Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 18. 12. 2009
3./ Výkon samosprávy obce za rok 2009
4./ Rôzne
5./ Diskusia
6./ Návrh na uznesenie
7./ Záver


Dochádzka poslancov:
Bolo prítomných 7 poslancov. Neprítomní: p. Barčák, p. Sabelová.


D i s k u s i a :

p. Hurík:
diskutoval:
- k výstavbe chrámu na Živčákovej – o výstavbe chrámu na Živčákovej sme vedeli všetci, súhlasili sme s výstavbou, preto je úplne jasné, že p. dekan žiada finančné prostriedky na realizáciu stavby a myslím, že aj očakáva od obce finančnú pomoc, je potrebné pozrieť rozpočet obce a treba nájsť riešenie a vyčleniť z rozpočtu nejaké finančné prostriedky,
- k poškodeným cestám - cesty na Živčákovu sa najviac ničia pri ťažbe a zvoze dreva

p. Vyrobík:
diskutoval:
- k rozpočtu obce – prečo nie je zverejnený rozpočet obce na internete?
- k podniku služieb – prečo sa zrušil podnik služieb, veď oni si museli sami na seba zarobiť, vykonávali pre obec veľa činnosti, poukázal na veľké náklady obce na pracovníkov – šoférov a upratovačku, prečo sa pre obec nekúpi fréza na odhŕňanie snehu, prečo sa musí odhŕňať sneh ručne lopatami?
- k poškodeným cestám – v obci sa najviac ničia cesty pri zvážaní dreva, treba zvýšiť poplatky, aby sa našetrilo na opravu ciest

p. Staník:
diskutoval:
- k plneniu volebného programu – chcel vedieť, ako sa plní volebný program, čo všetko sa v obci spravilo, či sa využívajú granty, eurofondy, mal pripomienky ku kanalizácií, k zrušeniu ambulancie lekára, k rekonštrukcií verejných komunikácií, k chátrajúcej budove TJ na ihrisku, k obchodnému domu...

p. starosta:
diskutoval:
- k plneniu volebného programu - odpovedal na dotazy p. Staníka – ohľadom kanalizácie, eurofondov, rekonštrukcie ciest, zrušenie ambulancie všeobecného lekára...
- k zrušeniu podniku služieb – podal informáciu, prečo bol podnik služieb zrušený
- k poškodeným cestám – je pravda, že najviac poškodzujú cesty ľudia pri zvážaní dreva, preťaženými autami, obec už robila všelijaké opatrenia, ale nič nezabralo, bolo by možné, že oslovíme políciu, aby naloženým autám vážila hmotnosť

p. Ing. Homola:
diskutoval:
- k zrušeniu ambulancie lekára – každý lekár, ktorý by do obce prišiel potrebuje, aby mal určitý počet ľudí, ak ich nezíska, neoplatí sa mu otvárať v obci ambulanciu, všetko je to v rukách ľudí

p. Židek:
diskutoval:
- k ropnému prameňu v obci – chcem vedieť, kto má v kompetencií ropný prameň, treba ho oplotiť, udržiavať okolie


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenia č.1, 2, 5-7 /2010 boli jednomyselne schválené.
Uznesenie č. 3, 4/2010 – za hlasovalo – 6 poslancov, 1 poslanec p. Fatura bol proti

Prijaté uznesenia OZ (čísla č. 1 - 7/2010):


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29. 01. 2010 číslo 1/2010

k správe o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 18. 12. 2009.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 18. 12. 2009

b/ s c h v a ľ u j e
správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 18. 12. 2009

c/ ž i a d a
p. J. Kontríka, starostu obce zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení OZ podľa termínov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29. 01. 2010 číslo 2/2010

k správam o výkone samosprávy obce Korňa za rok 2009 podľa jednotlivých úsekov

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správy o výkone samosprávy obce Korňa za rok 2009 podľa jednotlivých úsekov /podateľňa, výstavba a životné prostredie, sociálne – opatrovateľská služba, kataster nehnuteľnosti, evidencia obyvateľov, matrika, osvedčovanie podpisov, listín, činnosť knižnice, kultúrne podujatia, pasportizácia, daň z nehnuteľnosti.../

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
správy o výkone samosprávy obce Korňa za rok 2009 podľa jednotlivých úsekov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29. 01. 2010 číslo 3/2010

k žiadosti ZŠ Korňa o zmenu v upravovaní schváleného rozpočtu

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť ZŠ Korňa o prehodnotenie upravovania rozpočtu ZŠ Korňa tak, aby sa úprava schváleného rozpočtu na daný kalendárny rok nemusela robiť v každých položkách a aby bola dodržaná kategória Mzdy a odvody a Bežné výdavky.

b/ s c h v a ľ u j e
štvrťročné predkladanie prípadných zmien položiek v rozpočte ZŠ Korňa

c/ u k l a d á
riad. ZŠ Korňa dodržiavať štvrťročné predkladanie zmien položiek v rozpočte ZŠ

Termín: priebežne
Vykoná: riad. ZŠ Korňa


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29. 01. 2010 číslo 4/2010

k žiadosti MŠ Korňa o zmenu v upravovaní schváleného rozpočtu

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť MŠ Korňa o prehodnotenie upravovania rozpočtu MŠ Korňa tak, aby sa úprava schváleného rozpočtu na daný kalendárny rok nemusela robiť v každých položkách a aby bola dodržaná kategória Mzdy a odvody a Bežné výdavky.

b/ s c h v a ľ u j e
štvrťročné predkladanie prípadných zmien položiek v rozpočte MŠ Korňa

c/ u k l a d á
riad. MŠ Korňa dodržiavať štvrťročné predkladanie zmien položiek v rozpočte MŠ

Termín: priebežne
Vykoná: riad. MŠ Korňa


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29. 01. 2010 číslo 5/2010

k žiadosti obce Kunovice, okres Vsetín o nadviazanie spolupráce s obcou Korňa

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť obce Kunovice, okres Vsetín o nadviazanie spolupráce s obcou Korňa, z dôvodu prípravy a následných realizácií projektov, pri ktorých by bolo možné čerpať prostriedky z dotačných titulov cezhraničnej spolupráce.

b/ s c h v a ľ u j e
spoluprácu s obcou Kunovice, okres Vsetín

c/ u k l a d á
D. Neherovej, prac. obce zaslať výpis z uznesenia na Obecný úrad Kunovice, okres Vsetín

Termín: 10. 2. 2010
Vykoná: D. Neherová, prac. obce


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29. 01. 2010 číslo 6/2010

k informatívnemu listu Rímskokatolíckeho farského úradu v Korni o milodar pre výstavbu chrámu na Živčákovej

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
list Rímskokatolíckeho farského úradu v Korni o milodar pre výstavbu chrámu na Živčákovej

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
list Rímskokatolíckeho farského úradu v Korni o milodar pre výstavbu chrámu na Živčákovej

c/ ž i a d a
starostu obce pozvať na budúce zasadanie OZ správcu farnosti p. dekana Mgr. Mahríka na 15.00 hod.

Termín: do 26.02.2010
Vykoná: starosta obce


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29. 01. 2010 číslo 7/2010

k žiadosti p. Anny Ďurkáčovej, Korňa, Vyšná Korňa 776 o vrátenie finančných prostriedkov, ktoré boli zaplatené pri kúpe nehnuteľnosti budovy obchodu č. 779, p.č. KN 6667/1, KN 6667/2 v celosti kat. úz. Korňa, za vlastný pozemok vo výmere 42 m2.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť p. Anny Ďurkáčovej, Korňa, Vyšná Korňa 776 o vrátenie finančných prostriedkov, ktoré boli zaplatené pri kúpe nehnuteľnosti budovy obchodu č. 779, p.č. KN 6667/1, KN 6667/2 v celosti kat. úz. Korňa, za vlastný pozemok vo výmere 42 m2

b/ s c h v a ľ u j e
vrátenie finančných prostriedkov p. Anne Ďurkáčovej, bytom Korňa, Vyšná Korňa 779, za vlastný pozemok na p. č. KN 6667/1 a KN 6667/2 o výmere 42 m2 á 1,99 €/m2

c/ u k l a d á
p. Ing. Hrtusovej, prac. obce vyplatiť finančné prostriedky za pozemok o výmere 42 m2 á 1,99 €/m2.

Termín: do 12. 02. 2010
Vykoná: p. Ing. Hrtusová, prac. obce