Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 31.07. 2009
3./ Rôzne
4./ Diskusia
5./ Návrh na uznesenie
6./ Záver


Dochádzka poslancov:
Z počtu poslancov OZ 9 boli prítomní všetci.


D i s k u s i a :

p. starosta:
diskutoval:
- odpredaju obecného pozemku – ak predáme obecný pozemok na výstavbu garáži pred bytovkami, musia tam byť len prefabrikované rovnaké garáže, obec nebude robiť betónovú platňu pre všetkých, zatiaľ máme len dve žiadosti o odkúpenie pozemku
- k ponuke p. Babicu: chcem, aby ste sa vyjadrili, čo ideme ďalej robiť, myslím, že ponuka na odpredaj pozemkov obci á 33,19 €/ m2 - 1000,- Sk je nereálna, ja som v tom zmysle odpovedal na ponuku p. Babicovi

p. Hurík:
- k ponuke p. Babicu - v žiadnom prípade nebudeme platiť za 1 m2 33,19 € -1000,- Sk ako nám navrhuje p. Babic, je potrebné osloviť právneho zástupcu, ktorý by nás fundovane obhajoval v dotknutej veci a my by sme postupovali v zmysle zákona
- k TJ – v telovýchovnej jednote sa veľmi často menia predsedovia, my potrebujeme mať za predsedu TJ zodpovednú osobu, ktorá bude garantom za zverené prostriedky, treba vyzvať výbor TJ, aby urýchlene poslal na OÚ oznámenie s menom nového predsedu – zodpovednej osoby, ktorá bude zodpovedať za ekonomické a právne vzťahy s obcou

p. Barčák:
- k skládke štrku pri nákupnom stredisku – kto povolil p. Klagovi vysypať štrk na pozemok pri nákupnom stredisku, prečo si tam urobil dočasnú skládku a nikoho sa nepýtal?
- k odpredaju obecného pozemku – pri predaji obecného pozemku pod garáže pred bytovkami je potrebné riešiť aj prístupovú cestu, do kúpno predajnej zmluvy treba uviesť vecné bremeno na prístupovú cestu
- k TJ – v TJ je chaos, treba tam zvoliť riadneho predsedu, ktorý by bol zodpovedný za prostriedky, ktoré tam obec vynaloží, ja navrhujem starostu za predsedu TJ
- k informatívnemu listu „Stavebné úpravy v MŠ“: stavebné práce v MŠ sa mali robiť priamym zadaním

p. Chrenšť:
- k odpredaju pozemkov pod garáže – pozemok by bolo vhodné od obce odkúpiť, nie prenajať, lebo ak v budúcnosti bude chcieť majiteľ odpredať garáž, musí ju odpredať aj s pozemkom
- k revízií plynových kotlov v bytovke – v bytovke č. 637 sa realizovala revízia plynových kotlov, revízny technik jeden kotol vyradil, to znamená, že bytovka ide len na jeden kotol, je potrebné zaistiť nový plynový kondenzačný kotol

p. Palica:
- k vykurovaniu v bytovke č. 637: v bytovom dome je potrebné zakúpiť pomerné merače tepla na vykurovacie telesá, aby si každý platil toľko tepla, koľko spotrebuje, spoločné priestory sa rozpočítajú pre všetkých nájomcov

p. Ing. Homola:
- k ponuke p. Babica: je potrebné konať v zmysle zákona, preto musíme osloviť právneho zástupcu, ktorý nás bude v tejto veci zastupovať


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenia č. 73 – 79, 81/2009, boli jednomyselne schválené.
Uznesenie č. 80/2009 – za hlasovala 5 poslancov, 4 sa zdržali hlasovania.

Prijaté uznesenia OZ (čísla 73 - 81/2009):


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 08. 2009 číslo 73/2009

k správe o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 31. 07. 2009.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 31. 07. 2009

b/ s c h v a ľ u j e
správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 31. 07. 2009

c/ ž i a d a
p. J. Kontríka, starostu obce zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení OZ podľa termínov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 08. 2009 číslo 74/2009

k správe hlavného kontrolóra Ing. Nekoranca o následnej kontrole na úseku výstavby, podateľne, sťažnosti

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu hlavného kontrolóra Ing. Nekoranca o následnej kontrole na úseku výstavby, podateľne, sťažnosti

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
správu hlavného kontrolóra Ing. Nekoranca o následnej kontrole na úseku výstavby, podateľne, sťažnosti


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 08. 2009 číslo 75/2009

k oznámeniu p. Petra Paľucha, Korňa 556 o odstúpení z funkcie predsedu TJ Kysučan Korňa a z výboru TJ k 01. 08. 2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
oznámeniu p. Petra Paľucha, Korňa 556 o odstúpení z funkcie predsedu TJ Kysučan Korňa a z výboru TJ k 01. 08. 2009

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
odstúpenie p. Petra Paľucha, Korňa 556 z funkcie predsedu TJ Kysučan Korňa a z výboru TJ k 01. 08. 2009

c/ ž i a d a
výbor TJ Kysučan Korňa, aby poslal na OÚ Korňa oznámenie mena osoby, ktorá bude zodpovedná za ekonomické a právne vzťahy s obcou

d/ n a v r h u j e
výboru TJ Kysučan Korňa starostu obce p. Jozefa Kontríka za predsedu TJ Kysučan Korňa

e/ u k l a d á
p. Neherovej, prac. OÚ Korňa zaslať výpis z uznesenia výboru TJ Kysučan Korňa


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 08. 2009 číslo 76/2009

k žiadosti ZŠ Korňa o zmenu poplatku v ŠKD

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť ZŠ Korňa o zmenu poplatku v ŠKD

b/ s c h v a ľ u j e
zmenu poplatku za pobyt žiaka v ŠKD zo 6,64 € na sumu 5 €

c/ u k l a d á
riad. ZŠ Korňa p. Mgr. Srničkovej dodržiavať schválenú zmenu poplatku

Termín: priebežne
Vykoná: riad. ZŠ p. Mgr. Srničková


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 08. 2009 číslo 77/2009

k žiadostiam p. Ľubomíra Hrtúsa a p. Vladimíra Šufliarskeho, obidvaja bytom Korňa, Vyšná Korňa 659 o odkúpenie pozemku pred bytovými domami č. 515 a 659 na parcele č. CKN 3750, za účelom výstavby garáži.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosti p. Ľubomíra Hrtúsa a p. Vladimíra Šufliarskeho, obidvaja bytom Korňa, Vyšná Korňa 659 o odkúpenie pozemku pred bytovými domami č. 515 a 659 na parcele č. CKN 3750, za účelom výstavby garáži.

b/s ú h l a s í
z predajom dotknutých pozemkov á 2,32 € /m2

c/ ž i a d a
starostu obce, aby spísal kúpno-predajnú zmluvu so žiadateľmi s tým, že všetky náklady spojené s predajom nehnuteľnosti hradia žiadatelia a súčasťou kúpno-predajnej zmluvy bude zriadenie vecného bremena na p. č. 3750 /prístupová cesta ku garážam/

Termín: priebežne
Vykoná: starosta obce


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 08. 2009 číslo 78/2009

k žiadosti p. Eleny Novotnej, Mierova 2162, Čadca o pridelenie bytu v bytovom dome č. 637

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť p. Eleny Novotnej, Mierova 2162, Čadca o pridelenie bytu v bytovom dome č. 637

b/ s ú h l a s í
s pridelením bytu v bytovom dome č. 637 p. Elene Novotnej, Mierova 2162 Čadca

c/ u k l a d á
p. Ing. Brezinovej, spísať nájomnú zmluvu zo žiadateľkou

Termín: priebežne
Vykoná: Ing. Brezinová, ek. OÚ


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 08. 2009 číslo 79/2009

k žiadosti Poľnonákupu Spiš a. s., Okolie 9, Spišské Vlachy o kúpu obecného pozemku

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Poľnonákupu Spiš a. s., Okolie 9, Spišské Vlachy o kúpu obecného pozemku

b/ s c h v a ľ u j e
odpredaj nehnuteľnosti na parcelách č. 1919/3 o výmere 3 m2, 1919/4 o výmere 15 m2, 2634/4 o výmere 386 m2 á 2,- €/m2 s tým, že všetky náklady spojené s predajom nehnuteľnosti hradí žiadateľ

c/ ž i a d a
starostu obce, aby spísal kúpno-predajnú zmluvu so žiadateľom

Termín: priebežne
Vykoná: starosta obce


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 08. 2009 číslo 80/2009

k ponuke p. Ing. Stanislava Babicu a Márie Babicovej, Svätoplukova 48, Žilina na odpredaj pozemkov

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
ponuku na odpredaj pozemkov

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
ponuku pozemkov par. č. EN
          18413 – 3636/2 - 168 m2
          18414 – 3636/3 - 504 m2
          18415 – 3636/4 - 333 m2
          18416 – 3636/1 - 644 m2
          18419 – 3635/7 - 258 m2
          18420 – 3635/8 - 219 m2

c/ ž i a d a
starostu obce, aby oslovil právneho zástupcu, ktorý bude zastupovať OÚ v dotknutej veci v zmysle zákona

Termín: priebežne
Vykoná: starosta obce


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 08. 2009 číslo 81/2009

k návrhu na zakúpenie kondenzačného plynového kotla a pomerných meračov tepla na vyhrievacie telesá v bytovom dome č. 637

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r ej e d n a l o
návrh na zakúpenie kondenzačného plynového kotla a pomerných meračov tepla na vyhrievacie telesá v bytovom dome č. 637

b/ s c h v a ľ u j e
zakúpenie kondenzačného plynového kotla a pomerných meračov na vyhrievacie telesá v bytovom dome č. 637

c/ ž i a d a
starostu obce, aby zabezpečil:
- predloženie cenovej ponuky na nákup kondenzačného plynového kotla
- prieskum ceny nainštalovania pomerných meračov na vyhrievacie telesá

Termín: priebežne
Vykoná: starosta obce