TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Prehodnotenie dofinancovania dostavby ZŠ Korňa
3./ Diskusia
4./ Návrh na uznesenie
5./ Záver


Dochádzka poslancov:
Bolo prítomných 7 poslancov. Neprítomní: p. Ing. Homola, p. Židek.


D i s k u s i a :

starosta:
- niektoré práce neboli v projekte naprojektované, niektoré boli projektované zas duplicitne,
- po odovzdaní stavby je tu nová požiadavka od firmy B&B Korňa na dofinancovanie stavby
- už tohto roku sme sa stretli s projektantom, zástupcom firmy B&B na preberacom protokole, tu vzišla požiadavka dofinancovať stavbu 57 332,- €
- rekapitulácia nákladov: prestavba: rok
    2003: 3,5 mil. Sk
    2004: 376 tis.
    2005: 6 mil.
    2006: 1 mil.
    2007: 1 mil.
v časti prístavba sme preinvestovali zo štátneho rozpočtu 23 521 000,- Sk, výdavky obce boli 3 527 000,- Sk.
investície na školu :
    27 048 000,- prestavba doteraz
    14 000 000,- dostavba
    1 800 000,- havária strechy
- keď sme robili projekt v roku 2003, bolo rozpočtovaný na 27 mil. – to sme doposiaľ naplnili, vykonali sa nasledovné práce - strecha, sociálne zariadenie, výmena okien, elektrika, kotolňa...
- škole sa stále venujem, bola vykonaná kolaudácia, jedným z nedostatkov je hydroizolácia, postupovali sme s projektantom postupne, mala tam byť chemická izolácia – ku dňu kolaudácie nebol dodaný certifikát
- k dostavbe prístavby – musíte rozhodnúť čo ďalej, či zobrať úver, alebo nerobiť cesty a dostavať školu

p. Ing. Dorociak, firma B&B
- podal podrobnú informáciu o vykonaných prácach na rekonštrukcií a modernizácií ZŠ Korňa
- nová modernizácia bola rozdelená na 6 častí, každá má svoj nový rozpočet, svoje
plnenie projektu
1/ objekt rekonštrukcie ZŠ – bezbariérová úprava, maľba celého objektu...
2/ dostavba prístavby – práce, ktoré sú rozrobené, treba ich dokompletovať – zateplenie, podlahy, maľby, terasy, schodiská...
3/ rekonštrukcia telocvične – maľovanie, výmena podlahy, doplnenie zariadenia telocvične
4/ novostavba viacúčelového ihriska – umelý trávnik, oplotenie...
5/ rekonštrukcia spevnených plôch
6/ rekonštrukcia oplotenia areálu
Dostavba prístavby ZŠ rekapitulácia nákladov diela:
prístavby ZŠ Korňa – zmena bazénu na učebne sa realizovala podľa zmluvy o dielo a dodatkov
- v tejto časti informoval o celkových nákladoch, ktoré boli postupne preinvestované do prístavby

p. Srničková, riad. ZŠ:
- sme posledná škola, ktorá nemá špeciálne učebne, ja som prišla zo ZŠ Klokočov, kde už vtedy mali špec. učebne, anglický jazyk sa učí už od tretej triedy, v piatom ročníku sa pridá nemčina, takže jazykové učebne sú potrebné, naplánovaná plaváreň je nezmysel, pretože by ju nevyužila ani škola, ani obec, aj keby robila plavecké výcviky
- zmenil sa školský zákon, a preto naplánovaná kuchynka už nie je potrebná, namiesto nej bude fyzikálno – chemická učebňa, je potrebná aj počítačová učebňa, ktorá je maximálne využitá – 10 hodín denne fungujú počítače, behom pár rokov 6 počítačov odíde, opravy sú nerentabilné, je potrebné zakúpiť nové, už od prvého ročníka sa učí informatika, taktiež je potrebná učebňa hudobnej výchovy, či knižnica
- od februára začíname v projekte „základy podnikania“

p. Chrenšť:
- nerozumiem tým projektom, prečo sa všetko nerieši v jednom projekte, na realizáciu boli vyhotovené už tri projekty

p. Barčák Ladislav, firma B&B
- chcem nadviazať na všetkých, celá myšlienka vyučovacieho procesu vychádza z celej štátnej politiky – my sme skĺzli do jednej roviny, škola nie je starosť firmy B&B, ale obce, aby ste splnili nejaké požiadavky, aby to vyhovovalo predpisom, ťažko haniť projektanta, aj on bol niečím krytý, je potrebné zvážiť situáciu, aby sa vyriešila, ak nesplníme všetky požiadavky, ktoré boli dané pri zadávaní projektu, musíme dotáciu vrátiť – projekt treba naplniť, nie je to požiadavka firmy B&B

p. Sabelová:
- som za to, aby sa škola poriadne dokončila, skompletizovala, ak je to potrebné, treba zobrať pôžičku na dokončenie, nech sa už k tomu nevraciame

p. Fatura:
- môj názor je taký, že by sme si mali chybu priznať všetci, aj p. riaditeľka – prečo sa projektuje kuchynka, keď nie je potrebná, už treba meniť projekt na inú učebňu /fyzikálno – chemickú/, medzi nami viazne komunikácia, ak chceme niečo robiť poriadne, musíme sa tomu dostatočne venovať, škola je veľká investícia, ak zoberieme peniaze z ciest, ľudia nám nebudú povďační, pretože už teraz sú niektoré úseky katastrofálne, môj názor je taký, že sme sa mali všetci poslanci vždy po skončení zasadania OZ stretnúť v škole a urobiť prehliadku vykonaných prác, aby sa predišlo zbytočným obvineniam, či už zo strany dodávateľa alebo obce, škola nebude nikdy dokončená, stále bude potrebovať finančné prostriedky

p. Palica:
- všetko sa dá urobiť, len treba, aby bola dohoda medzi firmou B&B a obcou, treba sa znova stretnúť a dohodnúť sa

p. Hurík:
- ak k niečomu príde, my sa to dozvedáme vždy poslední, je nás 9 poslancov, my nemáme v obci len školu, jedná vec je istá, že už dva roky počúvame –„ešte toto dáme pre školu a už bude pokoj“, hovoríte, že sú dve možností – dokončiť školu, alebo vrátiť dotáciu, ja hovorím, že je aj tretia možnosť – dohoda, ja už odmietam také riešenie – pod nátlakom, peniaze sme dostali, nebolo by vhodné vrátiť ich štátu, treba všetko znova prepočítať a dohodnúť sa, treba sa pohrať aj s cenami, čo sa týka izolácie – je v záruke, treba to využiť, nech sa odstránia nedostatky
- čo sa týka financovania dostavby – ja nebudem hlasovať za žiadny úver, treba hľadať iné riešenie, ktoré bude vyhovovať všetkým


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenie č. 8/2010, za hlasovalo 6 poslancov, 1 nehlasoval /p. Barčák/

Prijaté uznesenie OZ (č. 8/2010):


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 06. 02. 2010 číslo 8/2010

k prehodnoteniu dofinancovania dostavby ZŠ Korňa

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
dofinancovanie dostavby ZŠ Korňa

b/ s c h v a ľ u j e
dostavbu prístavby ZŠ Korňa

c/ ž i a d a
starostu obce zvolať stretnutie so zástupcami dodávateľskej firmy B&B Korňa

Termín: 10.02.2010
Vykoná: starosta