TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 26.02 a 09. 03. 2010
3./ Rôzne
4./ Diskusia
5./ Návrh na uznesenie
6./ Záver


Dochádzka poslancov:
Bolo prítomných 7 poslancov. Neprítomní: p. Barčák, p. Fatura.


D i s k u s i a :

p. starosta:
diskutoval:
- k uzneseniu o odkúpení pozemkov pod cintorín – konalo sa jednanie s majiteľom pozemku, ktorý nesúhlasí s cenou 2,32 €/ m2, pretože už daroval pozemok pod dom smútku, teraz žiada za 1 m2 - 5 €
- k ihrisku – ihrisko chceme mať na liste vlastníctva, aby sme mohli s budovou niečo robiť, veď my nemáme ani WC pre športovcov,
- k ihrisku – ešte v minulosti bola na ihrisku zakúpená kosačka, ale bola zakúpená bez uznesenia, preto boli k tomu pripomienky, nie preto, že by niekto s ňou kosil doma
- k TJ – p. Barčák nám ponúkol Aviu za symbolickú cenu, možno by bola vhodná pre športovcov, vlastníkom by bola obec a používali by ju športovci na prevoz futbalistov
- k čisteniu priekop – priekopy sa začnú čistiť hneď ako nastúpia pracovníci aktivačnej činnosti, aj zvoz nadrozmerného odpadu bude teraz v priebehu mesiaca apríl
- ku kanalizácií – starosta podal informáciu o súčasnom stave kanalizácie, voda v obci je už funkčná, teraz sa robia kontroly

p. Hurík:
- k rozpočtovému opatreniu obce – chcem reagovať na rozpočtové opatrenie č. 1/2010, bol som doma a keby som bol oslovený ako člen finančnej komisie, mohol som sa zúčastniť na vypracovaní rozpočtového opatrenia,
- k žiadosti TJ o zakúpenie kosačky – zaráža ma, keď som bol ja na ihrisku, kosačka tam bola, stále ma osočovali, že s ňou kosím doma, čo nie je pravda, boli vtedy veľmi ťažké časy, ale robilo sa, je mi veľmi ľúto, že keď sa naozaj robilo, tak ma osočovali, teraz je všetko veľmi jednoduché, stačí požiadať o príspevok a hneď je schválený, ja som bol vždy za šport, ale keď vás stále niekto osočuje, zle sa na to díva, ale napriek tomu som za, aby sa šport podporoval, nikdy nezabudnem funkcionárom TJ a futbalistom, že nechali mužstvo vypadnúť z 5 triedy, nediplomatický jednajú, musia trocha zabojovať, starať sa o zverené zdroje, netreba len stále žiadať, ale treba aj niečo robiť, veď ak sa pozriem na škvarové ihrisko je mi strašne – nakoniec tam naozaj bude stáť bytovka, čo potom urobíme, poďme hľadať zdroje na kosačku, najprv treba mať pripravené zdroje, treba sadnúť a nájsť v rozpočte finančné prostriedky na jej zakúpenie
- k ihrisku – chcem, aby tu bol prizvaný pracovník zo Správy katastra Čadca a objasnil nám, prečo dochádza k rozkolu, keď sa stavala budova na ihrisku, bol na ňu list vlastníctva, teraz neexistuje, čo sa vlastne stalo
- ku škvarovému ihrisku – bolo by vhodné dať objednávku na SEVAK, aby prečistil hlavné kanály, to určite pomôže, lebo už sú určite zanesené
- ku kanalizácií – ja som jeden z tých, čo sa ide napájať na kanalizáciu, chcem vedieť, v akom časovou úseku sa bude napájať

p. Vyrobík:
diskutoval:
- k podniku služieb – bolo by vhodné prijať vedúceho prevádzky, ktorý sa bude starať o všetko, odbremení starostu, ten bude len zháňať finančné prostriedky
- k rozhlasu – obecný rozhlas je v katastrofálnom stave, nič sa na ňom nerobí, robí sa len vtedy, ak sa roztrhá drát, je tu predsa dobre platený údržbár, ktorý by sa mal o rozhlas starať a nie len vykazovať činnosť na papieri
- k eurofondom – chcem vedieť, či by nešlo získať nejaké finančné prostriedky z eurofondov na upravenie rieky Korňanky

p. Chrenšť:
diskutoval:
- k rozhlasu – ponúkol prácu údržbára rozhlasu p. Vyrobíkovi, je na dôchodku, času má dosť, nech si zoberie na starosť obecný rozhlas

p. Sabelová:
diskutovala:
- k čistote priekop – kedy sa budú čistiť priekopy a kedy bude zvoz nadrozmerného odpadu
- k ihrisku – hovorí sa, že sa ide budova pohostinstva na ihrisku predávať, ako bude všetko fungovať cez leto?

p. Baričák:
diskutoval:
- k žiadosti o zakúpenie kosačky – pozreli sme si cenové relácie kosačiek, kosačka bude stáť približne 3 tis. €, nejaké finančné prostriedky máme, ale na zakúpenie novej kosačky je to málo,
- k TJ - na TJ radi uvítame nových členov, ktorí by pomohli s údržbou ihriska


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenia č. 27 – 30, 32 – 37/2010 boli jednomyselne schválené.
Uznesenie č. 31/2010 – za – hlasovali – p. Hurík, p. Ing. Homola, p. Vyrobík, p. Palica, hlasovania sa zdržali – p. Sabelová, p. Chrenšť, p. Židek.

Prijaté uznesenia OZ (čísla č. 27 - 37/2010):


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 03. 2010 číslo 27/2010

k správe o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 26. 02. a 09. 03. 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 26. 02. a 09. 03. 2010

b/ s c h v a ľ u j e
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 26. 02. a 09. 03. 2010


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 03. 2010 číslo 28/2010

k rozpočtovému opatreniu číslo 1/2010 k 31. 3. 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie č. 1/2010 k 31. 03. 2010

b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie č. 1/2010 k 31. 03. 2010 podľa preloženého návrhu


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 03. 2010 číslo 29/2010

k návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti, a to na základe dohody o odstúpení od kúpnej zmluvy č. 588/2005 k nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa v katastrálnom územní Korňa: parcela CKN č. 3460/8 a 3460/6

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti, a to na základe dohody o odstúpení od kúpnej zmluvy č. 588/2005 k nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa v katastrálnom územní Korňa: parcela CKN č. 3460/8 a 3460/6

b/ s ú h l a s í
v súlade s § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. a zákona č. 466/2001 Z. z. v znení zákona 258/2008 Z. z.s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti, a to na základe dohody o odstúpení od kúpnej zmluvy č. 588/2005 k nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa v katastrálnom územní Korňa: parcela CKN č. 3460/8 a 3460/6


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 03. 2010 číslo 30/2010

k žiadosti p. Zdenky Dubačovej, bytom Korňa 591 o pridelenie bytu v bytovom dome 637.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť p. Zdenky Dubačovej, bytom Korňa 591 o pridelenie bytu v bytovom dome 637.

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
žiadosť p. Zdenky Dubačovej, bytom Korňa 591 o pridelenie bytu v bytovom dome 637.


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 03. 2010 číslo 31/2010

k žiadosti p. Mariána Michalička, Korňa 579 o finančnú podporu pre festival alternatívnej hudby End of the Semmer 6 a o upravenie stávajúcej hodiny platnej pre začiatok nočného ticha – na 3 hodinu rannú, t. j. v rozmedzí 28. 8. 2010 a 29. 8. 2010.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť p. Mariána Michalička, Korňa 579 o finančnú podporu pre festival alternatívnej hudby End of the Semmer 6 a o upravenie stávajúcej hodiny platnej pre začiatok nočného ticha – na 3 hodinu rannú, t. j. v rozmedzí 28. 8. 2010 a 29. 8. 2010.

b/ s c h v a ľ u j e
1./ finančný príspevok pre festival alternatívnej hudby End of the Semmer 6 – 300,- €
2./ upravenie stávajúcej hodiny platnej pre začiatok nočného ticha – na 3 hodinu rannú, t. j. v rozmedzí 28. 8. 2010 a 29. 8. 2010.

c/ u k l a d á
p. Ing. Hrtusovej, prac. OÚ vyplatiť finančný príspevok žiadateľovi

Termín: 28. 8. 2010
Vykoná: Ing. Hrtusová


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 03. 2010 číslo 32/2010

k žiadosti Domu sv. Alžbety Zákopčie, n. o., Stred 827 o finančnú pomoc v sume 70,- € mesačne pre občianku p. Máriu Kubačákovú, ktorá je umiestnená v sociálnom zariadení.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Domu sv. Alžbety Zákopčie, n. o., Stred 827 o finančnú pomoc v sume 70,- € mesačne pre občianku p. Máriu Kubačákovú, ktorá je umiestnená v sociálnom zariadení.

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
žiadosť Domu sv. Alžbety Zákopčie, n. o., Stred 827 o finančnú pomoc v sume 70,- € mesačne pre občianku p. Máriu Kubačákovú, ktorá je umiestnená v sociálnom zariadení v sume 70,- mesačne s tým, že obec nemá v rozpočte finančné prostriedky na poskytnutie finančného príspevku.


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 03. 2010 číslo 33/2010

k úprave platových podmienok starostu obce Jozefa Kontríka podľa zákona 253/1994Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
úpravu platových podmienok starostu obce Jozefa Kontríka podľa zákona 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
úpravu platových podmienok starostu obce Jozefa Kontríka podľa zákona 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 03. 2010 číslo 34/2010

k úprave platových podmienok Ing. Marcela Nekoranca podľa zákona § 18 písm. c/ odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
plány práce komisií OZ na rok 2010

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
úprave platových podmienok Ing. Marcela Nekoranca podľa zákona § 18 písm. c/ odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 03. 2010 číslo 35/2010

k dohode o spätnom prevode nehnuteľnosti zapísaných na LV č. 5905 – polyfunkčný objekt č. 321 postavený na parcele CKN 3635/1, parcela CKN 3635/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1453 m2 a parcela CKN 3635/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 641 m2 medzi účastníkmi - Veselka s. r. o., Korňa 644 a Obec Korňa.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
dohodu o spätnom prevode nehnuteľnosti zapísaných na LV č. 5905 – polyfunkčný objekt č. 321 postavený na parcele CKN 3635/1, parcela CKN 3635/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1453 m2 a parcela CKN 3635/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 641 m2 medzi účastníkmi - Veselka s. r. o., Korňa 644 a Obec Korňa

b/ s ú h l a s í
v súlade s § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. a zákona č. 466/2001 Z. z. v znení zákona 258/2008 Z. z. s dohodou o spätnom prevode nehnuteľnosti zapísaných na LV č. 5905 – polyfunkčný objekt č. 321 postavený na parcele CKN 3635/1, parcela CKN 3635/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1453 m2 a parcela CKN 3635/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 641 m2 medzi účastníkmi - Veselka s. r. o., Korňa 644 a Obec Korňa


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 03. 2010 číslo 36/2010

k žiadosti TJ Kysučan Korňa o finančný príspevok na zakúpenie kosačky pre TJ

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť TJ Kysučan Korňa o finančný príspevok na zakúpenie kosačky pre TJ

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
žiadosť TJ Kysučan Korňa o finančný príspevok na zakúpenie kosačky pre TJ

c/ u k l a d á
finančnej komisií dopracovať rozpočtové opatrenie do 20. 04. 2010 tak, aby bol rozpočet vyrovnaný


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 03. 2010 číslo 37/2010

k návrhu Pracovného poriadku obce Korňa

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh Pracovného poriadku obce Korňa

b/ s c h v a ľ u j e
Pracovný poriadok obce Korňa