TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 26. 06. 2009
3./ Hospodárenie obce za 1. polrok 2009
4./ Hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za 1. polrok 2009
5./ Hospodárenie MŠ so ŠJ Korňa za 1. polrok 2009
6./ Rôzne
7./ Diskusia
8./ Návrh na uznesenie
9./ Záver


Dochádzka poslancov:
Z počtu poslancov OZ 9 boli prítomní 8. Neprítomný: p. Vyrobík.


D i s k u s i a :

p. starosta:
diskutoval:
- k oprave ciest v obci – informoval prítomných, na ktoré cesty v obci bolo porozvážané kamenivo, cesty po kanalizácií bude dosypávať firma, ktorá robila kanalizáciu
- k aktivačným pracovníkom – na aktivačných prácach môžu pokračovať len tí, ktorí mali 1x obnovenú zmluvu, v súčasnosti máme takto zamestnaných 4 aktivačných pracovníkov
- k obecným pozemkom – v ROEPE prešli všetky toky a cesty na obec

p. Hurík:
diskutoval:
- k DHZ – je skutočne obdivuhodné, že v dnešnej dobe skupina ľudí takto svedomito pracuje, hoci vie, že za prácu nedostanú zaplatené, hasiči si zaslúžia pochvalu, urobili kus dobrej práce, vybudovali peknú tribúnu, teraz len treba hľadať aktivity, aby sa využívala, je to obecný majetok, preto treba hasičov finančne podporiť
- k obecným cestám – na niektorých úsekoch ciest po vybudovaní kanalizácie sa nedá prejsť /radová zástavba/, treba aby to firma ktorá robila kanalizáciu dala do poriadku
- k obecným pozemkom – ľuďom treba pomôcť, ak žiadateľ požiada o odkúpenie obecného pozemku a bude to možné, pozemok im treba predať

p. Barčák:
- k obecným cestám – kedy sa začnú robiť obecné cesty po kanalizácií, veď sú v hroznom stave
- k prac. obce – doporučil starostovi, aby prijal aspoň 2 pracovníkov, ktorí by sa starali o niektoré práce v obci, aktivační pracovníci na práce v obci nestačia
- k obecným pozemkom - ak bude mať p. Voštinák list vlastníctva na garáž, nech si dá žiadosť na OZ o odkúpenie pozemku

p. Sabelová:
- k obecnému rozhlasu – je potrebné prejsť celú obec počas vysielania oznamov, skontrolovať obecný rozhlas a opraviť ho

p. Fatura:
- k aktivačným pracovníkmi – koľko aktivačných pracovníkov v súčasnosti pracuje na obci na aktivačných prácach?

p. Smažák:
- k obecným cestám – chce vedieť kedy pracovníci, ktorí budovali kanalizáciu prídu do Vyšnej Korne opraviť cesty, ľudom treba chystať na zimu drevo a po súčasnej ceste sa nedá prejsť

p. Voštinák:
- k výstavbe garáže – mám problém s garážou, dozvedel som sa že malá časť pozemku pod mojou garážou patrí obci, vybavujem list vlastníctva, chcel by som si všetko vysporiadať a tú časť pozemku ktorá patrí obci odkúpiť


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenia č. 58–62/2009, 64-68/2009, 70-71/2009 boli jednomyselne schválené.
Uznesenie č. 63/2009 – za hlasovala 7 poslancov, /p. Barčák, p. Hurík, p. Sabelová, p. Palica, p. Židek, p. Fatura, p. Homola/, 1 poslanec sa zdržal hlasovania /p. Chrenšť/
Uznesenie č. 69/2009 – za hlasovalo 6 poslancov, /p. Chrenšť, p. Sabelová, p. Palica, p. Židek, p. Homola, p. Fatura/, 2 poslanci sa zdržali hlasovania /p. Barčák a p. Hurík/
Uznesenie č. 72/2009 – za hlasovalo 7 poslancov, /p. Barčák, p. Hurík, p. Chrenšť, p. Sabelová, p. Židek, p. Homola, p. Fatura/, 1 poslanec nehlasoval /p. Palica/

Prijaté uznesenia OZ (čísla 58 - 72/2009):


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 31. 07. 2009 číslo 58/2009

k správe o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 26. 06. 2009.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 26. 06. 2009

b/ s c h v a ľ u j e
správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 26. 06. 2009

c/ ž i a d a
p. J. Kontríka, starostu obce zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení OZ podľa termínov

Termín: priebežne
Vykoná: p. J. Kontrík, starosta obce


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 31. 07. 2009 číslo 59/2009

k hospodáreniu obce za 1. polrok 2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie obce za 1. polrok 2009

b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie obce za 1. polrok 2009 podľa predloženého návrhu:

1. Bežný rozpočet
príjmy
458 290,-- €
výdavky
160 565,-- €
2. Kapitálový rozpočet
príjmy
731,-- €
výdavky
14 343,-- €
3. Finančné operácie
príjmy
25 012,-- €
výdavky
10 516,-- €


c/ u k l a d á
predsedovi finančnej komisie dodržiavať schválený rozpočet pre rok 2009

Termín: priebežne
Vykoná: predseda finančnej komisie


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 31. 07. 2009 číslo 60/2009

k hospodáreniu ZŠ a ŠKD Korňa za 1. polrok 2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za 1. polrok 2009

b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za 1. polrok 2009 podľa predloženého návrhu:

Príjmy ZŠ dotácie ŠR
138 479,-- €
odchodné
1 308,-- €
vzdelávacie poukazy
2 789,-- €
vlastné príjmy
619,57 €
Príjmy ZŠ spolu
143 195,57 €
Výdavky ZŠ
104 670,60 €
Príjmy ŠKD /dotácie + poplatky ŠKD/
5 174,88 €
Výdavky ŠKD
4 524,98 €
Príjmy: učebné pomôcky a motivačný príspevok pre deti v hmot. núdzi
166 €
Výdavky: učebné pomôcky a motivačný príspevok pre deti v hmot. núdzi
166 €
Výdavky spolu za organizáciu
109 361,57 €
/3 294 626,66 Sk/


Stavy na bankových účtoch a v pokladni:

Výdavkový bankový účet
39 535,29 €
Príjmový účet
409,88 €
Sociálny účet
716,94 €
Darovací účet
152,89 €
Depozitný účet
0 €
Zostatok v pokladni
57,42 €


c/ u k l a d á
riad. ZŠ Korňa p. Mgr. Srničkovej dodržiavať schválený rozpočet pre rok 2009

Termín: priebežne
Vykoná: p. Mgr. Srničková


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 31. 07. 2009 číslo 61/2009

k hospodáreniu MŠ so ŠJ Korňa za 1. polrok 2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie MŠ so ŠJ Korňa za 1. polrok 2009

b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie MŠ so ŠJ Korňa za 1. polrok 2009 podľa predloženého návrhu:

1. Dotácie od obce
27 684,-- €
ŠJ
13 392,-- €
2. Dotácia pre predškolákov zo ŠR
2 203,-- €
3. Vlastné príjmy
1 222,-- €
4. Výdavky materskej školy
25 872,93 €
5. Výdavky školskej jedálne
12 412,31 €
6. Príjmy HN
33,20 €
7. Pomôcky HN
33,20 €
8. Výdavky organizácie spolu
38 318,44 €
/1 154 381,32 SK/


Stavy na bankových účtoch a v pokladni:

Výdavkový bankový účet
6 281,30 €
Príjmový účet
574,86 €
Sociálny účet
155,75 €
Darovací účet
0 €
Depozitný účet
0 €
Účet školskej jedálne
237,29 €
Zostatok v pokladni
17,77 €


c/ u k l a d á
riad. MŠ so ŠJ Korňa p. Bernátovej dodržiavať schválený rozpočet pre rok 2009

Termín: priebežne
Vykoná: riad. MŠ so ŠJ p. Bernátová


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 31. 07. 2009 číslo 62/2009

k žiadosti ZŠ Korňa o úpravu rozpočtu

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť ZŠ Korňa o úpravu rozpočtu

b/ s ch v a ľ u j e
úpravu rozpočtu: presun z položky – Interiérové vybavenie 633001 do položky – Údržba interiérového vybavenia 635001 v sume 1,800 € /45 189,00 Sk/ a navýšenie do Všeobecných služieb 637004 z príjmového účtu ZŠ o 5 000,- € /150 630,00 Sk/

c/ u k l a d á
riad. ZŠ p. Srničkovej, dodržiavať schválený rozpočet pre rok 2009


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 31. 07. 2009 číslo 63/2009

k žiadosti p. Anny Vyrobíkovej, Korňa 617 o odpredaj obecného pozemku, ktorý sa nachádza v časti obce Nižná Korňa na parcelách č. 5/3 a 6/2 o celkovej výmere 930 m2.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť p. Anny Vyrobíkovej, Korňa 617 o odpredaj obecného pozemku, ktorý sa nachádza v časti obce Nižná Korňa na parcelách č. 5/3 a 6/2 o celkovej výmere 930 m2.

b/ s c h v a ľ u j e
odpredaj obecného pozemku, ktorý sa nachádza v Nižnej Korni na parcelách č. 5/3 a 6/2 o celkovej výmere 930 m2 á 2,- €/ m2

c/ ž i a d a
starostu obce zabezpečiť spísanie kúpno- predajnej zmluvy so žiadateľkou

Termín: 31. 8. 2009
Vykoná: starosta obce


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 31. 07. 2009 číslo 64/2009

k žiadosti p. Jozefa Chribíka, Korňa 48 o opravu cesty

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť p. Jozefa Chribíka, Korňa 48 o opravu cesty

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
s tým, že oprava cesty sa bude realizovať podľa harmonogramu obce

c/ ž i a d a
starostu obce, aby zabezpečil opravu cesty

Termín: priebežne
Vykoná: starosta obce


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 31. 07. 2009 číslo 65/2009

k žiadostiam p. Ľubomíra Hrtúsa a p. Vladimíra Šufliarskeho, obidvaja bytom Korňa, Vyšná Korňa 659 o odkúpenie pozemku pred bytovými domami č. 515 a 659 na parcele č. CKN 3750, za účelom výstavby garáži.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosti p. Ľubomíra Hrtúsa a p. Vladimíra Šufliarskeho, obidvaja bytom Korňa, Vyšná Korňa 659 o odkúpenie pozemku pred bytovými domami č. 515 a 659 na parcele č. CKN 3750, za účelom výstavby garáži.

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
žiadosti p. Hrtúsa a p. Šufliarského, bytom Korňa 659

c/ ž i a d a
starostu obce, aby pozval žiadateľov na zasadnutie OZ dňa 28. 08. 2009


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 31. 07. 2009 číslo 66/2009

k zmluve Združenia TKO Semeteš, n.o. Semeteš č. 439, 023 54 Turzovka o dodávkach a ukladaní komunálneho odpadu na skládke „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi“ v lokalite Turzovka - Smeteš

Obecné zastupiteľstvo

a/ b e r i e   n a   v e d o m i e
návrh Zmluvy o dodávkach a ukladaní komunálneho odpadu na skládke „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi“ v lokalite Turzovka - Semeteš

b/ s c h v a ľ u j e
Zmluvu o dodávkach a ukladaní komunálneho odpadu na skládke „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi“ v lokalite Turzovka – Semeteš bez výhrad

c/ p o v e r u j e
starostu obce na podpísanie Zmluvy o dodávkach a ukladaní komunálneho odpadu na skládke „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi“ v lokalite Turzovka – Semeteš po doplnení všetkých údajov o zmluve


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 31. 07. 2009 číslo 67/2009

k žiadosti p. Miroslava Hrtúsa, Korňa 57 o spevnenie príjazdovej cesty asfaltovým kobercom a dodanie betónových korýtok v množstve cca 15 bm na odvod dažďovej vody a na spevnenie priekopy.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť p. Miroslava Hrtúsa, Korňa 57 o spevnenie príjazdovej cesty asfaltovým kobercom a dodanie betónových korýtok v množstve cca 15 bm na odvod dažďovej vody a na spevnenie priekopy.

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
opravu cesty, ktorá sa bude realizovať podľa harmonogramu obce

c/ s c h v a ľ u j e
dodanie betónových korýtok v množstve cca 15 bm na odvod dažďovej vody a na spevnenie priekopy

d/ ž i a d a
starostu zabezpečiť dodanie betónových korýtok a opravu cesty

Termín: priebežne
Vykoná: starosta obce


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 31. 07. 2009 číslo 68/2009

k žiadosti p. Ivana Slezáka, bytom Korňa, Nižná Korňa 429 o zrušenie zmluvy v nájomnom byte č. 1 v nájomnom dome č. 637 v Korni ku dňu 30. 08. 2009.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť p. Ivana Slezáka, bytom Korňa, Nižná Korňa 429 o zrušenie zmluvy v prenajatom byte č. 1 v nájomnom dome č. 637 v Korni ku dňu 30. 08. 2009.

b/ s ú h l a s í
so zrušením nájomnej zmluvy v nájomnom dome č. 637 v Korni ku dňu 31. 08. 2009 s tým, že žiadateľ uhradí k 31. 08. 2009 všetky nedoplatky vyplývajúce z nájomného vzťahu

c/ u k l a d á
p. Ing. Brezinovej zabezpečiť vyúčtovanie všetkých nedoplatkov k 31. 08. 2009

Termín: 31. 8. 2009
Vykoná: Ing. Brezinová


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 31. 07. 2009 číslo 69/2009

k žiadosti p. Mariána Michalička, bytom Korňa 579 o finančnú podporu pre festival alternatívnej hudby End of the Summer 5 a o upravenie stávajúcej hodiny platnej pre začiatok nočného ticha, na 3 hodinu rannú, t.j. v rozmedzí 22. 08. 2009 až 23. 08. 2009.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť p. Mariána Michalička, bytom Korňa 579 o finančnú podporu pre festival alternatívnej hudby End of the Summer 5 a o upravenie stávajúcej hodiny platnej pre začiatok nočného ticha, na 3 hodinu rannú, t.j. v rozmedzí 22. 08. 2009 až 23. 08. 2009

b/ s c h v a ľ u j e
finančnú podporu pre festival alternatívnej hudby End of the Summer 5 vo výške 200,- €

c/ s ú h l a s í
s upravením stávajúcej hodiny platnej pre začiatok nočného ticha, na 3 hodinu rannú, t.j. v rozmedzí 22. 08. 2009 až 23. 08. 2009

d/ u k l a d á
p. Stuchlíkovej, prac. OÚ vyplatiť žiadateľovi schválený finančný príspevok vo výške 200,- €

Termín: do 22. 8. 2009
Vykoná: p. Stuchlíková, prac. obce


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 31. 07. 2009 číslo 70/2009

k žiadosti DHZ Korňa o finančný príspevok 2500,- € na výstavbu tribúny v areáli DHZ

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť DHZ Korňa o finančný príspevok 2500,- € na výstavbu tribúny v areáli DHZ

b/ s c h v a ľ u j e
finančný príspevok vo výške 2500,- € na výstavbu tribúna DHZ Korňa

c/ u k l a d á
p. Brezinovej, prac. obce uhradiť finančný príspevok vo výške 2500,- € DHZ Korňa

Termín: do 28. 08. 2009
Vykoná: p. Brezinová, prac. obce


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 31. 07. 2009 číslo 71/2009

k predloženej monitorovacej správe k programového rozpočtu za 1. polrok 2009.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
monitorovacej správe k programovému rozpočtu za 1. polrok 2009

b/ s c h v a ľ u j e
monitorovacej správe k programovému rozpočtu za 1. polrok 2009


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 31. 07. 2009 číslo 72/2009

k žiadosti o Dexia Komunál univerzálny úver

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť o Dexia Komunál univerzálny úver

b/ s c h v a ľ u j e
prijatie Dexia Komunál univerzálneho úveru vo výške 29 875,- EUR poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko, a.s, so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak bude na základe každoročného prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška znížená tak, že obec vyčerpala ku dňu vykonaného prehodnotenia výšky poskytnutého úveru väčší objem finančných prostriedkov ako je bankou novostanovená výška úveru, obec je oprávnená uhradiť rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru najneskôr do 30.05. daného kalendárneho roka. V prípade, ak obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru, obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu bude úver zmenený na termínovaný úver, a to za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.

Alternatíva pre prípad zabezpečenia úveru zmenkou od začiatku úverového vzťahu:
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru.

Alternatíva pre ostatné prípady:
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak na základe prehodnotenia vykonaného bankou bude zistené, že miera rizika obce ako klienta bola v priebehu úverového vzťahu zvýšená, obec vystaví v súlade s podmienkami dojednanými v príslušnej úverovej zmluve na výzvu banky vlastnú vistablanko zmenku na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru.