Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 30. 10. 2009
3./ Schválenie inventarizačných komisií
4./ Rôzne
5./ Diskusia
6./ Návrh na uznesenie
7./ Záver


Dochádzka poslancov:
Z počtu poslancov OZ 9 bolo prítomných 7. Neprítomný: p. Barčák, p. Palica.


D i s k u s i a :

p. starosta:
diskutoval:
- k mostu pri ZŠ – už je hotový projekt na most pri základnej škole, treba ho zaplatiť
- k verejnému osvetleniu – je potrebná rekonštrukcia verejného osvetlenia, treba v rozpočte vyčleniť finančné prostriedky na VO

p. Lopadník - realizátor verejného osvetlenia
– predstavil a ponúkol najmodernejšiu technológiu verejného osvetlenia – realizácia by bola formou projektov, výzva bude zverejnená asi vo februári 2010 - úspešnosť projektu by mala byť až 99 %

p. Hurík:
diskutoval:
- k ponuke na nové verejné osvetlenie – je taká doba, že nás všetkých trápi otázka investícií, je zrejme, že moderná technológia je náročná na investíciu, aká je tam návratnosť?

p. Homola:
diskutoval:
- k vereného osvetleniu – pri navrhovaní rozpočtu na budúci rok treba vyčleniť finančné prostriedky na verejné osvetlenie, či už budeme realizovať ponúkaný projekt alebo nie
- k VZN o poplatkoch – oboznámil prítomných s návrhom VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2010

p. Fatura:
diskutoval:
- k návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2010 – je potrebné zverejniť návrh na internetových stránkach

p. Chrenšť:
diskutoval:
- k oprave cesty – predostrel požiadavku p. Zatloukalovej o opravu cesty v Zátoke, treba tam doviezť vlečku štrku a upraviť cestu


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenia č. 97 - 102/2009, boli jednomyselne schválené.

Prijaté uznesenia OZ (čísla č. 97 - 102/2009):


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 11. 2009 číslo 97/2009

k správe o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 30. 10. 2009.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 30. 10. 2009

b/ s c h v a ľ u j e
správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 30. 10. 2009

c/ ž i a d a
p. J. Kontríka, starostu obce zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení OZ podľa termínov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 11. 2009 číslo 98/2009

k návrhu inventarizačných komisií pre vykonanie inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh inventarizačných komisií pre vykonanie inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2009

b/ s c h v a ľ u j e
inventarizačnú komisiu pre OÚ a MKS Korňa v zložení:
• Ing. Peter Homola
• František Hurík
• Ing. Jana Brezinová

inventarizačnú komisiu pre Hospodársky dvor Korňa v zložení:
• Ján Židek
• Jozef Vyrobík
• Mária Veselková

inventarizačnú komisiu pre Materskú školu v Korni v zložení:
• Anna Sabelová
• Milan Palica
• Mária Mikšíková
• Anna Bernátová

inventarizačnú komisiu pre Základnú školu v Korni v zložení:
• Anna Sabelová
• Miroslav Chrenšť
• Anna Chylíková
• Mgr. Jaroslava Srničková

inventarizačnú komisiu pre DHZ a TJ Kysučan Korňa v zložení:
• Rastislav Fatura
• Miroslav Chrenšť
• Mária Mikšíková

c/ u k l a d á
členom inventarizačných komisií vykonať inventarizáciu majetku obce k 31. 12. 2009

Termín: 31. 12. 2009
Vykoná: inventarizačné komisie


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 11. 2009 číslo 99/2009

k správe o výsledku následnej finančnej kontroly Ing. Nekoranca, hlavného kontrolóra obce v Materskej škole a ŠJ Korňa

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o výsledku následnej finančnej kontroly v MŠ a ŠJ Korňa

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
správu o výsledku následnej finančnej kontroly v MŠ a ŠJ Korňa


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 11. 2009 číslo 100/2009

k žiadosti o zvýšenie finančného limitu pokladničnej hotovosti v ŠJ pri MŠ Korňa a schválenie finančného limitu na nákup potravín

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosti o zvýšenie finančného limitu pokladničnej hotovosti v ŠJ a schválenie finančného limitu na nákup potravín

b/ s c h v a ľ u j e
• zvýšenie finančného limitu pokladničnej hotovosti v ŠJ pri MŠ Korňa na 330,- €
• príspevok a náklady na dieťa MŠ sa znižuje z 1,13 na 1,06 € - preradenie z III. pásma do II..

c/ u k l a d á
vedúcej ŠJ Korňa p. Čulmanovej dodržiavať schválený finančný limit pokladničnej hotovosti a znížený príspevok na dieťa MŠ

Termín: od 01. 01. 2010
Vykoná: ved. ŠJ Korňa


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 11. 2009 číslo 101/2009

k žiadosti PZ Beskyd Korňa o prenájom kinosály dňa 16. 01. 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť PZ Beskyd Korňa o prenájom kinosály dňa 16. 01. 2010 na usporiadanie plesu

b/ s c h v a ľ u j e
bezplatný prenájom kinosály dňa 16. 01. 2010 na usporiadanie plesu

c/ u k l a d á
p. Stuchlíkovej, prac. obce spísať so žiadateľmi zmluvu o prenájme kinosály

Termín: priebežne
Vykoná: p. Stuchlíková, prac. obce


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 11. 2009 číslo 102/2009

k návrhu VZN Obce Korňa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh VZN Obce Korňa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2010

b/ s c h v a ľ u j e
návrh VZN Obce Korňa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2010 podľa predloženého návrhu

c/ u k l a d á
p. Mikšíkovej, prac. obce vyvesiť návrh VZN na informačnú tabuľu obce a zverejniť VZN na internetových stránkach obce

Termín: priebežne
Vykoná: p. Mikšíková, prac. obce