Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 24. 09. 2010
3./ Hospodárenie obce za 3. štvrťrok 2010
4./ Hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za 3. štvrťrok 2010
5./ Hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za 3. štvrťrok 2010
6./ Rôzne
7./ Diskusia
8./ Návrh na uznesenie
9./ Záver


Dochádzka poslancov:
Bolo prítomných 8 poslancov. Neprítomný: p. Palica.


D i s k u s i a :

p. starosta:
diskutoval:
- k otváraniu obálok na hlavného kontrolóra – došla len jedna žiadosť do výberového konania na hlavného kontrolóra obce, komisia skontrolovala všetky náležitosti a predložila na schválenie obecnému zastupiteľstvu
- k základnej škole – škola je vynovená, sú tam preinvestované nemalé finančné prostriedky, preto treba apelovať na žiakov, aby si školu udržiavali a nepoškodzovali inventár

p. Vyrobík:
- k TKO Semeteš – bolo by vhodné dať na TKO Semeteš svoju váhu
- k výberovému konaniu na hlavného kontrolóra – bolo treba vyvesiť výberové konanie na obecnú tabuľu, ktorá má byť k dispozícií občanom 24 hod., nestačí vyvesenie na tabuli na obecnom úrade, bolo to treba hlásiť aj v obecnom rozhlase, nie každý má dostupný internet, aby si to pozrel

p. Ing. Homola:
- k návrhu VZN o odpadoch – oboznámil prítomných s návrhom VZN obce Korňa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011, návrh bude zverejnený na úradnej tabuli i na internete
- k výberovému konaniu – oboznámil prítomných, že žiadosť spĺňa všetky atribúty, ktoré spĺňať má, preto doporučuje p. Ing. Nekoranca na funkciu hlavného kontrolóra obce

p. Sabelová
- k zimnej údržbe – chcela vedieť, ako je pripravená v obci technika na zimnú údržbu ciest

p. Chrenšť:
- k základnej škole – apeloval na učiteľov i žiakov v základnej škole, aby si školu šetrili, starali sa o čistotu, pretože tam bolo preinvestované veľa finančných prostriedkov


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenia č. 98 – 109/2010 – za hlasovali jednomyselne všetci prítomní poslanci.

Prijaté uznesenia OZ (čísla č. 98 - 109/2010):


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29. 10. 2010 číslo 98/2010

k správe o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 24. 09. 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 24. 09. 2010

b/ s c h v a ľ u j e
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 24. 09. 2010


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29. 10. 2010 číslo 99/2010

k hospodárenie obce Korňa za 3. štvrťrok 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie obce Korňa za 3. štvrťrok 2010

b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie obce Korňa za 3. štvrťrok 2010 podľa predloženého návrhu:

Rekapitulácia príjmov a výdavkov
 
rozpočet €
upravený €
skutočnosť €
Príjmy:
Bežné príjmy:
842 750
1 205 936
553 936
Kapitálové príjmy:
4 600
11 300
15 767
Príjmy z fin. operácií:
72 344
303 274
363 361
Príjmy spolu:
919 694
1 520 510
933 064
Výdavky:
Bežné výdavky:
342 890
350 370
261 703
Kapitálové výdavky:
195 500
734 080
365 011
Výdavky fin. operácií:
550 107
1 096 267
635 575
 
Zostatky na bežných účtoch
6 372,43
 
 
Účet rezervného fondu
3 810,27
 
 
Účet sociálneho fondu
1 091,71
 
 
Zostatok v pokladni
530,--
 
 
Zostatok nesplateného úveru:
- dlhodobý
198 372
 
 
- prekleňovací
87 496
 
 


c/ ukladá
predsedovi finančnej komisie dodržiavať schválený rozpočet obce pre rok 2010

Termín: priebežne
Vykoná: F. Hurik, predseda fin. komisie


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29. 10. 2010 číslo 100/2010

k hospodáreniu ZŠ a ŠKD Korňa za 3. štvrťrok 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za 3. štvrťrok 2010

b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za 3. štvrťrok 2010 podľa predloženého návrhu:

Rekapitulácia príjmov a výdavkov Čerpanie rozpočtu 09/2010 v €
1. Príjmy ZŠ
dotácia ŠR
213.338,00
nevyčerpaná dotácia z r. 2009 ŠR
4.210,00
vlastné príjmy ZŠ:
600,00
Príjmy ZŠ spolu
218.148,00
2. Výdavky ZŠ
173.639,34
3. Čerpanie dotácie z r. 2009
4.210,00
4. Príjmy ŠKD
dotácia od obce
7.677,00
poplatky ŠKD
774,00
vzdelávacie poukazy
201,60
Príjmy ŠKD spolu
8.652,60
5. Výdavky ŠKD
6.483,19
6. Dotácia pre deti v HN
182,60
7. Čerpanie dotácie - HN
182,60
8. Výdavky spolu za organizáciu
184.332,53


Stavy na bankových účtoch a v pokladni k 30.09.2010:

Výdavkový bankový účet:
41.597,16 €
Príjmový účet:
2.025,45 €
Sociálny účet:
580,16 €
Zostatok v pokladni:
184,35 €


c/ u k l a d á
riad. ZŠ Korňa dodržiavať schválený rozpočet pre rok 2010

Termín: priebežne
Vykoná: Mgr. Srničková


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29. 10. 2010 číslo 101/2010

k hospodáreniu MŠ a ŠJ Korňa za 3. štvrťrok 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za 3. štvrťrok 2010

b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za 3. štvrťrok 2010 podľa predloženého návrhu:

Rekapitulácia príjmov a výdavkov Čerpanie rozpočtu 9/2010 v €
1. dotácia od obce
  materská škola
41.055,00 €
  školská jedáleň
20.967,75 €
2. Dotácia zo ŠR pre predškolákov
1.928,00 €
3. Vlastné príjmy
2.800,00
4. Nevyčerpaná dotácia z r. 2009
1.380,00
Príjmy spolu
68.130,75 €
5. Výdavky MŠ
38.033,69 €
6. Výdavky ŠJ
19.337,22 €
Výdavky spolu za organizáciu
57.370,91 €


Stavy na bankových účtoch a v pokladni:

Výdavkový bankový účet:
10.783,60 €
Príjmový účet:
1.247,15 €
Sociálny účet:
580,16 €
Účet školskej jedálne:
38,34 €
Zostatok v pokladni:
7,77 €


c/ u k l a d á
riad. MŠ dodržiavať schválený rozpočet

Termín: priebežne
Vykoná: p. Bernátová


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29. 10. 2010 číslo 102/2010

k žiadosti MŠ Korňa o schválenie dodatku č. 2 k rozpočtu pre rok 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť MŠ Korňa o schválenie Dodatku č. 2. k rozpočtu pre rok 2010

b/ s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 2 k rozpočtu pre rok 2010 podľa predloženého návrhu

c/ u k l a d á
p. riad. MŠ dodržiavať schválený Dodatok č. 2 k rozpočtu pre rok 2010

Termín: priebežne
Vykoná: p. Bernátová, riad. MŠ


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29. 10. 2010 číslo 103/2010

k žiadosti o delegovanie zástupcu do Rady školy pri MŠ Korňa

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť o delegovanie zástupcu do Rady školy pri MŠ Korňa

b/ s c h v a ľ u j e
zástupcov do Rady školy pri MŠ Korňa:
- p. Eva Bordáčová - za obec Korňa
- p. Mária Odrobiňáková - za rodičov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29. 10. 2010 číslo 104/2010

k žiadosti TJ Kysučan Korňa o bezplatný prenájom sály v kultúrnom dome dňa 20. 11. 2010 na ples futbalistov

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť TJ Kysučan Korňa o bezplatný prenájom sály v kultúrnom dome dňa 20. 11. 2010 na ples futbalistov

b/ s c h v a ľ u j e
bezplatný prenájom sály v kultúrnom dome dňa 20. 11. 2010 na ples futbalistov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29. 10. 2010 číslo 105/2010

k žiadosti ZŠ Korňa o úpravu rozpočtu pre rok 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť ZŠ Korňa o úpravu rozpočtu pre rok 2010

b/ s c h v a ľ u j e
úpravu rozpočtu ZŠ Korňa pre rok 2010 podľa predloženého návrhu

c/ u k l a d á
riad. ZŠ Korňa dodržiavať schválenú úpravu rozpočtu pre rok 2010

Termín: priebežne
Vykoná: p. Mgr. Srničková, riad. ZŠ


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29. 10. 2010 číslo 106/2010

k žiadosti p. Anny Papikovej, bytom Korňa 720 o predlženie nájomnej zmluvy na byt v MŠ Korňa

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť p. Anny Papikovej, bytom Korňa 720 o predlženie nájomnej zmluvy na byt v MŠ Korňa

b/ s c h v a ľ u j e
predlženie nájomnej zmluvy na byt v MŠ Korňa na dobu 4 rokov

c/ u k l a d á
ek. OÚ p. Ing. Brezinovej, spísať dodatok k nájomnej zmluve so žiadateľkou


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29. 10. 2010 číslo 107/2010

k výberovému konaniu na funkciu hlavného kontrolóra obce Korňa

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
predloženú žiadosť do výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Korňa

b/ s c h v a ľ u j e
p. Ing. Marcela Nekoranca, bytom Vysoká nad Kysucou 1228 na funkciu hlavného kontrolóra obce Korňa na obdobie 6 rokov

c/ u k l ad á
p. Stuchlíkovej, prac. OÚ spísať novú pracovnú zmluvu od 14.12.2010 s hlavným kontrolórom obce Ing. Nekorancom

Termín: do 14. 12. 2010
Vykoná: p. Stuchlíková


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29. 10. 2010 číslo 108/2010

k VZN obce Korňa k príspevku na činnosti Školského strediska záujmovej činnosti pri ZŠ Korňa

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
VZN obce Korňa k príspevku na činnosti Školského strediska záujmovej činnosti pri ZŠ Korňa

b/ s c h v a ľ u j e
VZN obce Korňa k príspevku na činnosti Školského strediska záujmovej činnosti pri ZŠ Korňa podľa predloženého návrhu


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29. 10. 2010 číslo 109/2010

k návrhu VZN obce Korňa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh VZN obce Korňa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
návrh VZN obce Korňa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011 podľa predloženého návrhu

c/ u k l a d á
p. Mikšíkovej, prac. OÚ zverejniť spôsobom v mieste obvyklým návrh VZN obce Korňa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011