TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 27. 11. 2009
3./ Schválenie programového rozpočtu Obce Korňa na rok 2010
4./ Schválenie rozpočtu ZŠ a ŠKD Korňa na rok 2010
5./ Schválenie rozpočtu MŠ a ŠJ Korňa na rok 2010
6./ Rôzne
7./ Diskusia
8./ Návrh na uznesenie
9./ Záver


Dochádzka poslancov:
Bolo prítomných všetkých 9 poslancov.


D i s k u s i a :

p. starosta:
diskutoval:
- k vybudovaniu viacúčelového ihriska – oboznámil prítomných s podmienkami pri budovaní viacúčelového ihriska v obci

p. Hurík:
diskutoval:
- k úprave rozpočtu na rok 2010 – ako predseda finančnej komisie podal návrh na úpravu rozpočtu na rok 2010, podal konkrétne návrhy na úpravu rozpočtu

p. Homola:
diskutoval:
- k usporiadaniu hodov v roku 2010 – podal návrh na usporiadanie hodov dňa 13. 06. 2010

p. Fatura:
diskutoval:
- k plánu hlavných úloh DHZ na rok 2010 - informoval prítomných o pláne hlavných úloh a využitie rozpočtu DHZ na rok 2010

p. Vyrobík:
diskutoval:
- k úprave rozpočtu na rok 2010 – rozpočtu sa treba náležite venovať, treba prejsť položku po položke, treba vyčleniť kapitálové výdavky, či ich treba navýšiť, koľko nám bude chýbať...

p. Smažák:
diskutoval:
- o DHZ – informoval prítomných o činnosti DHZ, o úspechoch členov DHZ, najmä o družstve žien, ktoré úspešne reprezentujú obec na súťažiach


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenia č. 103, 105-111, 114, 116 - boli jednomyselne schválené.
Uznesenie č. 104 - za - hlasovalo 7 poslancov, 2 poslanci sa zdržali hlasovania /p. Hurík, p. Vyrobík/
Uznesenie č. 112, 113 za hlasovalo 8 poslancov, 1 poslanec sa zdržal hlasovania /p. Barčák/
Uznesenie č. 115 – za hlasovalo 8 poslancov, 1 poslanec nehlasoval /p. Palica/

Prijaté uznesenia OZ (čísla č. 103 - 116/2009):


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 18. 12. 2009 číslo 103/2009

k správe o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 27. 11. 2009.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 27. 11. 2009

b/ s c h v a ľ u j e
správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 27. 11. 2009

c/ ž i a d a
p. J. Kontríka, starostu obce zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení OZ podľa termínov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 18. 12. 2009 číslo 104/2009

k návrhu programového rozpočtu Obce Korňa na roky 2010 - 2012 k 31. 12. 2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh programového rozpočtu Obce Korňa na roky 2010 - 2012

b/ s c h v a ľ u j e
programový rozpočet Obce Korňa na rok 2010:
1. Bežný rozpočet: - príjmy 842 750,- €, výdavky 343 100,- €
2. Kapitálový rozpočet: - príjmy 4 600,- €, výdavky 195 500,- €
3. Finančné operácie: - príjmy 72 344,- €, výdavky 11 817,- €

c/ b e r i e   n a   v e d o m i e
programový rozpočet Obce Korňa na roky 2011 - 2012

d/ u k l a d á
predsedovi finančnej komisie dodržiavať programový rozpočet pre rok 2010

e/ ž i a d a
starostu obce zabezpečiť dodržiavanie programového rozpočtu pre rok 2010


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 18. 12. 2009 číslo 105/2009

k návrhu rozpočtu ZŠ a ŠKD Korňa na rok 2010 - 2012

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh rozpočtu ZŠ a ŠKD Korňa na rok 2010 - 2012

b/ s c h v a ľ u j e
1./ rozpočet ZŠ Korňa na rok 2010: 276 500 €
2./ rozpočet ŠKD Korňa na rok 2010: 10 672 €

c/ b e r i e   n a   v e d o m i e
1/ rozpočet ZŠ Korňa na rok 2011: 264 290 €
2/ rozpočet ŠKD na rok 2010: 10 672 €
3/ rozpočet ZŠ Korňa na rok 2012: 264 290 €
4/ rozpočet ŠKD na rok 2012: 10 672 €

d/ u k l a d á
riad. ZŠ Korňa, p. Mgr. Srničkovej dodržiavať schválený rozpočet na rok 2010


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 18. 12. 2009 číslo 106/2009

k úprave rozpočtu pre ZŠ a ŠKD Korňa na rok 2009.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
úpravu rozpočtu pre ZŠ a ŠKD Korňa na rok 2009

b/ s c h v a ľ u j e
úpravu rozpočtu pre:
1./ ZŠ Korňa na rok 2009: 276 697,00 €
2./ ŠKD Korňa na rok 2009: 8 796,00 €

c/ u k l a d á
riad. ZŠ Korňa, p. Mgr. Srničkovej dodržiavať schválený rozpočet na rok 2009


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 18. 12. 2009 číslo 107/2009

k návrhu rozpočtu MŠ a ŠJ Korňa na rok 2010 - 2012

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh rozpočtu MŠ a ŠJ Korňa na rok 2010 - 2012

b/ s c h v a ľ u j e
1./ rozpočet MŠ Korňa na rok 2010: 56 629 €
2./ rozpočet ŠJ Korňa na rok 2010: 27 995 €

c/ b e r i e   n a   v e d o m i e
1./ rozpočet MŠ Korňa na rok 2011: 55 295 €
2./ rozpočet ŠJ Korňa na rok 2011: 28 530 €
3./ rozpočet MŠ Korňa na rok 2012: 55 762 €
4./ rozpočet ŠJ Korňa na rok 2012: 28 609 €


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 18. 12. 2009 číslo 108/2009

k žiadosti o schválenie dodatku č. 2 k rozpočtu MŠ a ŠJ Korňa na rok 2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť o schválenie dodatku č. 2 k rozpočtu MŠ a ŠJ Korňa na rok 2009

b/ s c h v a ľ u j e
dodatok č. 2 k rozpočtu
1./ MŠ Korňa na rok 2009:

úprava príjmov:
schválený rozpočet
úprava v €
312 01 transféry zo št. rozpočtu
2 987
3 903
223 01 predaj výrobkov, tovarov
332
550
223 02 poplatky za MŠ
996
890
223 03 poplatky a platby za stravné
2 324
2 450
Spolu:
+ 1 154 €

 

úpravy výdavkov:
schválený rozpočet
úprava v €
631 001 cestovné
33
51
633 004 prevádzkové stroje, prístroje
0
17
633 006 všeobecný materiál
877
1000
635 006 údržba prevádz. strojov
0
1430
637 001 konkurzy, súťaže
33
30


2./ ŠJ Korňa

úpravy výdavkov:
schválený rozpočet
úprava v €
631 001 cestovné
33
7
632  
298
198
633  
1195
995
633 004 prevádzkové stroje a prístroje
0
140
637  
1860
1648
Spolu:
- 1154 €


c/ u k l a d á
riad. MŠ a ŠJ Korňa dodržiavať schválený rozpočet pre rok 2009


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 18. 12. 2009 číslo 109/2009

k návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2010

b/ s c h v a ľ u j e
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2010

c/ u k l a d á
hlavnému kontrolórovi obce dodržiavať plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2010


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 18. 12. 2009 číslo 110/2009

k návrhu plánu práce OZ na rok 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh plánu práce OZ na rok 2010

b/ s c h v a ľ u j e
plán práce OZ na rok 2010


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 18. 12. 2009 číslo 111/2009

k návrhu na usporiadanie hodov v obci na budúci rok dňa 13. 06. 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na usporiadanie hodov v obci na budúci rok dňa 13. 06. 2010

b/ s c h v a ľ u j e
usporiadanie hodov v obci na budúci rok dňa 13. 06. 2010


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 18. 12. 2009 číslo 112/2009

k VZN obce Korňa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
VZN obce Korňa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2010

b/ s c h v a ľ u j e
VZN obce Korňa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2010

c/ u k l a d á
p. Mikšíkovej, prac. obce dodržiavať VZN obce Korňa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2010


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 18. 12. 2009 číslo 113/2009

k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Korňa

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Korňa

b/ s c h v a ľ u j e
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Korňa


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 18. 12. 2009 číslo 114/2009

k VZN o určení dotácie na prevádzkovanie a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Korňa.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
VZN o určení dotácie na prevádzkovanie a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Korňa.

b/ s c h v a ľ u j e
VZN o určení dotácie na prevádzkovanie a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Korňa.


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 18. 12. 2009 číslo 115/2009

k žiadosti Ing. Brezinovej o odpísanie pohľadávky voči JUDr. Ftorkovej – správkyne konkurznej podstaty firmy Unisov s.r.o. Žilina

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Ing. Brezinovej o odpísanie pohľadávky voči JUDr. Ftorkovej – správkyne konkurznej podstaty firmy Unisov s.r.o. Žilina

b/ s c h v a ľ u j e
odpísanie pohľadávky voči JUDr. Ftorkovej – správkyne konkurznej podstaty firmy Unisov s.r.o. Žilina za úhradu súdnych trov vo výške 8 745,87 € ako nevymožiteľnej

c/ u k l a d á
Ing. Brezinovej odpísať pohľadávku v plnom rozsahu do 31. 12. 2009


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 18. 12. 2009 číslo 116/2009

k návrhu na vybudovanie viacúčelového ihriska v obci

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na vybudovanie viacúčelového ihriska v obci

b/ n e s c h v a ľ u j e
vybudovanie viacúčelového ihriska v obci