Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 29. 10. 2010
3./ Schválenie inventarizačných komisií pre vykonanie inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2010
4./ Rôzne
5./ Diskusia
6./ Návrh na uznesenie
7./ Záver


Dochádzka poslancov:
Bolo prítomných 8 poslancov. Neprítomný: p. Palica.


D i s k u s i a :

p. starosta:
diskutoval:
- k ukončeniu volebného obdobia – všetkým poďakoval za spoluprácu počas štvorročného volebného obdobia, zhodnotil, čo sa v obci za štyri roky urobilo a čo treba ešte dokončiť
- k správe NKÚ - na OÚ sme mali kontrolu z NKÚ

p. Vyrobík:
- k rozpočtovému opatreniu obce – chce vysvetliť v kapitole odmeny za mimopracovnú činnosť o aké odmeny sa jedná

p. Fatura
- k VZN obce – má pripomienku, že neboli všetky VZN obce zverejnené na internetovej stránke obce, je potrebné zverejňovať všetky dôležité informácie o obci na internete, aby boli občania informovaní

Ing. Brezinová
- k rozpočtovému opatreniu obce – vysvetlila prítomným o aké odmeny za mimopracovnú činnosť sa jedná


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenia č. 110-114, 116-118/2010 – za hlasovali jednomyselne všetci prítomní poslanci.
Uznesenie č. 115/2010 – za hlasovalo 7 poslancov, p. Vyrobík sa zdržal hlasovania.
Uznesenie č. 119-121/2010 – za hlasovalo 7 poslancov, p. Fatura sa zdržal hlasovania.

Prijaté uznesenia OZ (čísla č. 110 - 121/2010):


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 11. 2010 číslo 110/2010

k správe o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 29. 10. 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 29. 10. 2010

b/ s c h v a ľ u j e
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 29. 10. 2010


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 11. 2010 číslo 111/2010

k inventarizačným komisiám pre vykonanie inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
inventarizačné komisie pre vykonanie inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2010

b/ s c h v a ľ u j e
inventarizačnú komisiu pre OÚ a MKS Korňa v zložení:

 • Ing. Peter Homola
 • František Hurík
 • Ing. Jana Brezinová
  inventarizačnú komisiu pre Hospodársky dvor Korňa v zložení:
 • Ján Židek
 • Jozef Vyrobík
 • Mária Veselková
  inventarizačnú komisiu pre Materskú školu v Korni v zložení:
 • Anna Sabelová
 • Milan Palica
 • Mária Mikšíková
 • Anna Bernátová
  inventarizačnú komisiu pre Základnú školu v Korni v zložení:
 • Anna Sabelová
 • Miroslav Chrenšť
 • Anna Chylíková
 • Mgr. Jaroslava Srničková
  inventarizačnú komisiu pre DHZ a TJ Kysučan Korňa v zložení:
 • Rastislav Fatura
 • Miroslav Chrenšť
 • Mária Mikšíková

  c/ ukladá
  členom inventarizačných komisií vykonať inventarizáciu majetku obce k 31. 12. 2010

  Termín: 31. 12. 2010
  Vykoná: inventarizačné komisie


  Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 11. 2010 číslo 112/2010

  k žiadosti MŠ Korňa o vyradenie majetku v Školskej jedálni v MŠ v Korni

  Obecné zastupiteľstvo

  a/ p r e j e d n a l o
  žiadosť MŠ Korňa o vyradenie majetku v Školskej jedálni v MŠ v Korni

  b/ s c h v a ľ u j e
  vyradenie majetku Školskej jedálne v MŠ Korňa v hodnote 166,20 € k 31. 12. 2010 podľa predloženého návrhu

  c/ u k l a d á
  vedúcej ŠJ v MŠ Korňa p. Čulmanovej vyradiť majetok ŠJ Korňa podľa predloženého návrhu na vyradenie

  Termín: do 31. 12. 2010
  Vykoná: p. Čulmalová


  Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 11. 2010 číslo 113/2010

  k súhlasu na vykonávanie inej zárobkovej činnosti pre hlavného kontrolóra v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

  Obecné zastupiteľstvo

  a/ p r e j e d n a l o
  vykonávanie inej zárobkovej činnosti pre hlavného kontrolóra v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

  b/ s c h v a ľ u j e
  s tým, aby hlavný kontrolór obce Ing. Marcel Nekoranec vykonával aj inú zárobkovú činnosť v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, t. j. súhlasí, aby mohol podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a bol členom riadiacich kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Tento súhlas platí na celé funkčné obdobie.


  Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 11. 2010 číslo 114/2010

  k zásadám postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Korňa

  Obecné zastupiteľstvo

  a/ p r e j e d n a l o
  zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Korňa

  b/ s c h v a ľ u j e
  zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Korňa


  Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 11. 2010 číslo 115/2010

  k rozpočtovému opatreniu obce Korňa č. 6/2010 k 30. 11. 2010

  Obecné zastupiteľstvo

  a/ p r e j e d n a l o
  rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 6/2010 k 30. 11. 2010

  b/ s c h v a ľ u j e
  rozpočtové opatrenie obce Korňa č. 6/2010 k 30. 11 .2010 podľa predloženého návrhu


  Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 11. 2010 číslo 116/2010

  - k správe nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2009 v obci Korňa
  - k dodatku správy nezávislého audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou v obci Korňa
  - k záznamu o výsledku kontroly implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí – obec Korňa.

  Obecné zastupiteľstvo

  a/ p r e j e d n a l o
  1./ správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2009 v obci Korňa
  2./ dodatok správy nezávislého audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou v obci Korňa
  3./ záznam o výsledku kontroly implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí – obec Korňa.

  b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
  1. / správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2009 v obci Korňa
  2./ dodatok správy nezávislého audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou v obci Korňa
  3./ záznam o výsledku kontroly implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí – obec Korňa


  Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 11. 2010 číslo 117/2010

  k oznámeniu ZŠ Korňa o doplňujúcich voľbách do Rady školy pri ZŠ

  Obecné zastupiteľstvo

  a/ p r e j e d n a l o
  oznámenie ZŠ Korňa o doplňujúcich voľbách do Rady školy pri ZŠ

  b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
  oznámenie ZŠ Korňa o doplňujúcich voľbách do Rady školy pri ZŠ:
  1./ za predsedu Rady školy pri ZŠ bol zvolený p. Rastislav Fatura
  2./ za rodičov bola zvolená p. Bc. Anna Chylíková


  Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 11. 2010 číslo 118/2010

  - k VZN o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce Korňa
  - k VZN obce Korňa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011

  Obecné zastupiteľstvo

  a/ p r e j e d n a l o
  VZN o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce Korňa,
  VZN obce Korňa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011

  b/ s c h v a ľ u j e
  1./ VZN o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce Korňa
  2./ VZN obce Korňa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011

  c/ u k l a d á
  p. Mikšíkovej, prac. OÚ zverejniť
  VZN o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce Korňa,
  VZN obce Korňa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011 spôsobom v mieste obvyklým.


  Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 11. 2010 číslo 119/2010

  k VZN o podmienkach držania psov v obci Korňa

  Obecné zastupiteľstvo

  a/ p r e j e d n a l o
  VZN o podmienkach držania psov v obci Korňa

  b/ s c h v a ľ u j e
  VZN o podmienkach držania psov v obci Korňa

  c/ u k l ad á
  p. Mikšíkovej, prac. OÚ zverejniť VZN o podmienkach držania psov v obci Korňa spôsobom v mieste obvyklým


  Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 11. 2010 číslo 120/2010

  k VZN o prevádzke Domu smútku a cintorína v obci Korňa

  Obecné zastupiteľstvo

  a/ p r e j e d n a l o
  VZN o prevádzke Domu smútku a cintorína v obci Korňa

  b/ s c h v a ľ u j e
  VZN o prevádzke Domu smútku a cintorína v obci Korňa

  c/ u k l a d á
  p. Stuchlíkovej, prac. OÚ zverejniť VZN o prevádzke Domu smútku a cintorína v obci Korňa spôsobom v mieste obvyklým


  Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 11. 2010 číslo 121/2010

  k VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území obce Korňa

  Obecné zastupiteľstvo

  a/ p r e j e d n a l o
  VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území obce Korňa

  b/ s c h v a ľ u j e
  VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území obce Korňa

  c/ u k l a d á
  p. Veselkovej, prac. OÚ zverejniť VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území obce Korňa spôsobom v mieste obvyklým