Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Obec Korňa 023 21 Korňa č. 517

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ obce Korňa

Na základe § 13,  odst. 4, písm. a)  Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov   zvolávam mimoriadne  zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva  obce  Korňa, ktoré  sa  uskutoční dňa  26. 06. 2019  (v stredu) o 15:00 hod. na obecnom úrade v Korni.

Ing. Marianna Bebčáková
starostka obce