Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Obec netvorí žiadny dopravný uzol. Leží vedľa dopravnej spojnice (cesta II. triedy č. 484), ktorá spája dopravný ťah Ostrava – Čadca – Žilina (I/11). Z polohy obce nevyplýva žiadny tranzitný charakter.

Dopravný systém obsluhy celého územia obce Korňa sa v maximálnej miere prispôsoboval postupne vznikajúcej zástavbe v obci a v jej častiach. Tak vznikol postupne systém prístupových komunikácií k objektom, ktorých parametre a technický stav v mnohých prípadoch umožňujú zložitú dopravnú obsluhu. V preprave osôb má výrazné zastúpenie hromadná autobusová a individuálna automobilová doprava. Existujúcu sieť zastávok možno považovať za primeranú ekonomickým možnostiam a danostiam terénu. Hlavné trasy pešieho pohybu umožňujú prístup k jednotlivým oblastiam občianskej vybavenosti, rekreácie, športu a zástavkám autobusovej hromadnej dopravy. Základný komunikačný skelet je v obci tvoreným miestnymi a obslužnými prístupovými komunikáciami v celkovej dĺžke 82,0 km, z toho štátna cesta č. III/484022 má  5 524 m. Z tejto dĺžky tvoria 5 524 m komunikácie, ktoré vyhovujú premávke všetkým druhom motorových vozidiel. Miestne komunikácie s obmedzeným prístupom motorových vozidiel z dôvodu šírkového usporiadania, nedostatočných smerových oblúkov a prevýšenia, tvoria z celkovej dĺžky miestnych komunikácií 55,76 %, čo predstavuje 68,0 km. Ťažšie dostupné komunikácie sú zjazdné iba sezónne.

Zimnú údržbu vykonáva obec na miestnych komunikáciách v celkovej dĺžke 77,0  km, čo predstavuje 63,14 % z celkovej dĺžky miestnych komunikácií.“ Stále častejšie sa však hovorí o prechode ciest III. triedy pod správu obcí, čo by znamenalo pre každú obec nemalé problémy spojené predovšetkým z údržbou tohto ťahu počas zimných mesiacov.

Späť