TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 30. 04. 2010
3./ Rôzne
4./ Diskusia
5./ Návrh na uznesenie
6./ Záver


Dochádzka poslancov:
Bolo prítomných všetkých 9 poslancov.


D i s k u s i a :

p. starosta:
diskutoval:
- k ďakovnému listu od Farského úradu Korňa, v ktorom správca farnosti poďakoval poslancom za finančný príspevok na výstavbu kostola na Živčákovej
- k pozemkom pri radovej výstavbe – pri výstavbe plota p. Plešivčáka som zistil, že niektorí vlastníci radovej výstavby majú prihradený cca 1 meter obecného pozemku a nemajú ho vysporiadaný
- k opravám komunikácií – oboznámil prítomných s tým, že sa začala v osadách rekonštrukcia ciest po kanalizácií
- k TJ – za správcu ihriska sa nám hlási zatiaľ p. Maliňák, ešte budem mať jednanie s p. Baričákom, predsedom TJ a potom budem ostatných informovať o jednaní
- k ZŠ – v súčasnosti stále financujeme školu, musíme použiť zatiaľ prekleňovací úver, aby sme mohli robiť a zaplatiť zhotoviteľovi v škole

p. Hurík:
- k žiadosti DHZ Korňa o navýšenie rozpočtu o 2000,- € - podľa môjho názoru je to na požadované práce dosť veľa peňazí, niečo sa spraví z rozpočtu obce a niečo sa na súťaž môže prispieť
- k zásadám odmeňovania poslancov – informoval poslancov o návrhu zásad odmeňovania poslancov OZ

p. Vyrobík:
diskutoval:
- k odpadom – chcem vedieť, čo je s lisom, ktorý bol na prevádzkach, navrhujem, aby sa plasty v obci lisovali, niektoré obce plasty lisujú a rentuje sa im to

p. Chrenšť:
diskutoval:
- k odpadom – reagoval na návrh p. Vyrobíka a konštatoval, že plasty sa musia najskôr pred lisovaním triediť – biele, modré...

p. Sabelová:
diskutovala:
- k TJ – chcem vedieť, či môže robiť správcu ihriska aj žena

p. Barčák:
diskutoval:
- k rekonštrukcií ciest – chcem navrhnúť, aby sa vyhlásilo v obecnom rozhlase, že kto má z občanov záujem o asfaltové nájazdy a má na to finančné prostriedky, môže sa zapísať na obecnom úrade, kde im zamestnanci podajú potrebné informácie a nájazdy im firma, ktorá robí cesty zaasfaltuje
- ešte chcem vedieť, kto dal príkaz pracovníkom, ktorí asfaltujú cesty, aby sa nové cesty zužovali o 10 - 15 cm


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenia č. 55 - 58, 60, 61 /2010 – za hlasovali jednomyselne všetci poslanci.
Uznesenie č. 59/2010 – za hlasovalo 8 poslancov, 1 poslanec - p. Palica sa zdržal hlasovania.

Prijaté uznesenia OZ (čísla č. 55 - 61/2010):


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 05. 2010 číslo 55/2010

k správe o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 30. 04. 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 30. 04. 2010

b/ s c h v a ľ u j e
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 30. 04. 2010


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 05. 2010 číslo 56/2010

k žiadosti p. Pavla Korduliaka a manž., Korňa 783, p. Milan Kyjanicu a manž., Korňa 790, p. Jozefa Hrušku a manž., Korňa 284, p. Pavla Chrenšča a manž., Korňa 114, p. Jaroslava Plešivčáka a manž. Korňa 914 o odkúpenie alikvotnej časti pozemku od obce Korňa – p. č. 3004.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosti p. Pavla Korduliaka a manž., Korňa 783, p. Milan Kyjanicu a manž., Korňa 790, p. Jozefa Hrušku a manž., Korňa 284, p. Pavla Chrenšča a manž., Korňa 114, p. Jaroslava Plešivčáka a manž. Korňa 914 o odkúpenie alikvotnej časti pozemku od obce Korňa – p. č. 3004.

b/ s c h v a ľ u j e
1./ podľa § 9a ods. 1 písmena c/ zák. č. 258/2009 odpredaj alikvotnej časti obecného pozemku žiadateľom, ktorý sa nachádza vo Vyšnej Korni na par. č. 3004
2./ nejde o osoby uvedené v § 9a ods. 6,7 zák. č. 258/2009 na strane nadobúdateľa
3./ nejde o prípad uvedený v §9a ods. 8 zák. 258/209
4./ cenu pozemku o ocenení /2,33€/ - podľa znaleckého posudku
5./ náklady spojené s odpredajom pozemku budú znášať všetci žiadatelia

c/ ž i a d a
starostu obce, aby zabezpečil ocenenie predávaného pozemku a zabezpečil spísanie kúpno-predajnej zmluvy so žiadateľmi

Termín: priebežne
Vykoná: starosta obce
Príloha: znalecký posudok


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 05. 2010 číslo 57/2010

k žiadosti DHZ Korňa o navýšenie rozpočtu na rok 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť DHZ Korňa o navýšenie rozpočtu na rok 2010

b/ s c h v a ľ u j e
1./ uhradiť náklady spojené s kolaudáciou tribúny sv. Floriána z rozpočtu obce
2./ na náklady obce zabezpečiť spevnenie brehu – na ochranu tribúny pred vodným tokom
3./ finančný príspevok v sume 200,- € na hasičskú súťaž dňa 25.7.2010 v Korni – uhradiť z rozpočtu obce

c/ u k l a d á
ek. OÚ uhradiť finančný príspevok 200,- € DHZ Korňa, uhradiť všetky schválené náklady spojené s kolaudáciou tribúny a so spevnením brehu z obecného rozpočtu

TERMÍN: priebežne
Vykoná: Ing. Brezinová


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 05. 2010 číslo 58/2010

k návrhu na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os. 4 Odpadové hospodárstvo, na Zberný dvor Korňa.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os. 4 Odpadové hospodárstvo, na Zberný dvor Korňa.

b/ s c h v a ľ u j e
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os. 4 Odpadové hospodárstvo, na Zberný dvor Korňa.

názov: Zberný dvor Korňa

výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 205 610,67 €
výška spolufinancovania: 5% z celkových oprávnených výdavkov, t. j. 10 280,53 €
spôsob financovania projektu: z vlastných zdrojov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 05. 2010 číslo 59/2010

k zásadám odmeňovania poslancov OZ v Korni

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
zásady odmeňovania poslancov OZ v Korni

b/ s c h v a ľ u j e
zásady odmeňovania poslancov OZ v Korni

Poznámka: novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov ruší §-om 11 termín odmeňovací poriadok poslancov obecného zastupiteľstva a nahrádza ho termínom zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré schvaľuje príslušné obecné zastupiteľstvo. V našich podmienkach sú to Zásady odmeňovania poslancov OZ v Korni.


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 05. 2010 číslo 60/2010

k návrhu VZN obce Korňa, ktoré upravuje nájom bytov

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh VZN obce Korňa, ktoré upravuje nájom bytov

b/ s c h v a ľ u j e
VZN obce Korňa, ktoré upravuje nájom bytov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 05. 2010 číslo 61/2010

k návrhu VZN obce Korňa o verejnom obstarávaní

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh VZN obce Korňa o verejnom obstarávaní

b/ s c h v a ľ u j e
VZN obce Korňa o verejnom obstarávaní