TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

V Korni, dňa 27.11. 2018.

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Korni

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Korňa, ktoré sa uskutoční dňa 29. 11. 2018 (štvrtok) o 10:00 hod. v priestoroch Obecného úradu Korňa.

Program:

  1./   Zahájenie zasadnutia, schválenie programu, overovateľov, určenie 

         zapisovateľa a návrhovej komisie

  2./   Prerokovanie mimoriadnej situácie – požiar obecného úradu

  3./   Rôzne

  4./   Diskusia

  5./   Záver

Štefan Belko, starosta obce, v. r.