TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesenia prijatého na zasadnutí OZ dňa 22.12.2010
3./ Výkon samosprávy obce za rok 2010
4. / Inventarizácia majetku obce, ZŠ a ŠKD, MŠ a ŠJ Korňa k 31.12.2010
5./ Rozpočet obce Korňa na rok 2011 - 2013
6./ Rozpočet ZŠ a ŠKD Korňa na rok 2011 - 2013
7./ Rozpočet MŠ a ŠJ Korňa na rok 2011 - 2013
8./ Plány práce komisií OZ na rok 2010
9./ Správa o činnosti TJ Kysučan Korňa za rok 2010
10./ Správa o činnosti DHZ Korňa za rok 2010
11./ Rôzne
12./ Diskusia
13./ Návrh na uznesenie
14./ Záver


Dochádzka poslancov:
Bolo prítomných 8 poslancov. Neprítomný: p. R. Barčák


D i s k u s i a :

p. starosta:
diskutoval:
- k plánom práce komisie soc. zdravotnej – čakal som niečo viac, vieme, že do r. 2013 treba zriadiť v obci ubytovanie pre seniorov, pri poskytovaní služby ako je rozvoz obedov starým, je treba najskôr vypracovať cenu obedu, dať urobiť prieskum, záujem o poskytovanú službu
- k likvidácií odpadu – obec má zriadenú kompostáreň
- k budove TJ – je tu stavebné povolenie na budovu, lenže nie je LV na pozemok, už bude hotový aj geometrický plán, my by sme našli finančné prostriedky na odkúpenie pozemku, lenže sú tam aj neidentické parcely /časť pozemku je na obec, ostatné treba vysporiadať/, ja mám poznačené priority na ihrisku – škvarové ihrisko, WC, pozemky, lenže s určitými ľuďmi sa nedá o pozemkoch jednať
- k dlhoročnej poslankyni OZ – poďakoval p. Anne Sabelovej, dlhoročnej poslankyni OZ, za obetavú prácu v obci a odovzdal je pamätnú plaketu
- k žiadosti p. Slezáka – k oprave cesty u Zabavíkov, Slezákov – musí sa zísť komisia, ktorá posúdi stav cesty, ak sa nájdu nejaké finančné prostriedky, dá sa aspoň nejaký úsek cesty opraviť, k rozhlasu do osady – elektrikári nám neodvolia po ich stĺpoch ťahať káble na rozhlas a celý nový úsek rozhlasu by bol veľmi finančne náročný, k znečisťovaniu vody z košiara, ktorý je umiestnený nad studňami do osady – je treba dohodnúť jednanie s p. Koniarom
- k žiadosti p. Milana Slezáka, nájomcu bytu v nájomnom dome č. 637 – je to už druhý prípad neplatiča nájomného, nájomné treba doplatiť, lebo ináč sa nájom zruší

p. Drabina:
- k členom komisií – navrhol odmeňovanie členov komisií, aby sme vedeli pritiahnúť ľudí, treba im dať nejakú finančnú náhradu
- k likvidácií odpadu – bolo by vhodné, aby sa zabezpečil na likvidáciu odpadu nejaký stroj, na Makove majú takú mašinku, ktorá drtí konáre a likviduje odpad v obci
- k TJ – transfery TJ by mali ostať v rovnakej výške ako vlani, budovu TJ treba skolaudovať a až potom do nej investovať

p. Ing. Homola:
- k návrhu p. Drabinu na odmeňovanie členov komisií – v septembri 2010 bol vypracovaný plán odmeňovania poslancov, doteraz členovia komisií neboli odmeňovaní, ale ak je taký návrh, treba ho zapracovať do plánu odmeňovania
- k pohostinstvu TJ – treba vyrovnať podlžnosti a dať urobiť prípojky
- k DHZ – v DHZ prebehlo výberové konanie na potlač tričiek, odevov, slávnostných uniforiem a hasičskej výstroje – vyhrali najnižšie ponuky

p. Hurik:
- k TJ – ešte pred 4 rokmi sa hovorilo, že na škvarovom ihrisku má byť bytovka, lenže táto časť je plánovaná ako oddychová a športová zóna, nie na výstavbu bytovky, tá by odporovala územnému plánu, ja som za, aby bol na škvarovom ihrisku trávnik, myslím, že zaostávame v tejto veci, bolo by vhodné, zriadiť pre deti mini ihriska, preliezačky, posedenie pri ohni, tam tie priestory sú, len ich treba využiť, je potrebné viac iniciatívy od športovcov, na ihrisku treba dať poopravovať ploty, treba si vážiť dedičstvo, treba si zobrať príklad z hasičov, ak bude iniciatíva zo strany športovcov, mnohí z nás sme ochotní pomôcť im,
- k hospodárovi na ihrisku – hospodár musí mať aj prípravnú fázu, prípravná fáza je od januára, vo februári sú už prípravné zápasy, som za, aby tam bol hospodár na 8 mesiacov – rozpočet je orientačný papier, do ktorého budeme vstupovať každé dva mesiace, lebo sa bude meniť príjmová časť rozpočtu, a tým aj výdavková
- k pohostinstvu TJ – ja som sa cítil hrozne, keď sa pohostinstvo zatvorili, veril som, že to bude naša pýcha, strašne ma mrzí, že to takto dopadlo, ja by som skôr očakával snahu konštruktívne veci riešiť, banálne veci riešiť nebudem, keď sme predávali budovu, tak ako funkčný celok, predávali sme to aj so žumpou, treba urobiť spoločnú dohodu, aby sa problémy vyriešili

p. Fatura:
- k TJ – som za, aby sa na úrade už neprali a nežehlili dresy športovcov, na to je na ihrisku hospodár, škvarové ihrisko treba urobiť otvárateľné na určité podujatia napr. na hasičskú súťaž

p. Slezák :
- k oprave cesty, rozhlasu – v mene osadníkov z osady u Zabavíkov a Slezákov žiadam o opravu prístupovej cesty, o zavedenie obecného rozhlasu do osady a o odstránenie košiara pre ovce nad studňami v osade

p. Chrenšť:
- k rozhlasu do osady u Zabavíkov a Slezákov – rozhlas končí u p. Mlkvíka, bolo by veľmi finančne náročné ťahať nové káble taký veľký úsek
- k pohostinstvu TJ – my sa bavíme o niečom, čo nemáme, treba si dať žiadosť na Sevak a dať si urobiť prípojku, my sme predajom pohostinstva urobili podraz pre TJ, počas zápasov nemali futbalisti vodu, lebo pohostinstvo bolo zatvorené a tým aj prístup k vode

p. Židek:
- k ceste do osady u Zabavíkov a Slezákov – ak ostanú v rozpočte nejaké finančné prostriedky, vyčlenia sa na opravu aspoň nejakého úseku cesty do osady u Slezákov

p. Klago
- k pohostinstvu Zelená žaba - dlh tam je len preto, lebo odbery vody nekorešpondujú s realitou, keď sme preberali objekt, tak sa hovorilo, že je tam podružné meranie, ja som pýtal domovníka, aby mi odomkol meranie, bolo mi povedané, že meranie je pokazené, ja by som bol zaplatil, ale nedočkal som sa reálneho čísla, koľko vody som odobral, p. Barčák navrhol pri predaji, že treba dať trojmesačnú úľavu na nájomnom, lebo ja som zabezpečil na vlastné náklady znalecký posudok


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenia č. 2-16,18-22/2011 boli jednomyselne schválené.
Uznesenie č. 17/2011 za bolo 7 poslancov, 1 poslanec sa zdržal hlasovania /Ing. Sabela/

Prijaté uznesenia OZ (čísla č. 2 - 22/2011):


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 01. 2011 číslo 2/2011

k správe o plnení uznesenia prijatého na zasadnutí OZ dňa 22. 12. 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o plnení uznesenia prijatého na zasadnutí OZ dňa 22. 12. 2010

b/ s c h v a ľ u j e
správu o plnení uznesenia prijatého na zasadnutí OZ dňa 22. 12. 2010

c/ ž i a d a
p. J. Kontríka, starostu obce zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení OZ podľa termínov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 01. 2011 číslo 3/2011

k správam o výkone samosprávy za rok 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správy o výkone samosprávy za rok 2010

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
správy o výkone samosprávy za rok 2010


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 01. 2011 číslo 4/2011

k inventarizácií obce Korňa k 31. 12. 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
inventarizáciu majetku obce k 31. 12. 2010

b/ s c h v a ľ u j e
inventarizáciu majetku obce k 31. 12. 2010
celková hodnota majetku:
- aktíva: 3 549 968,-- €
- pasíva: 3 549 968,-- €
návrh na vyradenie: 3 310,17 €


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 01. 2011 číslo 5/2011

k inventarizácií majetku ZŠ, ŠKD Korňa k 31. 12. 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
inventarizáciu majetku ZŠ a ŠKD Korňa k 31. 12. 2010

b/ s c h v a ľ u j e
inventarizáciu majetku ZŠ a ŠKD Korňa k 31. 12. 2010
- celková hodnota majetku: 655 197,80 €
- návrh na vyradenie: 3 543,41 €


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 01. 2011 číslo 6/2011

k inventarizácií majetku MŠ a ŠJ Korňa k 31. 12. 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
inventarizáciu MŠ a ŠJ Korňa k 31. 12. 2010

b/ s c h v a ľ u j e
inventarizáciu majetku MŠ a ŠJ Korňa k 31. 12. 2010:
- celková hodnota majetku MŠ Korňa: 122 153,59 €
- celková hodnota majetku ŠJ Korňa: 15 420,05 €
- návrh na vyradenie v ŠJ: 1 030,38 €


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 01. 2011 číslo 7/2011

k stanovisku hlavného kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu obce Korňa na rok 2011 a viacročného rozpočtu na roky 2012 a 2013

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu obce Korňa na rok 2011 a viacročného rozpočtu na roky 2012 a 2013

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu obce Korňa na rok 2011 a viacročného rozpočtu na roky 2012 a 2013


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 01. 2011 číslo 8/2011

k návrhu rozpočtu obce Korňa na rok 2011 – 2013

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh rozpočtu obce na rok 2011 – 2013

b/ s c h v a ľ u j e
rozpočet obce na rok 2011:

  Príjmy: Výdavky:
1./ bežný rozpočet
906 303 €
791 159 €
2./ kapitálový rozpočet
161 000 €
129 000 €
3./ finančné operácie
65 000 €
212 144 €


c/ b e r i e   n a   v e d o m i e
rozpočet na rok 2012 a 2013

d/ u k l a d á
predsedovi komisie finančnej a správy obecného majetku dodržiavať schválený rozpočet na rok 2011


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 01. 2011 číslo 9/2011

k programovému rozpočtu obce Korňa na rok 2011 – 2013

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
programový rozpočet obce na rok 2011 – 2013

b/ s c h v a ľ u j e
programový rozpočet obce na rok 2011 podľa predloženého návrhu a doplňujúcich zmien

c/ b e r i e   n a   v e d o m i e
programový rozpočet na rok 2012 a 2013


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 01. 2011 číslo 10/2011

k rozpočtu ZŠ, ŠKD Korňa a školského strediska záujmovej činnosti pri ZŠ Korňa na rok 2011-2013

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
rozpočet ZŠ, ŠKD Korňa a školského strediska záujmovej činnosti pri ZŠ Korňa na rok 2011-2013

b/ s c h v a ľ u j e
1/ rozpočet ZŠ, ŠKD Korňa na rok 2011 – 300 000,- €
2/ rozpočet školského strediska záujmovej činnosti pri ZŠ Korňa na rok 2011 – 31 500,- €

c/ b e r i e   n a   v e d o m i e
1/ rozpočet ZŠ, ŠKD Korňa:
rok 2012 - 289 500,-
rok 2013 - 289 600,- /podľa predloženého návrhu/

2/ školského strediska záujmovej činnosti pri ZŠ Korňa:
rok 2012 – 33 000,-
rok 2013 - 33 000,- /podľa predloženého návrhu/

d/ u k l a d á
riad. ZŠ dodržiavať schválený rozpočet na rok 2011


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 01. 2011 číslo 11/2011

k rozpočtu MŠ a ŠJ Korňa na rok 2011

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
rozpočet MŠ a ŠJ Korňa na rok 2011

b/ s c h v a ľ u j e
rozpočet MŠ a ŠJ Korňa na rok 2011 – 94 113,- €

c/ b e r i e   n a   v e d o m i e
rozpočet na rok 2012 - 94 646,- €
rozpočet na rok 2013 – 94 666,- €

d/ u k l a d á
riad. MŠ Korňa dodržiavať schválený rozpočet na rok 2011


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 01. 2011 číslo 12/2011

k predloženým plánom práce komisií OZ na rok 2011

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
plány práce komisií OZ na rok 2011

c/ b e r i e   n a   v e d o m i e
plány práce komisií OZ na rok 2011


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 01. 2011 číslo 13/2011

k správe o činnosti TJ Kysučan Korňa za rok 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o činnosti TJ Kysučan Korňa za rok 2010

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
správu o činnosti TJ Kysučan Korňa za rok 2010


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 01. 2011 číslo 14/2011

k správe o činnosti DHZ Korňa za rok 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o činnosti DHZ Korňa za rok 2010

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
správu o činnosti DHZ Korňa za rok 2010


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 01. 2011 číslo 15/2011

k doplneniu členov komisie kultúry, mládeže a športu

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
doplnenie nových členov komisie kultúry, mládeže a športu

b/ s c h v a ľ u j e
nových členov komisie kultúry, mládeže a športu p. Miroslava Smažáka – DHZ Korňa a p. Petra Baričáka – TJ Kysučan Korňa


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 01. 2011 číslo 16/2011

k žiadosti Poľovníckeho združenia Beskyd Korňa o odpustenie nájmu za prenájom kinosály na ples

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Poľovníckeho združenia Beskyd Korňa o odpustenie nájmu za prenájom kinosály na ples poľovníkov dňa 15. 1. 2011

b/ s c h v a ľ u j e
bezplatný prenájom kinosály na ples poľovníkov, ktorý sa konal dňa 15. 1. 2011


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 01. 2011 číslo 17/2011

k žiadosti Zdenky Rejdíkovej, Korňa 161 o poskytnutie dotácie na letný tábor

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Zdenky Rejdíkovej, Korňa 161 o poskytnutie dotácie na letný tábor v rekreačnom zariadení Kvačianská dolina pre deti a mládež z obce Korňa

b/ s c h v a ľ u j e
dotáciu na letný tábor v rekreačnom zariadení Kvačianská dolina pre deti a mládež z obce Korňa v sume 500,- €

c/ u k l ad á
Monike Stuchlíkovej, prac. obce vyplatiť finančné prostriedky v sume 500,- € Zdenke Rejdíkovej, Korňa 161 na letný tábor v rekreačnom zariadení Kvačianská dolina


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 01. 2011 číslo 18/2011

k listu od firmy B&B Korňa - zaslanie zostatkového rozpočtu a zdôvodnenie nezrealizovaných prác na projekte „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Korňa s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania a docielenia energetickej efektívnosti“

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
list od firmy B&B Korňa - zaslanie zostatkového rozpočtu a zdôvodnenie nezrealizovaných prác na projekte „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Korňa s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania a docielenia energetickej efektívnosti“

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
list od firmy B&B Korňa - zaslanie zostatkového rozpočtu a zdôvodnenie nezrealizovaných prác na projekte „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Korňa s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania a docielenia energetickej efektívnosti“


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 01. 2011 číslo 19/2011

k rozdeleniu obvodov poslanom OZ Korňa

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
rozdelenie obvodov poslanom OZ

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
rozdelenie osád:
Milan Palica:
Galuščákovci, Jančíkovci, Muchovci, Varmusovci, Malíkovci, Mikovčákovci, Janešíkovci, po potok Skotňa
Rudolf Barčák:
Žilovci, Zelienkovci, Skotňa, Dubáčovci, Šulcovci
Ing. Anton Sabela:
od Slovcontu po Kríž, stará, nová cesta
František Hurik
od Kríža, Cipľovci, Študentovci po školu, Učníkovci, radová zástavba
Ing. Peter Homola
od ZŠ po OÚ, Sučíkovci, Chylovci, Vršek, Sekáčovci, Korduliakovci
Miroslav Chrenšť
OÚ – ľavá strana Komaniková
Štefan Drabina
OÚ – pravá strana Zátoka
Ján Židek
OÚ – ľavá strana – Sobčákovci
Rastislav Fatura
OÚ – pravá strana – Boháči


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 01. 2011 číslo 20/2011

k žiadosti Mariána Klaga, Turzovka Stred 88 o znovu otvorenie pohostinstva Zelená žaba v Korni

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Mariána Klaga, Turzovka Stred 88 o znovu otvorenie pohostinstva Zelená žaba a schválenie vytvorenia vodovodnej prípojky – merača a odpadového kanála

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
žiadosť Mariána Klaga, Turzovka Stred 88 o znovu otvorenie pohostinstva Zelená žaba a schválenie vytvorenia vodovodnej prípojky – merača a odpadového kanála

c/ ž i a d a
starostu obce, aby písomne vyrozumel žiadateľa p. Mariána Klaga, Turzovka Stred 88

Termín: do 30 dní
Vykoná: starosta


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 01. 2011 číslo 21/2011

k žiadosti Milana Slezáka, Korňa 637 o návrh splátkového kalendára na nedoplatok na nájomnom v nájomnom byte č. 637

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Milana Slezáka, Korňa 637 o návrh splátkového kalendára na nedoplatok na nájomnom v byte č. 637 v sume 1374,- €

b/ s ú h l a s í
s návrhom splátkového kalendára s tým, že pri nesplnení splátkového kalendára do konca mesiaca jún v sume 1374 €, dôjde k zrušeniu nájomnej zmluvy zo dňa 27. 7. 2007 podľa čl. VII. ods. 3 /súčasne bude nájomca platiť aj pravidelné mesačné splátky za prenájom bytu/

c/ ž i a d a
starostu obce, aby písomne vyrozumel žiadateľa o splátkovom kalendári

Termín: priebežne
Vykoná: starosta


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 01. 2011 číslo 22/2011

k plánu práce OZ Korňa na rok 2011

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
plán práce OZ Korňa na rok 2011

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
plán práce OZ Korňa na rok 2011