzovka, vzdialeného od obce Korňa 6 km.

V obci sú vybudované dve parkovacie plochy a k dispozícii je cca 160 parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá.

Späť