Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Hydrologicky patrí riešené územie k povodiu rieky Kysuce. Odvodňuje ho Kysuca a jej prítok Korňanka. Povodie Kysuce je súčasťou flyšového pásma a najmä na jar je celé územie postihované záplavami. Oba toky sa vyznačujú vysokými, ale značne nevyrovnanými odtokmi vzhľadom na intenzívny povrchový odtok z územia.

Z hydrologického hľadiska má význam údolná niva Korňanky pieskami a štrkmi s veľmi dobrou až dobrou pórovou priepustnosťou. Ostatné územie s geologickým podkladom tvoreným flyšovými horninami s veľmi slabou puklinovo-vrstvovou priepustnosťou má z hydrogeologického hľadiska malý význam.

Na území obce je teda najvýznamnejším vodným tokom rieka Korňanka, do ktorej sa vlievajú všetky menšie, či väčšie potoky v oblasti. Korňanka je potok na horných Kysuciach, pretekajúci územím okresu Čadca. Je to pravostranný prítok Predmieranky, má dĺžku 9,0 km a je tokom V. rádu. Preteká Turzovskou vrchovinou, pod celkom Zadné vrchy. Pramení pod hlavným hrebeňom, pod kótou 898,0 m, v nadmorskej výške cca 790 m. n. m., neďaleko slovensko-českej štátnej hranice. Od prameňa tečie juhovýchodným smerom k osade Zátoka, sprava priberá prítok spod kóty 829,8 m, stáča sa na východ a preteká osadou Ďurkáčovci, kde zľava priberá prítok (592,8 m n. m.) z východného svahu vrchu Bobek (871,2 m n. m.).

Ďalej priberá z pravej strany prítok od osady Zlámaná a potom prítok z osady Komaniková. Následne preteká ústredím obce Korňa, z ľavej strany priberá Sobčákov potok (544,1 m n. m.), ďalej sprava prítok spod Okrúhlej (801,7 m n. m.) a zľava z osady Srničkovci. Pokračuje časťou Nižná Korňa, tu priberá ľavostranný Dáždený potok a dva pravostranné prítoky, najprv z osady Zelenkovci, potom z osady Živčáková.

Na území mesta Turzovka, v časti Predmier, ústi v nadmorskej výške približne 485 m n. m. do rieky Predmieranky.

Späť