TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 28. 08. 2009
3./ Rôzne
4./ Diskusia
5./ Návrh na uznesenie
6./ Záver


Dochádzka poslancov:
Z počtu poslancov OZ 9 bolo prítomných 7. Neprítomní poslanci: p. Milan Palica, p. Ján Židek.


D i s k u s i a :

p. starosta:
diskutoval:
- k ponuke p. Babicu – informoval prítomných o jednaní s právnym zástupcom obce vo veci ponuky prenájmu pozemkov p. Babicu a o navrhovanom riešení
- ku kontrole na obci – informoval prítomných, že v súčasnosti prebieha na obci finančná kontrola týkajúca sa dotácií
- k TJ Kysučan Korňa – rokoval s novozvoleným predsedom TJ Kysučan Korňa p. Baričákom
- k archivácii dokladov – na obci prebieha archivácia dokladov, staršie doklady budú odovzdané do štátneho archívu

p. Hurík:
diskutoval:
- ku kanalizácií v obci – zaujíma ma čo sa ide robiť s prípojkami na kanalizáciu

p. Barčák:
- k oprave ciest – chcem vedieť, kedy sa budú opravovať v obci cesty po kanalizácii, dávam návrh na oslovenie investora stavby – SVS Žilina, nech sa písomne vyjadrí, kedy bude dokončená povrchová úprava ciest po kanalizácii

p. Sabelová:
- k cestám v obci – hlavný ťah ciest v obci je už dobrý, horšie sú na tom cesty do osád, treba s tým niečo robiť

p. Vyrobík:
- ku kanalizácií v obci – chcem vedieť, či sa už prišlo na to, kde sa urobilo o 6 km kanalizácie v obci naviac


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenia č. 82 - 86/2009, boli jednomyseľne schválené.

Prijaté uznesenia OZ (čísla 82 - 86/2009):


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 25. 09. 2009 číslo 82/2009

k správe o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 28. 08. 2009.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 28. 08. 2009

b/ s c h v a ľ u j e
správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 28. 08. 2009

c/ ž i a d a
p. J. Kontríka, starostu obce zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení OZ podľa termínov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 25. 09. 2009 číslo 83/2009

k žiadosti p. Veroniky Baričiakovej, bytom Turzovka Stred 423/14 a p. Michala Maluniaka, bytom Stará Bystrica 705 o pridelenie bytu v bytovom dome č. 637

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť p. Veroniky Baričiakovej, bytom Turzovka Stred 423/14 a p. Michala Maluniaka, bytom Stará Bystrica 705 o pridelenie bytu v bytovom dome č. 637

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
žiadosť p. Veroniky Baričiakovej, bytom Turzovka Stred 423/14 a p. Michala Maluniaka, bytom Stará Bystrica 705 o pridelenie bytu v bytovom dome č. 637

c/ ž i a d a
starostu obce, aby oslovil žiadateľov o byt, aby do 10 dní predložili potvrdenie o príjme za posledný rok a zároveň si prišli pozrieť byt v bytovom dome č. 637

Termín: 9.10.2009
Vykoná: starosta obce


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 25. 09. 2009 číslo 84/2009

k žiadosti MŠ Korňa o schválenie Dodatku č. 1. k rozpočtu pre rok 2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť MŠ Korňa o schválenie Dodatku č. 1. k rozpočtu pre rok 2009

b/ s c h v a ľ u j e
dodatok č. 1 podľa predloženého návrhu:

637 027 mimoprac. pomer
+ 480,-- €
611 tarifné mzdy
- 480,-- €
635 001 údržba inter. vybavenia
+ 240,-- €
635 004 rutinná údržba
- 166,-- €
633 001 interiérové vybavenie
- 74,-- €
633 002 výpočtová technika
+ 115,-- €
633 004 prevádz. stroje
- 115,-- €
633 006 všeobecný materiál
+ 378,-- €
633 001 interiérové vybavenie
- 324,-- €
633 004 prevádzkové stroje
- 54,-- €


c/ u k l a d á
p. riad. MŠ dodržiavať upravený rozpočet pre rok 2009

Termín: priebežne
Vykoná: riad. MŠ Korňa


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 25. 09. 2009 číslo 85/2009

k žiadosti TJ Kysučan Korňa o bezplatný prenájom priestorov v KD Korňa na 21. 11. 2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť TJ Kysučan Korňa o bezplatný prenájom priestorov v KD Korňa na 21. 11. 2009

b/ s c h v a ľ u j e
bezplatný prenájom priestorov v KD Korňa dňa 21. 11. 2009 pre TJ Kysučan Korňa

c/ u k l a d á
p. Stuchlíkovej, prac. OÚ Korňa spísať nájomnú zmluvu s TJ Kysučan Korňa

Termín: do 21. 11. 2009
Vykoná: p. Stuchlíková, prac. OÚ


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 25. 09. 2009 číslo 86/2009

k návrhu o vyžiadanie písomného vyjadrenia od SVS Žilina o dokončovacích prácach na kanalizácií v obci.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh o vyžiadanie písomného vyjadrenia od SVS Žilina o dokončovacích prácach na kanalizácií v obci

b/ s c h v a ľ u j e
vyžiadanie písomného vyjadrenia od SVS Žilina na dotazy:
- počet zabudovaných metrov vodovodu
- počet zabudovaných metrov kanalizácie
- termín celkového dokončenia úpravy povrchu vozoviek
- úprava dočasných skládok
- sfunkčnenie vodovodu
- sfunkčnenie kanalizácie

c/ ž i a d a
starostu obce, aby oslovil investora stavby, aby sa písomne vyjadril:
- k počtu zabudovaných metrov vodovodu
- k počtu zabudovaných metrov kanalizácie
- k termínu celkového dokončenia úpravy povrchu vozoviek
- k úprave dočasných skládok
- k sfunkčneniu vodovodu
- k sfunkčneniu kanalizácie

Termín: do 30. 10. 2009
Vykoná: starosta obce