Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 25. 06. 2010 a 29.06. 2010
3./ Hospodárenie obce za 1. polrok 2010
4./ Hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za 1. polrok 2010
5./ Hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za 1. polrok 2010
6./ Rôzne
7./ Diskusia
8./ Návrh na uznesenie
9./ Záver


Dochádzka poslancov:
Bolo prítomných 7 poslancov. Neprítomní: p. Barčák, p. Palica.


D i s k u s i a :

p. starosta:
diskutoval:
- k bytom v MŠ – navrhujem, aby sa budova zdvihla do výšky a tam sa vybudovali byty,
- k prevádzke MŠ - bolo by správne rozhodnutie, aby MŠ bola v prevádzke aspoň dva týždne aj cez prázdniny
- k ZŠ - pri škole sa začalo bagrovať a už sa hlásia vlastníci susedných pozemkov p. Bielčik.../
- k žiadosti o prenájom priestorov v budove bývalého PS na zriadenie chránenej dielne – predajne textilu – bolo by vhodné v jednej miestnosti urobiť kúrenie na elektriku a potom by tu bola možnosť prenájmu, v opačnom prípade by sa musela pre jednu miestnosť vykurovať v zime celá budova
- k TJ – TJ nás reprezentovala v Poľsku, táto akcia bola na základe projektu s Poľskom, zúčastnilo sa jej 41 ľudí z našej obce

p. Hurík:
- k MŠ – som zásadne proti bytom v priestoroch MŠ, budova bola účelovo stavaná pre malé deti
- k žiadosti o prenájom priestorov – ja osobne som za zriadenie chránenej dielne, treba podporiť v obci podnikanie
- k volebným miestnostiam – navrhujem, aby boli zriadené dva volebné okrsky v ústredí, v prístavbe obecného úradu /kinosála/, v Nižnej Korni v potravinách by sa okrsok zrušil

p. Vyrobík:
diskutoval:
- k oploteniu na cintoríne – bolo by vhodné, aby aktivační pracovníci natreli farbou stĺpiky na oplotení na cintoríne

p. Fatura:
- k DHZ – DHZ Korňa dostal dotáciu z ministerstva 7 tis. € a dotáciu 500,- € od predsedu ŽSK, chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na usporiadaní hasičskej súťaže, starostovi za celoročnú pomoc, p. Huríkovi za uvádzanie hasičskej súťaže ...

p. Chrenšť:
- k TJ – na TJ je treba dať podpísať hmotnú zodpovednosť správcovi, aby sa nezopakovalo, že budova zostane po zápase odomknutá


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenia č. 74 - 81, 83 /2010 – za hlasovali jednomyselne všetci poslanci.
Uznesenie č. 82/2010 – za hlasovalo 6 poslancov, 1 poslankyňa /p. Sabelová/ sa zdržala hlasovania.

Prijaté uznesenia OZ (č.74 - 83/2010):


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 07. 2010 číslo 74/2010

k správe o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 25. 06. 2010 a 29. 06. 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 25. 06. 2010 a 29. 06. 2010

b/ s c h v a ľ u j e
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 25. 06. 2010 a 29. 06. 2010


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 07. 2010 číslo 75/2010

k správe o hospodárení obce Korňa za 1. polrok 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie obce Korňa za 1. polrok 2010

b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie obce Korňa za 1. polrok 2010 podľa predloženého návrhu:

   
rozpočet €
upravený €
skutočnosť €
A: Bežné príjmy:
842 750
1 257 903
377 910
Kapitálové príjmy:
4 600
10 300
10 242
Príjmy z fin. operácií:
72 344
173 274
149 368
Príjmy spolu:
919 694
1 441 477
537 520
 
B: Výdavky:
342 790
346 496
176 296
Kapitálové výdavky:
195 500
699 571
82 728
Výdavky fin. operácií:
11 817
11 817
5 907
Výdavky spolu:
550 107
1 057 884
264 931


c/ u k l a d á
predsedovi finančnej komisie dodržiavať schválený rozpočet obce na rok 2010


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 07. 2010 číslo 76/2010

k správe o hospodárení ZŠ a ŠKD Korňa za 1. polrok 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o hospodárení ZŠ a ŠKD Korňa za 1. polrok 2010

b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za 1. polrok 2010 podľa predloženého návrhu:

Rekapitulácia príjmov a výdavkov Čerpanie rozpočtu €
1. Príjmy ZŠ
dotácia ŠR
142 292,20
nevyčerpaná dotácia z r. 2009 ŠR
4 210,00
vlastné príjmy ZŠ:
692,38
Príjmy ZŠ spolu
147 194,58
2. Výdavky ZŠ
110 494,62
3. Čerpanie dotácie z r. 2009
4 210,00
4. Príjmy ŠKD
dotácia od obce
5 118,00
poplatky ŠKD
633,00
vzdelávacie poukazy
134,40
Príjmy ŠKD spolu
5 885,40
5. Výdavky ŠKD
4 535,64
6. Dotácia pre deti v HN
182,60
7. Čerpanie dotácie - HN
182,64
  Výdavky spolu za organizáciu
119 140,26


Stavy na bankových účtoch a v pokladni k 30. 6. 2010:

Výdavkový bankový účet:
33 126,62
Príjmový účet:
1 752,29
Sociálny účet:
376,04
Zostatok v pokladni:
71,14

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 07. 2010 číslo 77/2010

k správe o hospodárení MŠ a ŠJ Korňa za 1. polrok 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o hospodárení MŠ a ŠJ Korňa za 1. polrok 2010

b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za 1. polrok 2010 podľa predloženého návrhu

Rekapitulácia príjmov a výdavkov Čerpanie rozpočtu €
1. dotácia od obce
  materská škola
27 270,00
  školská jedáleň
13 978,50
2. Dotácia zo ŠR pre predškolákov
1 446,00
3. Vlastné príjmy
2 800,00
4. Nevyčerpaná dotácia z r. 2009
1 380,00
Príjmy spolu
46 874,50
5. Výdavky MŠ
25 926,80
6. Výdavky ŠJ
13 346,93
Výdavky spolu za organizáciu
39 273,73


Stavy na bankových účtoch a v pokladni:

Výdavkový bankový účet:
7 597,09
Príjmový účet:
659,83
Sociálny účet:
165,74
Účet školskej jedálne:
179,25
Zostatok v pokladni:
35,21

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 07. 2010 číslo 78/2010

k rozpočtovému opatreniu obce Korňa č. 3/2010 k 31. 7. 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 3/2010 k 31. 7. 2010

b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 3/2010 k 31. 7. 2010 podľa predloženého návrhu

c/ u k l a d á
predsedovi finančnej komisie dodržiavať schválený rozpočet pre r. 2010


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 07. 2010 číslo 79/2010

k žiadosti p. Dagmar Dedičovej, bytom Klokočov Klín č. 944 o prenájom priestorov na zriadenie predajne „Textilu kusového, bytového a obuvi“.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť p. Dagmar Dedičovej, bytom Klokočov Klín č. 944 o prenájom priestorov na zriadenie predajne „Textilu kusového, bytového a obuvi“ v budove bývalého podniku služieb

b/ s ú h l a s í
s prenájmom priestorov na zriadenie predajne „Textilu kusového, bytového a obuvi“ v priestoroch bývalého podniku služieb

c/ ž i a d a
starostu obce, aby bližšie dohodol podmienky prenájmu so žiadateľkou


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 07. 2010 číslo 80/2010

k určeniu rozsahu výkonu funkcie /úväzku/ starostu obce Korňa na volebné obdobie 2010 až 2014

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
rozsah výkonu funkcie /úväzku/ starostu obce Korňa na volebné obdobie 2010 až 2014

b/ u r č u j e
podľa § 11 ods. 4 písm. i/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, že vo volebnom období 2010 až 2014 bude starosta obce Korňa vykonávať funkciu v celom rozsahu /na plný úväzok/


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 07. 2010 číslo 81/2010

k určeniu počtu poslancov OZ a volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obce, ktoré sa budú konať dňa 27. 11. 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
určenie počtu poslancov OZ a volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obce, ktoré sa budú konať dňa 27. 11. 2010

b/ u r č u j e
podľa § 9 ods. 3 zákona NR SR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obci v znení neskorších predpisov pre voľby, ktoré sa budú konať 27. 11. 2010
1./ jeden volebný obvod pre obec Korňa
2./ počet poslancov OZ obce Korňa 9 /deväť/

c/ u k l a d á
p. Daniele Neherovej, prac. OÚ zverejniť určený počet poslancov a volebného obvodu v obci obvyklým spôsobom


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 07. 2010 číslo 82/2010

Uznesenie stratilo platnosť!

k návrhu na určenie dvoch volebných okrskov a dvoch miestnosti pre obec Korňa pre voľby do orgánov samosprávy obce dňa 27. 11. 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na určenie dvoch volebných okrskov a dvoch miestnosti pre obec Korňa pre voľby do orgánov samosprávy obce dňa 27. 11. 2010

b/ s c h v a ľ u j e
dva volebné okrsky a dve miestnosti v obci Korňa pre voľby do orgánov samosprávy obce dňa 27.11.2010 v priestoroch Obecného úradu v Korni
1./ okrsok 01: zasadačka na poschodí
2./ okrsok 02: zasadačka na prízemí


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 07. 2010 číslo 83/2010

k žiadosti Ondreja Straku a manželky Márie, bytom Korňa 708 o pridelenie odvodňovacích rigolov

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Ondreja Straku a manželky Márie, bytom Korňa 708 o pridelenie odvodňovacích rigolov

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
žiadosť Ondreja Straku a manželky Márie, bytom Korňa 708 o pridelenie odvodňovacích rigolov s tým, že pridelenie bude možné, ak sa začnú rigoly vyrábať