TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Obec Korňa, verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zastúpení poverenej osoby Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky v použitom postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou (podľa § 117 tohto zákona) súvisiacim s  predmetom zákazky: Vonkajšie rozvody elektroinštalácie a bleskozvod.

V prípade, že budete reagovať na uvedenú výzvu riaďte sa pokynmi výzvy na predloženie ponuky uvedených v prílohe predmetnej výzvy.

Výzva_na_predloženie_ponuky_Vonkajšia_elektroinštalácia_a_blezkozvod.pdf547.80 KB

Prílohy:

Príloha_č.1_a_Čestné_vyhlásenie_FO.docx

Príloha_č.1_b_Čestné_vyhlásenie_PO.docx

Príloha_č.2_Výkaz_výmer.xls

Späť