TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Obec Korňa, verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zastúpení poverenej osoby Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky v použitom postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou (podľa § 117 tohto zákona) súvisiacim s predmetom zákazky: Chodník súbežný s cestou III/2020 Korňa Ústredie v úseku od OÚ Korňa po križovatku k MŠ.

V prípade, že budete reagovať na uvedenú výzvu riaďte sa pokynmi výzvy na predloženie ponuky uvedených v prílohe predmetnej výzvy.

Výzva_na_predloženie_ponuky.pdf378.92 KB

Prílohy:

Príloha_č._1_a_Čestné_vyhlásenie_FO.docx

Príloha_č._1_b_Čestné_vyhlásenie_PO.docx

Príloha_č._2_Výkaz_výmer.xlsx

Príloha_č._3_Návrh_cenovej_ponuky_-_neplatca_DPH.docx

Príloha_č._4_Návrh_cenovej_ponuky_-_platca_DPH.docx

Príloha_č._5_Technická_správa_-_SO_01.pdf

Príloha_č._6_Situácia_širších_vzťahov_-_SO_01.pdf983.21 KB

Príloha_č._7_Situácia_-_SO_01.pdf

Príloha_č._8_Vzorový_priečny_rez_-_SO_01.pdf105.79 KB

Príloha_č._9_Priečne_rezy_-_SO_01.pdf115.21 KB

Príloha_č._10_Uličný_vpust_-_SO_01.pdf117.92 KB

Príloha_č._11_Uličný_obrubníkový_vpust_-_SO_01.pdf114.15 KB

Príloha_č._12_Uličný_vpust_BGZ-S_200_-_SO_01.pdf111.80 KB

Príloha_č._13_Líniové_odvodnenie_-_žľab_Hydro_BG_-_SO_01.pdf84.46 KB

Príloha_č._14_Rigol_-_SO_01.pdf64.13 KB

Príloha_č._15_Situácia_rozmiestnenia_pracovných_úsekov_-_SO_01.pdf127.39 KB

Príloha_č._16_Situácia_prenosného_dopravného_značenia_1_-_SO_01.pdf98.84 KB

Príloha_č._17_Situácia_prenosného_dopravného_značenia_2_-_SO_01.pdf142.69 KB

Príloha_č._18_Situácia_prenosného_dopravného_značenia_3_-_SO_01.pdf99.56 KB

Príloha_č._19_Vytyčovací_výkres_-1_časť_-_SO_01.pdf75.45 KB

Príloha_č._20_Vytyčovací_výkres_-2_časť_-_SO_01.pdf75.71 KB

Príloha_č._21_Výkaz_plôch_a_obrubníky_-_SO_01.pdf65.86 KB

Príloha_č._22_Technická_správa_-_SO_02.pdf1.33 MB

Príloha_č._23_Situácia_-_SO_02.pdf266.02 KB

Príloha_č._24_Pozdĺžny_profil_-_SO_02.pdf383.33 KB

Príloha_č._25_Uloženie_potrubia_z_PVC_-_SO_02.pdf181.02 KB

Príloha_č._26_Kanalizačná_šachta_Tegra_-_SO_02.pdf472.48 KB

Príloha_č._27_Šachta_revízna_-_prefabrikovaná_-_SO_02.pdf148.00 KB

Príloha_č._28_Kalová_jama_v_km_0000_-_SO_02.pdf312.69 KB

Príloha_č._29_Kalová_jama_v_km_0325_-_SO_02.pdf304.92 KB

Príloha_č._30_Detail_zaustenia_prípojky_-_SO_02.pdf325.56 KB

Príloha_č._31_Návrh_zmluvy_o_dielo.doc

Vyhodnotenie ponúk:

Informácia_o_výsledku.pdf545.77 KB

Späť