TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 28. 05. 2010
3./ Správy o činnosti komisií OZ
4./ Rôzne
5./ Diskusia
6./ Návrh na uznesenie
7./ Záver


Dochádzka poslancov:
Bolo prítomných 7 poslancov. Neprítomní: p. Barčák, p. Sabelová.


D i s k u s i a :

p. starosta:
diskutoval:
- k listu z CVČ Turzovka – oboznámil prítomných z obsahom listu z CVČ Turzovka, o uzavretí vzájomnej dohody o úhrade finančných prostriedkov za deti s trvalým pobytom v našej obci, navštevujúce záujmové krúžky v CVČ v meste Turzovka
- k valnému zhromaždeniu SEVAKu – informoval prítomných o valnom zhromaždení SEVAKu v Žiline
- k ihrisku – obec sa stará o ihrisko – perie dresy, čistí priestory, od júla by mal byť na ihrisku TJ Kysučan Korňa nový správca, ktorý by sa mal o všetko postarať
- k WC na ihrisku – je potrebné, aby bolo na ihrisku verejné WC, treba dať vyhotoviť projekt na WC
- k ceste do bytovky – dal som doviesť na cestu dve autá štrku, zatiaľ by to malo stačiť

p. Hurík:
- k priekopám – na Živčákovej sú pokosené priekopy, ale je potrebné, aby sa dali vyčistiť, možno by bolo vhodné požičať stroj na kosenie a čistenie priekop
- ku krúžkom v obci – chcem vedieť, aké krúžky budú pracovať v škole, kto ich bude viesť

p. Vyrobík:
diskutoval:
- k ceste do bytovky – chcem vedieť, ako sa bude riešiť cesta do starej bytovky

p. Fatura:
- k hodom – bol som svedkom hodov, zistil som, že naši ľudia sú apatickí, je potrebné riešiť na ihrisku verejné WC, možno by bolo vhodné vybudovať prenosné unimobunky, ktoré by riešili púte, hody, súťaže...

p. Ing. Homola:
- k ceste pri MŠ – pred MŠ je zlý úsek cesty, treba to riešiť
- k zasadaniu OZ – navrhujem, aby sme cez prázdniny /v auguste/ zrušili zasadanie OZ

p. Mgr. Srničková:
- k krúžkovej činnosti – my sme doteraz nemali možnosť mať v škole krúžkovú činnosť, všetko sa to riešilo cez CVČ Turzovka, teraz sa táto možnosť naskytla, tak ju chcem využiť, chcem, aby bola v našej škole krúžková činnosť detí, peniaze prídu na obec, tie sa prerozdelia na žiaka, bude tam jeden vedúci, ktorý bude podliehať riaditeľke školy, máme predbežný rozpočet na 215 detí – 13 068,- €, za vzdelávacie poukazy - 6000,- €, príspevok od rodičov cca 50,- Sk


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenie č. 62 - 72/2010 – za hlasovali jednomyselne všetci poslanci

Prijaté uznesenia OZ (čísla č. 62 - 72/2010):


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 25. 06. 2010 číslo 62/2010

k správe o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 28. 05. 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 28. 05. 2010

b/ s c h v a ľ u j e
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 28. 05. 2010


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 25. 06. 2010 číslo 63/2010

k správam o činnosti komisií OZ

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správy o činnosti jednotlivých komisií OZ

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
správy o činnosti jednotlivých komisií OZ


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 25. 06. 2010 číslo 64/2010

k žiadosti Pavla Korduliaka a Zuzany Korduliakovej, Korňa, Vyšná Korňa 783 o odpredaj pozemku p. č. 2954/1 o výmere 165 m2.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Pavla Korduliaka a Zuzany Korduliakovej, Korňa, Vyšná Korňa 783 o odpredaj pozemku p. č. 2954/1 o výmere 165 m2.

b/ s c h v a ľ u j e
1./ podľa §9a ods. 1 písmena c/ zák. č. 258/2009 odpredaj obecného pozemku žiadateľom, ktorý sa nachádza na p. č. 2954/1 o výmere 165 m2.
2./ nejde o osoby uvedené v § 9a ods. 6,7 zák. č. 258/2009 na strane nadobúdateľa
3./ nejde o prípad uvedený v § 9a ods. 8 zák. č. 258/2009
4./ cenu pozemku po ocenení /2,33 €/ - podľa znaleckého posudku
5./ náklady spojené s odpredajom pozemku budú znášať žiadatelia

c/ ž i a d a
starostu obce, aby zabezpečil ocenenie predávaného pozemku spísanie kúpno-predajnej zmluvy so žiadateľmi

Termín: priebežne
Vykoná: starosta obce


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 25. 06. 2010 číslo 65/2010

k žiadosti ZŠ Korňa o vyjadrenie k zriadeniu Školského strediska záujmovej činnosti v priestoroch školy v zmysle smernice MŠ SR č. 1/2004-E, čl. 2., ods. j.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť ZŠ Korňa o vyjadrenie k zriadeniu Školského strediska záujmovej činnosti v priestoroch školy v zmysle smernice MŠ SR č. 1/2004-E, čl. 2., ods. j.

b/ s c h v a ľ u j e
zriadenie Školského strediska záujmovej činnosti v priestoroch školy v zmysle smernice MŠ SR č. 1/2004-E, čl. 2., ods. j., ktoré by zaisťovalo záujmovú činnosť a voľnočasové aktivity žiakov obce.


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 25. 06. 2010 číslo 66/2010

k žiadosti ZŠ Korňa o udelenie odmeny pre p. Mgr. Ďurkáčovu, a p. Mgr. Janošikovu za prípravu žiakov na kultúrne vystúpenia pre obec.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť ZŠ Korňa o udelenie odmeny pre p. Mgr. Ďurkáčovu, a p. Mgr. Janošíkovu za prípravu žiakov na kultúrne vystúpenia pre obec

b/ s c h v a ľ u j e
odmeny pre p. Mgr. Ďurkáčovu, a p. Mgr. Janošíkovu, za prípravu žiakov na kultúrne vystúpenia pre obec á 100,- € /na osobu

c/ u k l a d á
p. Ing. Hrtúsovej, vyplatiť schválenú odmenu p. Mgr. Ďurkáčovej a p. Mgr. Janošíkovej

Termín: do 15. 07. 2010
Vykoná: Ing. Hrtusová


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 25. 06. 2010 číslo 67/2010

k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Korňa, ktorý vypracovala Agentúra pre regionálny rozvoj v Žiline Zmluvy o dielo č. 36/2007

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Korňa, ktorý vypracovala Agentúra pre regionálny rozvoj v Žiline Zmluvy o dielo č. 36/2007

b/ s c h v a ľ u j e
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Korňa, ktorý vypracovala Agentúra pre regionálny rozvoj v Žiline Zmluvy o dielo č. 36/2007


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 25. 06. 2010 číslo 68/2010

k žiadosti o Dexia Komunál Eurofondy úver – prekleňovací úver

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť o Dexia Komunál Eurofondy úver – prekleňovací úver

b/ s c h v a ľ u j e
žiadosť o Dexia Komunál Eurofondy úver – prekleňovací úver vo výške 90 tis. €, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu: rekonštrukcia a modernizácia ZŠ v Korni s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania a docielenia energetickej efektívnosti


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 25. 06. 2010 číslo 69/2010

k predĺženiu úverovej zmluvy na kontokorentný úver v Dexia banke Slovensko a. s.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
predĺženie úverovej zmluvy na kontokorentný úver v Dexia banke Slovensko a. s.

b/ s c h v a ľ u j e
predĺženie úverovej zmluvy na kontokorentný úver v Dexia banke Slovensko a. s. vo výške 70 tis. € do 31. 08. 2011


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 25. 06. 2010 číslo 70/2010

k žiadosti p. Mgr. Švarcovej, Havířov – Podlesí, ČR o opravu cesty k chalupe č. 823, u Malicherov.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť p. Mgr. Švarcovej, Havířov – Podlesí, ČR o opravu cesty k chalupe č. 823, u Malicherov

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
žiadosť p. Mgr. Švarcovej, Havířov – Podlesí, ČR o opravu cesty k chalupe č. 823, u Malicherov

c/ ž i a d a
starostu obce, aby písomne odpovedal p. Švarcovej na žiadosť o opravu cesty k chalupe č. 823 u Malicherov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 25. 06. 2010 číslo 71/2010

k žiadosti TJ Kysučan Korňa o povolenie diskotéky v areáli ihriska dňa 3.7. 2010 od 20.00 hod. do 01.00 hod.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť TJ Kysučan Korňa o povolenie diskotéky v areáli ihriska dňa 3.7. 2010 od 20.00 hod. do 01.00 hod.

b/ s ú h l a s í
s usporiadaním diskotéky v areáli ihriska Kysučanku Korňa dňa 3.7. 2010 od 20.00 hod. do 01.00 hod.


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 25. 06. 2010 číslo 72/2010

k plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2010 a k správe o výsledku následnej kontroly na úseku správy daní a poplatkov za obdobie r. 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2010 a k správe o výsledku následnej kontroly na úseku správy daní a poplatkov za obdobie r. 2010

b/ s c h v a ľ u j e
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2010

c/ b e r i e   n a   v e d o m i e
správu o výsledku následnej kontroly na úseku správy daní a poplatkov za obdobie r. 2010