Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 29. 01. 2010 a 06. 02. 2010
3./ Inventarizácia majetku obce, ZŠ a ŠKD, MŠ a ŠJ Korňa k 31.12.2009
4./ Hospodárenie obce za rok 2009
5./ Hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za rok 2009
6./ Hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za rok 2009
7./ Plány práce komisií OZ na rok 2010
8./ Správa o činnosti TJ Kysučan Korňa za rok 2009
9./ Správa o činnosti DHZ Korňa za rok 2009
10./ Rôzne
11./ Diskusia
12./ Návrh na uznesenie
13./ Záver


Dochádzka poslancov:
Bolo prítomných všetkých 9 poslancov.


D i s k u s i a :

p. Hurík:
diskutoval:
- k rekonštrukcií ZŠ - vyvrcholením tohto funkčného obdobia je zlá komunikácia medzi nami, ja som bol ohováraný osem rokov. Keď firma B&B dobre vychádzala so starostom, komunikovali len spolu. Pri nešťastnej škole to všetko vybuchlo, škola je veľmi ťažký problém. Ľudí, ktorí chcú robiť pre obec si treba vážiť, o všetkom treba ľudí informovať a nie zahmlievať. Na mimoriadnom zasadaní OZ som sa vyjadril, že Ing. Dorociaka /pracovníka firmy B&B/ si vážim, ale je kríza, s cenami sa ide dole, treba prehodnotiť indexáciu, som proti tomu, aby sme sa zadlžovali. Vlani sme odsúhlasili na dokončenie školy 37 tis. € s tým, že to bude posledná finančná dotácia na školu, nevieme, prečo je tam taký rozdiel a čím bol spôsobený. V tejto kauze – škola – sa od toho dištancujem. Poďme dokončiť stavbu, rešpektujme pravidlá, ktoré sú dané a robme v tom duchu. Ja nebudem hlasovať za niečo, čomu nerozumiem. Je potrebné zvolať mimoriadne zasadanie OZ po predložení rozpočtu a projektovej dokumentácie.
- k rozpočtu obce – rozpočet je preštudovaný, je totožný ako pôvodný, schvaľujeme programy aj podprogramy
- k finančnému príspevku na výstavbu chrámu na Živčákovej – som zástanca stavby chrámu, na nás záleží v akej výške a forme ho podporíme. Pomohli sme už pri prípravných prácach, pomohlo by to pri rozvoji duchovenstva, aj cestovného ruchu. Sme vo fáze, keď treba priložiť ruku k dielu. Pri výstavbe sa bude ničiť aj cesta, ktorá je poničená už zvozom dreva. Farský úrad prispel aj pri oprave cesty, prvá úloha je pomôcť pri výstavbe, aj pri rekonštrukcií ciest. Požiadavky na obecný rozpočet sú vysoké, potrebovali by sme informáciu od p. dekana, o akú čiastku by malo ísť. Moja predstava je cca 10 000,- € na tento rok, bude treba pomôcť aj v budúcich rokoch.
- k žiadosti Aktiv Parku o možnosť stanovenia ročnej sadzby dane zo stavieb vo výške 0,033 €/m2 zastavanej plochy športovej haly po dobu 10 rokov od je skolaudovania - /Ing. Šurina/ - je to gigantická stavba, športová hala – náklad je veľký, financuje to z vlastných prostriedkov, pokiaľ bude žiadosť schválená, naši športovci budú v budúcnosti halu používať za symbolické sumy. Každá obec sa snaží získať investora, treba podporiť žiadosť o zníženie dane, je to podpora podnikania zo strany samosprávy, musí to byť podchytené vo VZN obce, treba prijať uznesenie, že s týmito podmienkami, ktoré sú v žiadosti súhlasíme.

p. Vyrobík:
diskutoval:
- k finančnému príspevku na výstavbu chrámu – prikláňam sa k tomu, aby sa podporila výstavba chrámu na Živčákovej – rozpočet sa prejednal a znížil v niektorých položkách. Komunikácia medzi nami je zlá, tí poslanci čo sú dobre platení vedia všetko – sú to len dvaja – traja. Som za to, aby sme všetci rozhodovali o všetkom.

p. starosta:
diskutoval:
- k ihrisku TJ - my nemáme ešte na liste vlastníctva pozemky pod ihrisko, budú sa robiť kroky k zápisu vlastníckeho práva pozemkov ihriska, časť je vysporiadaná, časť ešte nie, p. Koniarová má ešte nevysporiadaný pozemok, budovu na ihrisku bude treba dokončiť a dať zapísať na list vlastníctva
- vodomer na TJ je už evidovaný na obec, obec vodu platí, hasiči majú podružné meranie na elektromeru na ihrisku
- k príspevku na výstavbu chrámu na Živčákovej – zo strany obce si dobre uvedomujem, čo pre našu obec znamená výstavba chrámu, OÚ dal vypracovať projekt na výstavbu mosta pri ZŠ – cena mosta bude 3 - 3,5 mil. Sk, pri škole by mal byť prechod pre chodcov, musí byť nasvieteny a musí byť naň vyhotovený projekt, v apríli by sme mali mať viac informácií o financiách zo zdrojov MF SR vtedy by sme mali získať ďalšie finančné prostriedky – potom môžme rozhodnúť o príspevku na výstavbu chrámu
- k odkúpeniu pozemku pod cintorín – geometrický plán na cintorín je už vyhotovený, les sa musí vyňať z lesného fondu a preradiť na TTP, vlastníci pozemku súhlasia s odpredajom po 70,-/m2, okrem jedného, ktorý žiada 150,-/m2
- k rekonštrukcií ZŠ – za účasti projektantov sme sa všetci zúčastnili merania, dokončovali sa prace za účasti dotácií MŠ a ROP, práce sú zazmluvnené a už niektoré urobené, bola tu informácia z RRA Žilina – externý manažment s tým, že každú zmenu je potrebné konzultovať s RRA, ako finančným manažmentom. Je treba vidieť, aké sú tam rozdiely oproti projektu. Na mandátnu zmluvu máme stavebný dozor Ing. Barčáka, stavbu som navštevoval často, nikto mi nikdy nedal podpísať stavebný denník, a ani nebol odovzdaný na obec. Kanalizačný zberač nebol projektovaný, firma dala urobiť kanál, potom sa urobil kanalizačný zberač. Za čo zobral stavebný dozor 1% z ceny stavby? Inšpektorát práce zistil nedostatky, ktoré boli firme B&B doručené k odstráneniu. Stavebný úrad Turzovka prerušil kolaudačné konanie o 2 mesiace. Firma B&B ma vyzvala odovzdať stavbu, od ktorej som nemal kľúče. Dňa 18.12.2009 OZ schválilo 37 tis. € na dokončenie stavby, doposiaľ nemáme k faktúre od firmy dodatok k zmluve, na prevzatí stavby by mala byť zúčastnená aj stavebná komisia a stavebný dozor.

p. Ing. Homola:
diskutoval:
- k dostavbe školy – stavebný dozor bol vysúťažený na základe ponuky, neriešme stále čo bolo, ale čo bude, čo nás čaká

p. Židek:
diskutoval:
- k dostavbe ZŠ – ak sa doprojektuje čo je požadované, budú na to peniaze? Fyzikálno – chemická učebňa v škole nebola v projekte – budú na ňu peniaze? Chcem poprosiť starostu, zástupcov firmy B&B, aby si spolu sadli a doriešili všetko tak, aby sa stavba dokončila.

p. Palica:
diskutoval:
- o informovanosti niektorých poslancov – áno, sú niektorí poslanci viac informovaní, ale len preto, že sme mali v sobotu zasadanie finančnej a stavebnej komisie k problematike dostavby ZŠ

p. Chrenšť:
diskutoval:
- k TJ Kysučan Korňa – je potrebné, aby bola postavená vyvýšená plocha pre kameramana, lebo z tribúny sa natáča zle
- k výstavbe chrámu - som jeden z poslancov, čo hlasovali za výstavbu chrámu, ja za seba nemám žiaden problém zahlasovať za finančný príspevok. Je treba nájsť finančné prostriedky na dokončenie ZŠ, ale nemalo byť to byť na úkor platov zamestnancov úradu.

p. Sabelová:
diskutovala:
- k TJ Kysučan Korňa - chcem sa spýtať, v akom stave je na ihrisku trávnik
- k výstavbe chrámu – chceme podporiť v obci podnikanie, nie brzdiť ho
- k dostavbe školy – školu treba dorobiť, lebo ak bude na hore Živčák nový chrám, nemôžeme mať školu v hroznom stave.

p. Barčák :
dikutoval:
- vyjadrenie k mimoriadnemu zastupiteľstvu – celú výstavbu možno zaradiť do 3 etáp. K základnej zmluve o dielo bolo vyhotovené 5 dodatkov, z dôvodu finančných možností obce, všetky doposiaľ vykonané práce sú zazmluvnené, stavebné práce sa mali začať na základe zmluvy z r. 2009. Mojím zámerom nie je hľadať problémy, ale konštruktívne riešenie, p. starosta nezvolil konštruktívny prístup, rozdiel finančných prostriedkov mal byť zadefinovaný do 3. etapy. Práca starostu je chaotická a bez koncepcie, mrhá časom na menej podstatné veci. Verím, že môžeme dať veci pozitívne smerovanie. Máme možnosť dokončiť veľké dielo, tak sa k tomu treba aj stavať, lebo postúpime projekt MVRR. Na prístavbu máme zmluvu o dielo, na budúci týždeň tu máme kontrolu. Ešte 5 rokov po ukončení stavby sa môže vrátiť dotácia. Každú zmenu projektu musí odsúhlasiť MVRR, je to zložitý a náročný proces. Chýbajú peniaze, aby sa mohla škola skolaudovať. Všetci viete, ako sa uhrádzajú faktúry, ja tu nebudem kriminalizovaný, ku dnešnému dňu nemáme všetky podklady. Vašou povinnosťou je vyjadriť sa, či sa to ide uzavrieť, alebo nie. Chcem nájsť kompromis, mňa to stálo veľa práce a úsilia, ja sa nedám urážať.

p. dekan Mahrík:
diskutoval:
- k výstavbe chrámu – začalo s s výstavbou chrámu P. Márie na Živčákovej. Vlani na jar sa začali základy, rozšírili sa parkoviská, odkúpili sa pozemky, na jar by sme mohli ťahať múry. Celkové náklady sú 2 800 000 €, prestávané bolo okolo 800 tis. €. Vybavuje sa ešte exercično-pastoračné centrum. Rozposlali sme po firmách žiadosti o príspevok. Moje želanie by bolo dokončiť stavbu do r. 2012 . Stavba je to náročná, pre obec by to bol len prínos.

p. Mikšíková:
diskutovala:
- k žiadosti Aktiv Parku – športová hala by sa musela zaradiť medzi ostatné stavby, OZ môže určiť na nejakú časť obce inú daň, jednu stavbu v obci odčleniť nesmie, bola by to diskriminácia voči ostatným.

p. Fatura:
diskutoval:
- k dostavbe školy – môj názor je taký, že musíme školu dokončiť, máme uznesenie č. 8/2010 – dofinancovanie ZŠ – mali by sme pokračovať v prestavbe, je potrebné zvolať stretnutie starostu, dodávateľa prác, zástupcu starostu, pracovníkov obce a operatívne riešiť problémy


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenia č. 9 - 24 /2010 boli jednomyseľne schválené.

Prijaté uznesenia OZ (čísla č. 9 - 24/2010):


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 02. 2010 číslo 9/2010

k správe o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 29. 01. 2010 a 06. 02. 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 29. 01. 2010 a 06. 02. 2010

b/ s c h v a ľ u j e
správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 29. 01. 2010 a 06. 02. 2010

c/ ž i a d a
p. J. Kontríka, starostu obce zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení OZ podľa termínov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 02. 2010 číslo 10/2010

k inventarizácií obce k 31. 12. 2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
inventarizáciu majetku obce k 31. 12. 2009

b/ s c h v a ľ u j e
inventarizáciu majetku obce k 31. 12. 2009
celková hodnota majetku:
      - aktíva: 3 050 751,-- €
      - pasíva: 3 050 751,-- €
návrh na vyradenie: 2 769,87 €


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 02. 2010 číslo 11/2010

k inventarizácií majetku ZŠ a ŠKD Korňa k 31. 12. 2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
inventarizáciu majetku ZŠ a ŠKD Korňa k 31. 12. 2009

b/ s c h v a ľ u j e
inventarizáciu majetku ZŠ a ŠKD Korňa k 31. 12. 2009
- celková hodnota majetku: 652 713,59 €
- návrh na vyradenie: 6 394,61 €


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 02. 2010 číslo 12/2010

k inventarizácií majetku MŠ a ŠJ Korňa k 31. 12. 2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
inventarizáciu MŠ a ŠJ Korňa k 31. 12. 2009

b/ s c h v a ľ u j e
inventarizáciu majetku MŠ a ŠJ Korňa k 31. 12. 2009:
- celková hodnota majetku MŠ Korňa: 130 846,34 €
- celková hodnota majetku ŠJ Korňa: 11 871,69 €
- návrh na vyradenie v MŠ: 1 284,20 €


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 02. 2010 číslo 13/2010

k správe o hospodárení obce za rok 2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
monitorovaciu správu k programovému rozpočtu za rok 2009

b/ s c h v a ľ u j e
monitorovaciu správu k programovému rozpočtu za rok 2009 podľa predloženého návrhu
Príjmy spolu: 962 168,- €
Výdavky spolu: 833 646,- €


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 02. 2010 číslo 14/2010

k hospodáreniu ZŠ a ŠKD Korňa za rok 2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za rok 2009

b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za rok 2009:

1./ príjmy ZŠ:
285 511,05 €
2./ výdavky ZŠ:
281 279,86 €
nevyčerpaná dotácia z r.2009:
4 210,00 €
3./ príjmy ŠKD:
11 111,19 €
4./ výdavky ŠKD:
11 111,19 €
5./ ostatné príjmy:
282,20 €
6./ ostatné výdavky:
282,20 €
7./ výdavky spolu za org.:
292 673,25 €


Stavy na bankových účtoch a v pokladni:

výdavkový bankový účet:
21,42 €
príjmový účet:
0 €
sociálny účet:
28 328,71 €
zostatok v pokladni:
0 €

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 02. 2010 číslo 15/2010

k hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za rok 2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za rok 2009

b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za rok 2009

1./ dotácie od obce:  
    - MŠ:
55 368,-- €
    - ŠJ:
26 784,-- €
2./ dotácie zo SR pre predškol:
3 903,-- €
3./ vlastné príjmy:
3 743,77 €
4./ príjmy Hmotná núdza:
66,40 €
5./ výdavky MŠ:
57 001,02 €
6./ výdavky ŠJ:
27 530,11 €
7./ výdavky zo ŠR pre predškol:
3 903,-- €
8./ výdavky Hmotná núdza:
66,40 €
9./ výdavky spolu za organiz.:
88 500,53 €
10./nevyčerpaná dotácia z roku 2009
odvedená na obec:
1 380,-- €


Stavy na bankových účtoch a v pokladni:

výdavkový bankový účet:
31,53 €
príjmový účet:
0 €
sociálny účet:
29,87 €
darovací účet:
0 €
depozitný účet:
6 524,25 €
účet ŠJ:
22,81 €
zostatok v pokladni:
0 €

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 02. 2010 číslo 16/2010

k predloženým plánom práce komisií OZ na rok 2010.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
plány práce komisií OZ na rok 2010

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
plány práce komisií OZ na rok 2010


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 02. 2010 číslo 17/2010

k správe o činnosti TJ Kysučan Korňa za rok 2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o činnosti TJ Kysučan Korňa za rok 2009

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
správu o činnosti TJ Kysučan Korňa za rok 2009


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 02. 2010 číslo 18/2010

k správe o činnosti DHZ Korňa za rok 2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o činnosti DHZ Korňa za rok 2009

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
správu o činnosti DHZ Korňa za rok 2009


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 02. 2010 číslo 19/2010

k programovému rozpočtu obce na r. 2010-2012

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
programový rozpočet obce na r. 2010-2012

b/ s c h v a ľ u j e
programový rozpočet obce na r. 2010:

1. Bežný rozpočet: príjmy:
842 750
2. Kapitálový rozpočet: príjmy:
4 600
3. Finančné operácie: príjmy:
132 344

    Príjmy spolu:
979 694
    Výdavky spolu:
979 694


c/ b e r i e   n a   v e d o m i e
1. programový rozpočet na r. 2011
2. programový rozpočet na r. 2012


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 02. 2010 číslo 20/2010

k správe hlavného kontrolóra obce Ing. Nekoranca k výsledku finančnej kontroly vykonávanej v súlade so zákonom č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zák. č. 10/1996 o kontrole v štátnej správe.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu hlavného kontrolóra obce Ing. Nekoranca k výsledku finančnej kontroly vykonávanej v súlade so zákonom č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zák. č. 10/1996 o kontrole v štátnej správe.

c/ b e r i e   n a   v e d o m i e
správu hlavného kontrolóra obce Ing. Nekoranca k výsledku finančnej kontroly vykonávanej v súlade so zákonom č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zák. č. 10/1996 o kontrole v štátnej správe.


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 02. 2010 číslo 21/2010

k žiadosti Aktiv Parku a. s., 023 21 Korňa 509 o určenie sadzby dane zo stavieb stojacich v plochách ihrísk a športových zariadení definovaných územným plánom obce Korňa.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Aktiv Parku a. s., 023 21 Korňa 509 o určenie sadzby dane zo stavieb stojacich v plochách ihrísk a športových zariadení definovaných územným plánom obce Korňa.

b/ dáva súhlasné stanovisko
v zmysle žiadosti Aktiv Parku a. s., 023 21 Korňa 509 o určenie sadzby dane zo stavieb stojacich v plochách ihrísk a športových zariadení definovaných územným plánom obce Korňa.


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 02. 2010 číslo 22/2010

k návrhu na odkúpenie pozemku pod cintorínom

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na odkúpenie pozemku pod cintorínom

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
návrh na odkúpenie pozemku pod cintorínom

c/ ž i a d a
starostu obce, aby zvolal opätovné konanie z vlastníkom pozemku - kvôli ponuke výšky ceny pozemku


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 02. 2010 číslo 23/2010

k listu firmy B&B Korňa zo dňa 09. 02. 2010 k rekonštrukcií a modernizácií ZŠ v Korni s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania a docielenia energetickej efektívnosti – II. výzva na dodržiavanie zmluvných dojednaní - prerušenie prác na stavbe ZŠ Korňa.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
list firmy B&B Korňa zo dňa 09. 02. 2010 k rekonštrukcií a modernizácií ZŠ v Korni s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania a docielenia energetickej efektívnosti – II. výzva na dodržiavanie zmluvných dojednaní - prerušenie prác na stavbe ZŠ Korňa.

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
list firmy B&B Korňa zo dňa 09. 02. 2010 k rekonštrukcií a modernizácií ZŠ v Korni s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania a docielenia energetickej efektívnosti – II. výzva na dodržiavanie zmluvných dojednaní - prerušenie prác na stavbe ZŠ Korňa.

c/ ž i a d a
starostu obce, aby po obdržaní projektovej dokumentácie a rozpočtu zvolal mimoriadne zasadanie OZ


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 02. 2010 číslo 24/2010

k faktúre číslo 100010 firmy B & B Korňa

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
faktúru číslo 1000010 firmy B & B Korňa

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
faktúru číslo 1000010 firmy B & B Korňa

c/ ž i a d a
starostu obce, aby podpísal zmluvu, alebo dodatok k zmluve a dal uhradiť finančné prostriedky – faktúra č. 1000010 – po doložení žiadaných dokladov