TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 30. 07. 2010
3./ Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Korňa
4./ Rôzne
5./ Diskusia
6./ Návrh na uznesenie
7./ Záver


Dochádzka poslancov:
Bolo prítomných 8 poslancov. Neprítomný: p. Palica


D i s k u s i a :

p. starosta:
diskutoval:
- k základnej škole – na základnej škole treba ešte dokončiť vonkajšie úpravy, terasu, okolo celej budovy sa budujú chodníky, treba ešte vyčleniť finančné prostriedky na dofinancovanie prác navyše, ktoré projekt obišiel, aby sme my mohli zaplatiť zhotoviteľovi prác, musíme mať zaplatené faktúry z ministerstva pôdohospodárstva, ale keďže na ministerstve to trvá veľmi dlho, my musíme zatiaľ požiadať Dexia banku o prekleňovací úver
- k TKO Semeteš – oboznámil prítomných o výbere dodávateľa na TKO Semeteš – najnižšiu cenu skladočného navrhol p. Grežďo
- ku kanalizačným a vodovodným prípojkám – p. Klago kúpil certifikované šachty za 245,- €, ale SVS Žilina žiada, aby tam boli aj spiatočné ventily...

p. Vyrobík:
- k prípojkám na vodu – ľudia sa sťažujú, že p. Klago vyberá finančné prostriedky za prácu a materiál aj na staré prípojky vody, je potrebné zistiť, či koná správne

p. Ing. Homola:
- k základnej škole – ešte treba veľa finančných prostriedkov na školu, len na prístrešok a na terasu treba 4515,- €

p. Barčák:
- k TKO – TKO Semeteš žiada od nás ku všetkému uznesenia a dnes sa nás nikto nepýta na náš názor, len sa dozvieme, že je nový vlastník odpadov, oni si asi vybrali jedného dodávateľa vo výberovom konaní, ak to bude pre nás nevýhodné, nepodpisujme takúto zmluvu, všetko to treba prekonzultovať s právnikom
- k telocvični – v telocvični nie je žiadne zateplenie strešnej krytiny, treba to opraviť, aby sa nezničili parkety


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenia č. 84-92/2010 – za hlasovali jednomyselne všetci poslanci
Uznesenie č. 93/2010 – za hlasovalo 7 poslancov, 1 poslanec /p. Chrenšť/ nehlasoval
Uznesenia č. 94-97/2010 – za hlasovalo 6 poslancov, 2 poslanci nehlasovali /p. Hurík, p. Chrensť/

Prijaté uznesenia OZ (č.84 - 97/2010):


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 24. 09. 2010 číslo 84/2010

k správe o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 30. 07. 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 30. 07. 2010

b/ s c h v a ľ u j e
správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na zasadaní OZ dňa 30. 07. 2010


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 24. 09. 2010 číslo 85/2010

k návrhu Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Korňa

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Korňa

b/ s c h v a ľ u j e
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Korňa podľa predloženého návrhu


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 24. 09. 2010 číslo 86/2010

k navýšeniu Dexia Komunál eurofondy úveru číslo 31/008/10

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
navýšenie Dexia Komunál eurofondy úveru číslo 31/008/10

b/ s c h v a ľ u j e
existujúci Dexia komunál eurofondy úver číslo 31/008/10 navýšiť o sumu 70 000,- € na projekt „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ v Korni s cieľom kvality vzdelávania a docielenia energetickej efektívnosti“


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 24. 09. 2010 číslo 87/2010

k žiadosti p. Boženy Mlkvikovej, bytom Turzovka, Mierova ul. 311 o prenájom bytu v bytovom dome č. 637

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť p. Boženy Mlkvikovej, bytom Turzovka, Mierova ul. 311 o prenájom bytu v bytovom dome č. 637

b/ s c h v a ľ u j e
prenájom bytu p. Božene Mlkvikovej, bytom Turzovka, Mierova ul. 311 od 1.10.2010

c/ u k l a d á
p. Ing. Brezinovej, ek. OÚ spísať so žiadateľkou zmluvu o prenájme bytu

Termín: 30. 9. 2010
Vykoná: Ing. Brezinová


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 24. 09. 2010 číslo 88/2010

k žiadosti p. Zuzany Jakubíčkovej, bytom Topolčany, Továrenská ul. 1366 a p. Andrei Hošťálkovej, bytom D. Jurkoviča 4697, Topolčany o prenájom bytu v bytovom dome č. 637

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť p. Zuzany Jakubíčkovej, bytom Topolčany, Továrenská ul. 1366 a p. Andrei Hošťálkovej, bytom D. Jurkoviča 4697, Topolčany o prenájom bytu v bytovom dome č. 637

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
žiadosť p. Zuzany Jakubíčkovej, bytom Topolčany, Továrenská ul. 1366 a p. Andrei Hošťálkovej, bytom D. Jurkoviča 4697, Topolčany o prenájom bytu v bytovom dome č. 637 s tým, že byt bol prenajatý inému žiadateľovi

c/ u k l a d á
p. Daniele Neherovej, prac. obce, zaslať výpis z uznesenia žiadateľkám

Termín: 6.10.2010
Vykoná: Neherová


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 24. 09. 2010 číslo 89/2010

k žiadosti o dohode spôsobu financovania Školského strediska záujmovej činnosti pri ZŠ Korňa do konca kalendárneho roka

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť o dohode spôsobu financovania Školského strediska záujmovej činnosti pri ZŠ Korňa do konca kalendárneho roka

b/ s ú h l a s í
s presunom finančných prostriedkov z prevádzkových nákladov školy na mzdové prostriedky vo výške 10 % z rozpočtu školy

c/ u k l a d á
riad. ZŠ p. Mgr. Srničkovej dodržiavať schválený presun finančných prostriedkov z prevádzkových nákladov školy na mzdové prostriedky vo výške 10 % z rozpočtu školy


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 24. 09. 2010 číslo 90/2010

k návrhu VZN obce Korňa – príspevok na činnosť Školského strediska záujmovej činnosti pri ZŠ Korňa

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh VZN obce Korňa – príspevok na činnosť Školského strediska záujmovej činnosti pri ZŠ Korňa

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
návrh VZN obce Korňa – príspevok na činnosť Školského strediska záujmovej činnosti pri ZŠ Korňa s tým, že schvaľovať sa bude na budúcom zasadaní OZ /t.j. po 15 dni od vyvesenie na úradnej tabuli/


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 24. 09. 2010 číslo 91/2010

k žiadosti občanov z osád u Zabavíkov, Vyšných a Nižných Slezákov o opravu cesty do týchto osád

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť občanov z osád u Zabavíkov, Vyšných a Nižných Slezákov o opravu cesty do týchto osád

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
žiadosť občanov z osád u Zabavíkov, Vyšných a Nižných Slezákov o opravu cesty do týchto osád


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 24. 09. 2010 číslo 92/2010

k sťažnosti p. Ladislava Bielčika, Korňa 82, Anny Bielčikovej, Korňa 522, Ladislava Malíka, Korňa 152 na porušenie hraníc pozemkov

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
sťažnosť p. Ladislava Bielčika, Korňa 82, Anny Bielčikovej, Korňa 522, Ladislava Malíka, Korňa 152 na porušenie hraníc pozemkov

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
sťažnosť p. Ladislava Bielčika, Korňa 82, Anny Bielčikovej, Korňa 522, Ladislava Malíka, Korňa 152 na porušenie hraníc pozemkov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 24. 09. 2010 číslo 93/2010

k VZN obce Korňa o vymedzovaní miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane, vrátane rozhlasových relácií

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
VZN obce Korňa o vymedzovaní miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane, vrátane rozhlasových relácií.

b/ s c h v a ľ u j e
VZN obce Korňa o vymedzovaní miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane, vrátane rozhlasových relácií podľa predloženého návrhu


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 24. 09. 2010 číslo 94/2010

k monitorovacej správe k programovému rozpočtu za 1. polrok 2010

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
monitorovaciu správu k programovému rozpočtu za 1. polrok 2010

b/ c h v a ľ u j e
monitorovaciu správu k programovému rozpočtu za 1. polrok 2010 podľa predloženého návrhu


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 24. 09. 2010 číslo 95/2010

k žiadosti DHZ Korňa o pridelenie miestnosti v budove obecného úradu

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť DHZ Korňa o pridelenie miestnosti v budove obecného úradu

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
žiadosť DHZ Korňa o pridelenie miestnosti v budove obecného úradu po firme S & S do užívania pre DHZ Korňa s tým, že po ukončení činnosti predajne textilu bude miestnosť pridelená DHZ Korňa


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 24. 09. 2010 číslo 96/2010

k schváleniu komisie k návrhu VZN obce Korňa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
komisiu k návrhu VZN obce Korňa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011

b/ s c h v a ľ u j e
komisiu k návrhu VZN obce Korňa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011 v zložení: p. Ing. Homola, p. Hurík, p. Ing. Brezinová, p. Kontrík, p. Mikšíková


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 24. 09. 2010 číslo 97/2010

k návrhu komisie k výberovému konaniu hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh komisie k výberovému konaniu hlavného kontrolóra obce

b/ s c h v a ľ u j e
komisiu k výberovému konaniu hlavného kontrolóra obce - dňa 22.10.2010 o 14,00 hod. /otváranie obálok/ v zložení: p. Ing. Homola, p. Vyrobík, p. Ing. Brezinová