Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Obec Korňa, verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky v použitom postupe zadávania podlimitnej zákazky podľa ustanovení § 112 a nasl. podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska súvisiacej s predmetom zákazky: Bytový dom 2 x 18 b. j. + TV.