Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Vzhľadom na dobrú polohu obce a jej dopravnú dostupnosť (autobusové spojenie) v kombinácii s občianskou vybavenosťou (materská škola, základná škola) i so všetkými svojimi pozitívami, obec Korňa poskytuje dobré podmienky pre život a bývanie.

Prevládajúcou formou bytovej výstavby v obci Korňa bola individuálna bytová výstavba / rodinné domy, ktorá tvorila takmer 98,96 % z celkovej bytovej výstavby v obci, o čom vypovedá aj SODB z roku 2001. SODB z roku 2001 ukázalo, že v tomto roku sa na území obce Korňa nachádzalo celkom 766 domov, v ktorých žilo 2 248 obyvateľov. 576 rodinných domov bolo trvale obývaných, žilo v nich 2 207 obyvateľov. Neobývaných domov bolo 183, 130 určených na rekreáciu a trvale neobývaných bytov 186.

Podľa odborných odhadov vo vyspelých štátoch Európy pripadá viac ako 400 bytov na 1 000 obyvateľov, v SR v súčasnosti je okolo 1 700 000 trvalo obývaných bytov, t. j.  na 1 000 obyvateľov pripadá cca 310 trvalo obývaných bytov. V obci sa tento ukazovateľ v roku 2001 pohyboval na úrovni 285 bytov na 1000 obyvateľov, zatiaľ čo v roku 1991 v SR už v roku 1991 pripadalo na 1000 obyvateľov 307 bytov. Ako z porovnania ukazovateľov vyplýva, štandard bytového fondu obce mierne zaostáva za úrovňou okresu (3,69), kraja (3,42) a taktiež za úrovňou SR (3,22). Priemerná obložnosť bytov je však až 3,51 obyvateľa na byt, čo je o 0,18 obyvateľa na byt menej ako celookresný priemer. V návrhovom období je možné predpokladať odpad bytového fondu v počte 35 bytov, z toho 10 až 15 z dôvodov nevyhovujúceho technického stavu a 20 až 25 z dôvodu zmeny funkcie obytnej na rekreačnú.

Vývoj bytového fondu v obci Korňa vo vyššie uvedených rokoch prebiehal intenzívnejšie ako vývoj domového fondu, pretože prevládala hromadná bytová výstavba nad individuálnou bytovou výstavbou.

Priemerný vek domového fondu dosiahol v roku 1991 hodnotu 32 rokov, pri bytových domoch dokonca vek až 36 rokov. V roku 2001 sa hodnota priemerného veku domového fondu pohybovala na hodnote 37 rokov, pri bytových domoch na hodnote 20 rokov. Priemerný počet m2 obytnej plochy na jeden byt sa v roku 1991 ustálil v rámci domového fondu na hodnote 43,30 na rozdiel od roku 2001, kedy sa tento ukazovateľ ustálil na hodnote 53,5. V obci Korňa prevláda v roku 1991 individuálna bytová výstavba - 99,49 % z celkového počtu trvalo obývaných rodinných domov, podobne tomu bolo aj pri SODB v roku 2001. Rodinné domy IV. kategórie, ktoré nevyhovujú súčasnému štandardu bývania v obci Korňa tvoria cca 18,8 %, a to na základe SODB z roku 2001.

Bytový fond Slovenskej republiky podľa výsledkov SODB 2001 tvorilo 1 884 846 bytov, z čoho bolo 1 665 536 trvale obývaných (88,40 %) a 219 310 neobývaných bytov (11,60 %). Byty v rodinných domoch (820 042 bytov) tvorili 49,22 % z trvalo obývaného bytového fondu. Celkový bytový fond sa za desať rokov od sčítania v roku 1991 zvýšil o 116 013 bytov (o 6,61 %) a trvale obývaný o 47 708 bytov (o 2,92 %). Priemerný počet osôb v byte bol pri SODB v roku 2001 v SR 3,23, čo je výrazne vyššia hodnota ako ukazuje priemer štátov EÚ v roku 2003, kde na 1 byt pripadalo 2,4 obyvateľov. Priemerný počet bývajúcich osôb na trvale obývaný byt v sledovanom roku v SR bol 3,1.

Obec Korňa plní v súčasnosti rekreačno-obytnú funkciu. Základným zámerom obce Korňa je zabezpečiť rozvoj bývania vo všetkých zložkách, či už ide o IBV, HBV alebo rekreačné víkendové chalupy. Stratégiu rozvoja bývania je potrebné založiť na spojení verejných a súkromných investičných aktivít. Je nutné využiť všetky dostupné možnosti, ktoré ponúka MVRR SR v rámci štátneho fondu rozvoja bývania a tiež podporiť individuálne projektové zámery obyvateľov obce. Obec Korňa robí teda všetko preto, aby do obce prilákala ľudí, ktorí by sa tu usadili, no predovšetkým mladé rodiny s deťmi. Ucelené chatové oblasti sa v obci nenachádzajú, ide len o jednotlivé chaty v osadách. Ich rozšírenie si vyžaduje skvalitniť prístupové cesty, a to zabezpečením vodovodnej a energetickej siete.

Späť