Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Dofinancovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií
3./ Diskusia
4./ Návrh na uznesenie
5./ Záver

Dochádzka poslancov:
Bolo prítomných 7 poslancov.


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenia č. 73 /2010 bolo jednomyselne schválené.

Prijaté uznesenia OZ (čísla č. 73/2010):


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29. 06. 2010 číslo 73/2010

k dofinancovaniu rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
dofinancovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci

b/ s c h v a ľ u j e
úver v Dexia banke Slovensko, a. s. v sumu 126 137,- € /3 800 000,- Sk/ na dofinancovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci