Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 25. 09. 2009
3./ Hospodárenie obce za 3. štvrťrok 2009
4./ Hospodárenie ZŠ a ŠKD za 3. štvrťrok 2009
5./ Hospodárenie MŠ a ŠJ za 3. štvrťrok 2009
6./ Rôzne
7./ Diskusia
8./ Návrh na uznesenie
9./ Záver


Dochádzka poslancov:
Z počtu poslancov OZ 9 bolo prítomných 8. Neprítomný poslanec: p. Milan Palica.


D i s k u s i a :

p. starosta:
- oboznámil prítomných s:
    - vyjadrením SVS Žilina ohľadom budovania vodovodu a kanalizácie v obci
    - listom p. Mariána Klaga ohľadom odhlásenia vodomeru v budove TJ Korňa
    - listom p. Babicu ohľadom prenájmu nehnuteľnosti v obci
    - o jednaní s novým predsedom TJ Korňa p. Petrom Baričákom, o nutnosti preložiť vodomer z budovy p. Klagu, aby mali športovci vodu
    - reagoval na p. Faturu, poslanca OZ, ktorý navrhol vypracovať a zverejniť časový harmonogram rozhŕňania snehu v obci

p. Hurík:
diskutoval:
- k budovaniu WC na ihrisku – bolo by vhodné vpredu k terajšej budove pristaviť WC, stavbu zlegalizovať a dať do prevádzky

p. Barčák:
diskutoval:
- k budovaniu WC na ihrisku – je potrebné pozháňať pozemok, vybudovať nové záchody niekde pri parkovisku, bude to nová skolaudovaná stavba, stavba podľa zákona
- k internetu v obci – chcem požiadať pracovníčku ktorá hlási v obecnom rozhlase, aby vyhlásila, že je možnosť zapísať sa na prípojky na internet
- k rozorávaniu snehu – bolo by vhodné spracovať plán orania a zverejniť ho, je potrebné v čase kalamity zvolať v obci krízový štáb, DHZ, ktorí budú nápomocní pri kalamite

p. Homola:
diskutoval:
- k cestám – družstevníci začínajú vyvážať hnoj a znečisťujú všetky cesty, treba ich upozorniť, aby za sebou znečistené cesty upratali

p. Fatura:
diskutoval:
- k rozorávaniu snehu – navrhol, aby bol vypracovaný časový harmonogram rozhŕňania snehu v obci, aby ľudia mali prehľad o ktorej sa bude v ich osade orať, tento harmonogram treba zverejniť na internete


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenia č. č. 87 - 96/2009, boli jednomyseľne schválené.

Prijaté uznesenia OZ (čísla č. 87 - 96/2009):


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 10. 2009 číslo 87/2009

k správe o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 25. 09. 2009.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 25. 09. 2009

b/ s c h v a ľ u j e
správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 25. 09. 2009

c/ ž i a d a
p. J. Kontríka, starostu obce zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení OZ podľa termínov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 10. 2009 číslo 88/2009

k hospodáreniu obce za 3. štvrťrok 2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie obce za 3. štvrťrok 2009

b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie obce za 3. štvrťrok podľa predloženého návrhu:

1. Bežný rozpočet
príjmy
636 254,-- €
výdavky
232 140,-- €
2. Kapitálový rozpočet
príjmy
9 100,-- €
výdavky
87 794,-- €
3. Finančné operácie
príjmy
25 012,-- €
výdavky
13 470,-- €


c/ u k l a d á
predsedovi finančnej komisie dodržiavať schválený rozpočet pre rok 2009

d/ ž i a d a
starostu obce zabezpečiť dodržiavanie rozpočtu obce vrátane rozpočtových opatrení

Termín: priebežne
Vykoná: predseda finančnej komisie


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 10. 2009 číslo 89/2009

k hospodáreniu ZŠ a ŠKD Korňa za 3. štvrťrok 2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za 3. štvrťrok 2009

b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za 3. štvrťrok 2009 podľa predloženého návrhu:

Príjmy ZŠ dotácie ŠR
207 719,-- €
odchodné
1 308,-- €
vzdelávacie poukazy
2 789,-- €
vlastné príjmy
619,57 €
Príjmy ZŠ spolu
212 435,57 €
Výdavky ZŠ
166 606,20 €
Príjmy ŠKD /dotácie + poplatky ŠKD/
7 373,88 €
Výdavky ŠKD
7 307,55 €
Príjmy: učebné pomôcky a motivačný príspevok pre deti v hmot. núdzi
166 €
Výdavky: učebné pomôcky a motivačný príspevok pre deti v hmot. núdzi
166 €
Výdavky spolu za organizáciu
174 079,75 €
/5 244 326,55 Sk/


Stavy na bankových účtoch a v pokladni:

Výdavkový bankový účet
46 258,59 €
Príjmový účet
307,66 €
Sociálny účet
926,34 €
Darovací účet
152,89 €
Depozitný účet
0 €
Zostatok v pokladni
55,31 €


c/ u k l a d á
riad. ZŠ Korňa p. Mgr. Srničkovej dodržiavať schválený rozpočet pre rok 2009

Termín: priebežne
Vykoná: riad. MŠ Korňa


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 10. 2009 číslo 90/2009

k hospodáreniu MŠ a ŠJ Korňa za 3. štvrťrok 2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za 3. štvrťrok 2009

b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za 3. štvrťrok 2009 podľa predloženého návrhu:

1. Dotácie od obce
41 526,-- €
ŠJ
20 088,-- €
2. Dotácia pre predškolákov zo ŠR
3 304,-- €
3. Vlastné príjmy
1 796,86 €
4. Výdavky materskej školy
37 858,55 €
5. Výdavky školskej jedálne
17 675,23 €
6. Príjmy HN
33,20 €
7. Pomôcky HN
33,20 €
8. Výdavky organizácie spolu
55 566,98 €
/1 674 010,84 SK/


Stavy na bankových účtoch a v pokladni:

Výdavkový bankový účet
11 222,18 €
Príjmový účet
125,21 €
Sociálny účet
232,96 €
Darovací účet
0 €
Depozitný účet
0 €
Účet školskej jedálne
0 €
Zostatok v pokladni
5,85 €c/ u k l a d á
riad. MŠ so ŠJ Korňa p. Bernátovej dodržiavať schválený rozpočet pre rok 2009

Termín: priebežne
Vykoná: riad. MŠ so ŠJ p. Bernátová


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 10. 2009 číslo 91/2009

k rozpočtovému opatreniu obce č. 3/2009 k 30. 10. 2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie obce č. 3/2009 k 30. 10. 2009

b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtovému opatrenie obce č. 3/2009 k 30. 10. 2009 podľa predloženého návrhu

c/ ž i a d a
starostu obce zabezpečiť dodržiavanie rozpočtu obce vrátane rozpočtových opatrení

d/ u k l a d á
predsedovi finančnej komisie zabezpečiť dodržiavanie rozpočtu obce vrátane rozpočtových opatrení

Termín: priebežne
Vykoná: predseda finančnej. komisie


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 10. 2009 číslo 92/2009

k žiadosti ZŠ Korňa o výnimku /zmenu/ maximálneho počtu detí v Školskom klube detí z doterajšieho maximálneho počtu 25 na 29 žiakov navštevujúcich ŠKD pri ZŠ Korňa – Ústredie č. 533.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť ZŠ Korňa o výnimku /zmenu/ maximálneho počtu detí v Školskom klube detí z doterajšieho maximálneho počtu 25 na 29 žiakov navštevujúcich ŠKD pri ZŠ Korňa – Ústredie č. 533.

b/ s c h v a ľ u j e
výnimku /zmenu/ maximálneho počtu detí v Školskom klube detí z doterajšieho maximálneho počtu 25 na 29 žiakov navštevujúcich ŠKD pri ZŠ Korňa – Ústredie č. 533.

c/ u k l a d á
p. riad. ZŠ dodržiavať upravenú výnimku maximálneho počtu detí v ŠKD

Termín: priebežne
Vykoná: riad. ZŠ Korňa


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 10. 2009 číslo 93/2009

k žiadosti ZŠ Korňa o zvýšenie limitu pri výbere z bankomatu

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť ZŠ Korňa o zvýšenie limitu pri výbere z bankomatu zo sumy 165,97 € /5000,- sk/ na sumu 497,91 € /15 000,-Sk/

b/ s c h v a ľ u j e
zvýšenie limitu pre ZŠ Korňa pri výbere z bankomatu zo sumy 165,97 € /5000,- sk/ na sumu 497,91 € /15 000,-Sk/

c/ u k l a d á
riad. ZŠ Korňa dodržiavať schválený limit pri výbere z bankomatu


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 10. 2009 číslo 94/2009

k žiadosti ZŠ Korňa o úpravu rozpočtu pre rok 2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť ZŠ Korňa o úpravu rozpočtu pre rok 2009

b/ s c h v a ľ u j e
úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu:
úprava 1 – 633 004 prev. stroje, zariadenia
        - navýšenie        + 619,57 € /z vl. príjmov/
        - navýšenie     + 1 500,00 € z položky 633 002 /výpočtová. technika/
        spolu:                 2 119,57 €

c/ u k l a d á
riad. ZŠ Korňa dodržiavať upravený rozpočet pre rok 2009

Termín: priebežne
Vykoná: riad. ZŠ Korňa


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 10. 2009 číslo 95/2009

k žiadosti DHZ Korňa o bezplatný prenájom kinosály dňa 31. 10. 2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť DHZ Korňa o bezplatný prenájom kinosály dňa 31. 10. 2009

b/ s c h v a ľ u j e
bezplatný prenájom kinosály dňa 31. 10. 2009 pre DHZ Korňa

c/ u k l a d á
p. Stuchlíkovej, prac. obce spísať zmluvu o prenájme so žiadateľmi

Termín: do 31. 10. 2009
Vykoná: p. Stuchlíková, prac. OÚ


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 10. 2009 číslo 96/2009

k návrhu na zabezpečenie vody do objektu šatní TJ Kysučan Korňa

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh za zabezpečenie vody do objektu šatní TJ Kysučan Korňa

b/ s c h v a ľ u j e
zabezpečenie vody do objektu šatní TJ Kysučan Korňa

c/ ž i a d a
starostu obce o zabezpečenie vody do objektu šatní TJ Kysučan Korňa

Termín: priebežne
Vykoná: starosta obce