Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Obec Korňa, zastúpená p. Ing. Mariannou Bebčákovou, starostkou obce Vám ohľadom podania žiadosti o poskytnutie sociálnej služby, dáva na vedomie nasledovné:

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov je postup pri podávaní žiadosti o poskytnutie sociálnej služby nasledovný:

  • Občan predloží sociálnej pracovníčke obce tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“(vypísané a popodpisované). Spolu so žiadosťou sa prikladá tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu “(vypísané a potvrdené obvodným lekárom) a fotokópie odborných nálezov nie starších ako 6 mesiacov (zo zdravotnej karty žiadateľa).
  • Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu tvorí podklad pre zdravotnú posudkovú činnosť. Posudzujúci lekár Obce Makov vypracuje zdravotný posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby.
  • Sociálna pracovníčka obce vykoná sociálnu posudkovú činnosť (terénne šetrenie), výsledkom ktorej je sociálny posudok, ktorý obsahuje znevýhodnenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.
  • Na základe zdravotného a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
  • Obec ako správny orgán rozhodne v konaní o odkázanosti na sociálnu službu a vydá predmetné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (v zariadení pre seniorov, o odkázanosti na opatrovateľskú službu).

Tlačivá „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“, „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, „Vyjadrenie žiadateľa o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ sú k dispozícii u sociálnej pracovníčky Obce Korňa alebo na webovej stránke obce v sekcii "Tlačivá na stiahnutie".

Vybavuje: sociálna pracovníčka - Ing. Andrea Kaduchová

telefón: 041/4356 214, 041/4356 213 kl. 1

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Tlačivá - sociálne služby

01_Žiadosť_o_posúdenie_odkázanosti_na_sociálnu_službu.pdf297.13 KB

02_Lekársky_nález_na_účely_posúdenia_odkázanosti_na_SS.pdf35.01 KB

03_Vyjadrenie_žiadateľa.pdf174.42 KB

04_Žiadosť_o_preposúdenie_odkázanosti_na_SS.pdf303.51 KB