TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Určenie zapisovateľa overovateľov zápisnice
3./ Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
4./ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5./ Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
6./ Príhovor novozvoleného starostu obce
7./ Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
8./ Voľba zástupcu starostu
9./ Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov, návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov, prípadne ďalších členov komisií
10./ Schválenie platu starostu obce
11./ Rôzne
12./ Diskusia
13./ Schválenie uznesenia
14./ Záver


Dochádzka poslancov:
Bolo prítomných 9 novozvolených poslancov.


D i s k u s i a :

p. starosta:
diskutoval:
- k poslankyni OZ - odišla zo zboru poslancov dlhoročná poslankyňa OZ p. Sabelová, navrhujem, aby jej bola venovaná plaketa obce a vecný darček

p. Ing. Homola:
- k rokovaciemu poriadku – Rokovací poriadok obce bol schválený ešte v septembri, vtedy sa schválilo, že zasadania OZ sa budú konať každé dva mesiace /nie ako doteraz, každý mesiac/, v prípade potreby sa zvolá mimoriadne zasadanie OZ

p. Palica:
- k projektu ZŠ – v projektovej dokumentácií ZŠ nebola naprojektovaná kabeláž do triedy s výpočtovou technikou

p. Fatura:
- k projektu – oboznámil prítomných o cezhraničnej spolupráci medzi DHZ z ČR a SR, t. j. spolupráca medzi DHZ Korňa a DHZ Staré Hamry, bol vypracovaný projekt a schválená dotácia v sume 16 150,- € z ERDF


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenie č.1/2011 bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

Poslanci hlasovali nasledovne:

V bode 9./ Zriadenie komisií a voľba jej predsedov a členov. Obecné zastupiteľstvo jednomyselne schválilo zriadenie: komisie finančnej a správy obecného majetku; komisie kultúry, mládeže a športu; komisie ŽP, výstavby, verejného poriadku a kontroly; komisie sociálno-zdravotnej a bytovej.

Za predsedov komisií a členov hlasovali poslanci nasledovne:
l./ komisia finančná a správy obecného majetku – predseda Ing. Peter Homola; členovia Miroslav Chrenšť, Ing. Jana Brezinová. Predseda a členovia komisie boli schválení nadpolovičnou väčšinou poslancov: Za hlasovalo 5 poslancov /Rudolf Barčák, Ing. Peter Homola, Miroslav Chrenšť, Ján Židek, Ing. Anton Sabela./ Hlasovania sa zdržal 1 poslanec /Rastislav Fatura./ Proti hlasovali 2 poslanci: /Milan Palica, Štefan Drabina/, 1 poslanec nehlasoval /F. Hurik/
2./ komisia kultúry, mládeže a športu – predseda Rastislav Fatura, členovia Monika Stuchlíková, Anna Bernátová, Mgr. Jaroslava Srničková, Štefan Drabina. Komisia bola jednomyselne schválená.
3./ komisia ŽP, výstavby, verejného poriadku a kontroly – predseda Ing. Anton Sabela; členovia Ján Židek, Mária Veselková. Predseda komisie a členovia boli schválení nadpolovičnou väčšinou poslancov. Za hlasovalo 6 poslancov /Rudolf Barčák, Ing. Peter Homola, Ján Židek, Ing. Anton Sabela, Milan Palica, Miroslav Chrenšť./ Proti hlasovali 3 poslanci: /František Hurik, Štefan Drabina, Rastislav Fatura/
4./ komisia sociálno-zdravotná a bytová – predseda Štefan Drabina, členovia Milan Palica, Mária Veselková. Predseda komisie a členovia boli jednomyselne schválení.

V bode Ad 10./ Schválenie platu starostu obce – plat starostu bol jednomyselne schválený.

V bode Ad 11./ Rôzne:
a/ Schválenie platu hlavného kontrolóra obce - plat hl. kontrolóra bol jednomyselne schválený
b/ Úprava rozpočtu ZŠ Korňa na rok 2010 – úprava rozpočtu bola jednomyselne schválená
c/ Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2011 - plán zasadnutí bol schválený jednomyselne.
d/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2011- plán bol schválený jednomyselne.
e/ Odmena zástupcovi starostu Ing. Petrovi Homolovi – odmena zástupcovi starostu bola schválená nadpolovičnou väčšinou. Za hlasovalo 6 poslancov /Rudolf Barčák, Ing. Anton Sabela, Miroslav Chrenšť, Ján Židek, Štefan Drabina, Rastislav Fatura/. Hlasovania sa zdržali 3 poslanci /Milan Palica, František Hurik, Ing. Peter Homola/
f/ Predlženie nájmu p. Oľge Bielčikovej, Korňa 522 v priestoroch MŠ Korňa – predlženie nájmu bolo jednomyselne schválené

Prijaté uznesenie OZ (číslo č. 1/2011):


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 22. 12. 2010 číslo 1/2011

Obecné zastupiteľstvo

A. b e r i e   n a   v e d o m i e

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce

2. vystúpenie novozvoleného starostu

3. správu o následnej finančnej kontrole Ing. Marcela Nekoranca, hlavného kontrolóra obce v Materskej škole so ŠJ v Korni

B. k o n š t a t u j e, ž e

1. novozvolený starosta obce Jozef K o n t r í k
zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce

zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
Rudolf Barčák, Rastislav Fatura, Ing. Peter Homola, František Hurik, Miroslav Chrenšť, Milan Palica, Ing. Anton Sabela, Štefan Drabina, Ján Židek

C. 1./ n e z r i a ď u j e
obecnú radu

2./ z r i a ď u j e
komisie a to:
komisiu finančnú a správy obecného majetku
komisiu kultúry, mládeže a športu
komisiu ŽP, výstavby, verejného poriadku a kontroly
komisiu sociálno-zdravotnú a bytovú

D. 1./ p o v e r u j e
a./ zastupovaním starostu: zástupcu starostu Ing. Petra H o m o l u
b./ poslanca Ing. Petra Homolu, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
c./ výkonom funkcie sobášiaceho poslanca OZ v Korni Ing. Petra Homolu na celé funkčné obdobie výkonu funkcie poslanca, v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov výkonom funkcie

2./ v o l í
predsedu komisie finančnej a správy obecného majetku Ing. Petra H o m o l u
členov komisie: Miroslav Chrenšť, Ing. Jana B r e z i n o v á

predsedu komisie kultúry, mládeže a športu Rastislava F a t u r u
členov komisie: Monika S t u c h l í k o v á , Štefan D r a b i n a, Anna B e r n á t o v á , Mgr. Jaroslava S r n i č k o v á

predsedu komisie ŽP, výstavby, verejného poriadku a kontroly Ing. Antona S a b e l u
členov komisie: Ján Ž i d e k, Mária V e s e l k o v á

predsedu komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Štefana D r a b i n u
členov komisie: Milan P a l i c a , Mária V e s e l k o v á

E. s c h v a ľ u j e
1./ plat starostu podľa § 3 zákona NR SR č. 289/2002 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NRSR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačne vo výške brutto 1638,-€

2./ plat hlavného kontrolóra obce podľa § 18 c/ ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov mesačne vo výške brutto 305,74 €

3./ úpravu rozpočtu Materskej školy Korňa:
- úprava vlastných príjmov, navýšenie o 1488,- €
- úpravu čerpania bežných výdavkov podľa skutočného čerpania ku dňu 31. 12. 2010
- presunutie finančných prostriedkov z bežných výdavkov vo výške max. 10% na mzdy a príplatky vo výške 1900,- €

4./ úpravu rozpočtu ZŠ Korňa na rok 2010 podľa predloženého návrhu

5./ Plán práce OZ na rok 2011, zasadnutia sa budú konať každé dva mesiace, vždy v posledný piatok v mesiaci o 14.00 hod.: 28.01., 25. 03., 27. 05., 29. 07., 30. 09., 25. 11. 2011.

6./ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2011

7./ Odmenu zástupcovi starostu Ing. Petrovi Homolovi vo výške mesačne brutto 100,- €

8./ Predlženie nájmu v nájomnom byte p. Oľge Bielčikovej, Korňa 522 v priestoroch Materskej školy Korňa na obdobie 4 rokov