Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Dofinancovania projektu dostavby ZŠ Korňa
3./ Žiadosť DHZ Korňa o predfinancovanie projektu cezhraničnej spolupráce SR-ČR
4./ Diskusia
5./ Návrh na uznesenie
6./ Záver


Dochádzka poslancov:
Bolo prítomných 8 poslancov. Neprítomný: p. Barčák.


D i s k u s i a :

starosta:
- obdržal som projektovú dokumentáciu a rozpočet na dostavbu ZŠ, ak chceme budovu skolaudovať, musíme ju dofinancovať, celý projekt pozostáva z dvoch časti:
- dostavby školy – jedná sa o dlažby, vnútorné omietky, zábradlia, dokončenie kúrenia, zdravotechnika, konštrukcie stolárske, dvere, podlahy, montáž okna...
- dostavba telocvične – výmena 13 okien ...

p. Ing. Dorociak, firma B&B
- podal podrobnú informáciu všetkých doposiaľ prevedených prác a prác, ktoré ešte treba vykonať, aby bola budova skolaudovaná

p. Hurík:
- nie všetci poslanci sme podrobne informovaní o problematike, týkajúcej sa dostavby a financovania školy, je potrebné, aby nám boli niektoré veci jasne vysvetlené, ja sám som apeloval na riaditeľa firmy B&B Korňa, aby upravil rozpočet na dokončenie stavby


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenia č. 25 - 26/2010 boli jednomyseľne schválené.

Prijaté uznesenia OZ (čísla č. 25 - 26/2010):


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 09. 03. 2010 číslo 25/2010

k dofinancovaniu projektu dostavby ZŠ Korňa

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
dofinancovanie projektu dostavby ZŠ Korňa

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
na základe nových zistených skutočností informáciu projektanta p. Ing. Golisa

c/ s ú h l a s í
s dofinancovnaním projektu dostavby ZŠ Korňa

d/ ž i a d a
starostu obce, aby sa urýchlene spojil s regionálnym managerom p. Strakom a predložil mu projekt

Termín: 15. 03.2010
Vykoná: starosta


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 09. 03. 2010 číslo 26/2010

k žiadosti DHZ Korňa o finančný príspevok v rámci výzvy Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 za účelom realizácie projektu: „Korňa – Staré Hamry – priateľstvo a spolupráca“, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Korňa;

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť DHZ Korňa o finančný príspevok v rámci výzvy Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 za účelom realizácie projektu: „Korňa – Staré Hamry – priateľstvo a spolupráca“, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Korňa;

b/ s c h v a ľ u j e
a/ predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci výzvy Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 za účelom realizácie projektu: „Korňa – Staré Hamry – priateľstvo a spolupráca“, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Korňa;
b/ zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;
c/ financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 19 000 EUR.