Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

 • Zápis narodenia dieťaťa
 • Úmrtie
 • Uzavretie manželstva
 • Vydanie druhopisu matričných dokladov
 • Zmena priezviska po rozvode

Vybavuje: matrikárka - Daniela Neherová

telefón: 041/4356 214, 041/4356 213 kl. 5

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Zápis narodenia dieťaťa

Na zápis narodenia dieťaťa do matriky je príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia. Matrika vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Potrebné je predložiť:

 • dieťa narodené v platnom manželstve (vybavuje spravidla otec dieťaťa):
 • občiansky preukaz rodičov,
 • sobášny list,
 • dieťa narodené slobodnej matke:
 • občiansky preukaz matky (v prípade, že otcovstvo nebude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike), 
 • občiansky preukaz a prítomnosť obidvoch rodičov (v prípade, že otcovstvo bude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike),
 • dieťa narodené rozvedenej matke:
 • právoplatný rozsudok o rozvode, 
 • občiansky preukaz,
 • dieťa narodené vdove:
 • sobášny list,
 • úmrtný list zosnulého manžela,
 • občiansky preukaz

Poplatky: bez poplatku.

Doba vybavenia: na počkanie

 

Úmrtie

Na zápis úmrtia do matriky je príslušný matričný úrad podľa miesta úmrtia. 

Potrebné je predložiť: 

 • 3x list o prehliadke mŕtveho potvrdené prehliadajúcim a ošetrujúcim lekárom,
 • občiansky preukaz zosnulého.

Poplatky: bez poplatku.

Uzavretie manželstva

Na uzavretie civilného sobáša je príslušný matričný úrad podľa trvalého bydliska jedného zo snúbencov. Pri predkladaní žiadosti o uzavretie manželstva musia byť na matričnom úrade prítomní obidvaja snúbenci.

Manželstvo môže byť uzavreté aj na inom matričnom úrade. Príslušným matričným úradom na spísanie žiadosti a vystavenie povolenia na uzavretie manželstva na inom matričnom úrade je matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Úkon je spoplatnený. 

Pri cirkevnom sobáši sa žiadosť o uzavretie manželstva podáva na matričnom úrade podľa sídla farského úradu, tento matričný úrad vystaví aj sobášny list.

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré Vám na požiadanie vydá matrikárka.

K žiadosti je potrebné pripojiť:

 • rodné listy snúbencov
 • platné občianske preukazy
 • právoplatné rozhodnutie okresného súdu o rozvode manželstva (u rozvedených), 
 • úmrtný list (u ovdovelých)
 • právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo (u maloletých od 16 do 18 rokov), 
 • cudzinci predložia všetky uvedené doklady s prekladom do slovenského jazyka (prípadne aj s vyšším overením tzv. apostillou) a doklad o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva.
 • Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, alebo či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.

Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

 

Vydanie druhopisu matričných dokladov

Výpis z matričných kníh, tzv. druhopis, je možné vydať na požiadanie osobe, ktorej sa matričná udalosť dotýka alebo rodinnému príslušníkovi.

Potrebné je predložiť: 

 • občiansky preukaz.

Poplatky: 5 €

Doba vybavenia: na počkanie

 

Zmena priezviska po rozvode

Do 3 mesiacov od právoplatného rozhodnutia súdu sa zmena priezviska urobí bez poplatku na matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva. 

Potrebné je predložiť:

 • žiadosť
 • platný občiansky preukaz
 • sobášny list
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode (s vyznačením právoplatnosti)

Poplatky: bez poplatku