TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 26. 03. 2010
3./ Hospodárenie obce za 1. štvrťrok 2010
4./ Hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za 1. štvrťrok 2010
5./ Hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za 1. štvrťrok 2010
6./ Rôzne
7./ Diskusia
8./ Návrh na uznesenie
9./ Záver


Dochádzka poslancov:
Bolo prítomných 8 poslancov. Neprítomný: p. Milan Palica.


D i s k u s i a :

p. starosta:
diskutoval:
- k výstavbe skládky TKO Semeteš – podal prítomným informáciu o novom rozhodnutí Správnej rady Združenia TKO Semeteš, ktorá sa po preverení všetkých možností zaoberala návrhom výstavby skládky formou tzv. PPP projektu
- k pozemkom pod bývalé nákupné stredisko – prišlo predvolanie k súdu, p. Ing. Babic žiada od obce 6333,- € za neopodstatnené užívanie pozemkov
- k TJ - situácia na TJ je v katastrofálnom stave, obec im zabezpečuje všetky činnosti, pranie dresov, čistenie priestorov, a pod., bolo by vhodné, aby tam bol prijatý zodpovedný človek aj na kosenie trávnika a údržbu priestorov
- ku kanalizácií – podal prítomným informáciu o súčasnom stave kanalizácie a o plánovaných rekonštrukciách ciest, v obci máme rozkopaných 4960 m2 ciest, v máji by sa mali cesty opravovať, rozkopové povolenie máme do 30. 6. 2010
- k novelizácií zákona 369/1990 – zákon bol novelizovaný, prinieslo to veľa zmien, jednou z aktuálnych zmien je - vypracovať zásady odmeňovania poslancov, poslanci už nemôžu byť odmeňovaní ako doposiaľ
- k verejnému osvetleniu – máme podaný projekt na verejné osvetlenie, musíme čakať, uvidíme, či nám prejde

p. Hurík:
- k výstavbe kostola na Živčákovej – výstavba kostola sa len začala, treba vyčleniť v rozpočte nejaké finančné prostriedky na opravu cesty, ktorá je v určitých úsekoch vo veľmi zlom stave, je potrebné, aby sa tam dali aj rúry, o ktorých som tu hovoril už dávno
- k TJ – na telovýchovnej jednote chýba disciplína, musí tam byť človek, ktorý bude mať hmotnú zodpovednosť za zverené prostriedky
- ku kanalizácií – mám kanalizačnú prípojku a rád by som začal robiť, ale neviem na koho sa mám obrátiť, potrebujem kontakt na osobu, ktorá je za to zodpovedná

p. Barčák:
diskutoval:
- k TJ – vytvorme pracovné miesto, náplň práce a odmenu pre človeka, ktorý bude pracovať pre telovýchovnú jednotu a bude hmotne zodpovedný za zverený inventár, veď nie je možné, aby športovci, ktorým sa dáva nemalá dotácia na činnosť nechali po zápase budovu otvorenú, to nie je zodpovedné správanie, treba vyhlásiť konkurz na vytvorené pracovné miesto, ja som ponúkol športovcom Aviu za 1,-€ a oni ju nechcú, tak s tým som sa ešte nestretol, mohli mať vyriešenú dopravu športovcov na zápasy, ako sa dozvedám je problém v šoféroch, ale veď mi máme na obci profesionálnych šoférov, treba s tým niečo robiť, neodkladajme problém s ihriskom, veď už sa končí volebné obdobie a my sme tu ešte nič neurobili, jediné, čo sme urobili je, že sme si schválili naše odmeny
- k ceste na Živčákovu – máme vyčlenené finančné prostriedky na Živčákovu, treba, aby sa opravili kritické úseky cesty, treba osloviť Spoločenstvo Les Korňa, aby nám odvádzal nejaké finančné prostriedky, veď drevo sa stále zváža a cesty sa ničia po celej obci, nielen na Živčákovej
- k oprave ciest po kanalizácií – kedy sa začnú cesty opravovať, dokedy bolo rozkopové povolenie, veď po našich cestách sa nedá jazdiť

p. Vyrobík:
diskutoval:
- k TJ – treba na ihrisko prijať človeka, ktorý bude hmotne zodpovedný za zverený inventár

p. Chrenšť:
diskutoval:
- k rozhlasu – v obci sú nahlásené nové žiadosti o rozšírenie verejného osvetlenia – p. Rejdík, p. Zatloukalová, p. Sobčák – treba zabetónovať nové stĺpy

p. Sabelová:
diskutovala:
- k TJ – som za, aby sa prijal pre TJ pracovník, ktorý bude zodpovedný za činnosť, potom sa už športovci nemôžu vyhovárať na nič

p. Ing. Homola:
diskutoval:
- k TJ – na ihrisko treba prijať chlapa aspoň na polovičný úväzok, treba mu presne vyhotoviť náplň práce, mzdu, možno mu podľa náplne práce vyjde úväzok na 6 hodín, to sa uvidí až po jej vyhotovení, bolo by vhodné vyhlásiť v obecnom rozhlase, že obec príjme zamestnanca na takúto činnosť


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenia č. 38, 39, 41, 44 - 49 /2010 – za hlasovalo 7 prítomných poslancov /p. Barčák, p. Chrenšť, p. Židek, p. Hurík, p. Homola, p. Vyrobík, p. Fatura/, 1 poslankyňa nehlasovala – p. Sabelová
Uznesenie č. 40, 42, 43, 50 - 54 /2010 – za – hlasovali všetci prítomní poslanci

Prijaté uznesenia OZ (čísla č. 38 - 54/2010):


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 04. 2010 číslo 38/2010

k správe o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 26. 3. 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 26. 03. 2010

b/ s c h v a ľ u j e
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 26. 03. 2010


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 04. 2010 číslo 39/2010

k hospodáreniu obce za 1. štvrťrok 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie obce za 1. štvrťrok 2010

b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie obce za 1. štvrťrok 2010:

 
rozpočet €
upravený €
skutočnosť €
Príjmy spolu:
919 694
1 436 645
346 190
Výdavky spolu:
550 107
1 071 384
112 263

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 04. 2010 číslo 40/2010

k hospodáreniu ZŠ a ŠKD Korňa za 1. štvrťrok 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za 1. štvrťrok 2010

b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za 1. štvrťrok 2010
rekapitulácia príjmov a výdavkov:

1. príjmy ZŠ
  dotácia ŠR
71 113,--
  nevyčerpaná dotácia z r. 2009 ŠR
4 210,--
  príjmy ZŠ spolu
75 323,--
2. výdavky ZŠ:
43 271,--
3. čerpanie dotácie z r. 2009
4 210,--
4. príjmy ŠKD
  dotácia od obce
2 559,--
  poplatky ŠKD
320,--
  vzdelávacie poukazy
100,80
  príjmy ŠKD spolu
2 979,80
5. výdavky ŠKD
1 904,82
6. dotácia pre deti v HN
182,60
7. čerpanie dotácie
182,60
8. výdavky organizácie spolu
49 386,28

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 04. 2010 číslo 41/2010

k hospodáreniu MŠ a ŠJ Korňa za 1. štvrťrok 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za 1. štvrťrok 2010

b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za 1. štvrťrok 2010:
rekapitulácia príjmov a výdavkov: čerpanie rozpočtu:

1. dotácia od obce
 
13 785,--
  ŠJ
6 989,25
2. dotácia zo ŠR pre predškolákov
723,--
3. vlastné príjmy
1 345,86
4. nevyčerpaná dotácia z r. 2009
1 380,--
5. výdavky materskej školy
12 707,53
6. výdavky školskej jedálne
6 358,84
7. výdavky organizácie spolu
19 066,37

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 04. 2010 číslo 42/2010

k žiadosti MŠ Korňa o schválenie dodatku č. 1 k rozpočtu na rok 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť MŠ Korňa o schválenie dodatku č. 1 k rozpočtu na rok 2010

b/ s c h v a ľ u j e
dodatok č. 1:
predmetom dodatku č. 1 k rozpočtu na rok 2010 je prerozdelenie zostatku financií za rok 2009 do rozpočtu na rok 2010 vo výške 1 380,- €

c/ u k l a d á
riad. MŠ dodržiavať schválený rozpočet na rok 2010


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 04. 2010 číslo 43/2010

k návrhu VZN obce Korňa k dochádzke detí počas prázdnin do MŠ Korňa

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh VZN obce Korňa k dochádzke detí počas prázdnin do MŠ Korňa

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
návrh VZN obce Korňa k dochádzke detí počas prázdnin do MŠ Korňa


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 04. 2010 číslo 44/2010

k rozpočtovému opatreniu obce Korňa č. 2/2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 2/2010

b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 2/2010 podľa predloženého návrhu


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 04. 2010 číslo 45/2010

k návrhu na použitie prostriedkov z rezervného fondu obce na dostavbu ZŠ

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu obce na dostavbu ZŠ

b/ s c h v a ľ u j e
použitie prostriedkov z rezervného fondu obce vo výške 15 tis. € na dostavbu ZŠ z vlastných prostriedkov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 04. 2010 číslo 46/2010

k žiadosti Rímskokatolíckeho farského úradu Korňa o finančný príspevok na výstavbu nového kostola na Živčákovej.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Rímskokatolíckeho farského úradu Korňa o finančný príspevok na výstavbu nového kostola na Živčákovej.

b/ s ú h l a s í
s finančným príspevkom na výstavbu kostola na Živčákovej v sume 5 tis. €

c/ u k l a d á
p. Ing. Brezinovej, uhradiť schválený finančný príspevok v sume 5 tis. € Rímskokatolíckemu farskému úradu Korňa


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 04. 2010 číslo 47/2010

k správe nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31. 12. 2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierka k 31. 12. 2009

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
správu nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31. 12. 2009


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 04. 2010 číslo 48/2010

k výročnej správe obce Korňa za rok 2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
výročnú správu obce Korňa za rok 2009

b/ s c h v a ľ u j e
výročnú správu obce Korňa za rok 2009

c/ b e r i e   n a   v e d o m i e
informáciu o audite výročnej správy obce Korňa za rok 2009


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 04. 2010 číslo 49/2010

k záverečnému účtu obce Korňa za rok 2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
záverečný účet obce Korňa za rok 2009

b/ s c h v a ľ u j e
záverečný účet obce Korňa za rok 2009 podľa predloženého návrhu


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 04. 2010 číslo 50/2010

k úprave rozpočtu a navýšeniu rozpočtu ZŠ Korňa pre rok 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
úpravu a navýšenie rozpočtu ZŠ Korňa pre rok 2010

b/s c h v a ľ u j e

 
schválený rozp.
úprava
po úprave
1. úpravu a navýšenie rozpočtu ZŠ Korňa pre r. 2010:
187 670
7 952
204 622
2. nevyčerpaná dotácia za rok 2009 zo ŠR:
0
4 210
4 210

c/ u k l a d á
riad. ZŠ dodržiavať schválenú úpravu rozpočtu pre rok 2010


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 04. 2010 číslo 51/2010

k správe hlavného kontrolóra obce o výsledku následnej finančnej kontroly v ZŠ Korňa

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu hlavného kontrolóra obce o výsledku následnej finančnej kontroly v ZŠ Korňa

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
správu hlavného kontrolóra obce o výsledku následnej finančnej kontroly v ZŠ Korňa


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 04. 2010 číslo 52/2010

k výpovedi p. Vaska Mirka z prenájmu bytu v bytovom dome č. 637

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
výpoveď p. Vaska Mirka z prenájmu bytu v bytovom dome č. 637

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
výpoveď p. Vaska Mirka z prenájmu bytu v bytovom dome č. 637 k 31. 5. 2010


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 04. 2010 číslo 53/2010

k návrhu na prijatie do pracovného pomeru správcu pre TJ Kysučan Korňa

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na prijatie do pracovného pomeru správcu pre TJ Kysučan Korňa

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
návrh na prijatie do pracovného pomeru správcu pre TJ Kysučan Korňa

c/ ž i a d a
starostu obce, aby v spolupráci s predsedom TJ Kysučan Korňa vyhotovil návrh náplne práce pre správcu telovýchovnej jednoty

Termín: do budúceho zasadania OZ
Vykoná: starosta, predseda TJ


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 04. 2010 číslo 54/2010

k návrhu na opravu cesty na Živčákovu

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na opravu cesty na Živčákovu

b/ s c h v a ľ u j e
opravu cesty na Živčákovu z prostriedkov, ktoré sú vyčlenené v rozpočte ako finančný príspevok na výstavbu kostola na Živčákovej

c/ ž i a d a
starostu obce, aby zabezpečil opravu cesty na Živčákovu v inkriminovaných úsekoch