Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 29. 05. 2009
3./ Správa o činnosti komisií OZ
4./ Rôzne
5./ Diskusia
6./ Návrh na uznesenie
7./ Záver


Dochádzka poslancov:
Z počtu poslancov OZ 9 boli prítomní 5. Neprítomní: p. Barčák, p. Palica, p. Sabelová, p. Židek.


D i s k u s i a :

p. starosta:
diskutoval:
- k činnosti TJ – činnosť na ihrisku je nepostačujúca, mám výhrady k činnosti výboru TJ Kysučan Korňa a k práci krúžkov, na ihrisku je platený údržbár, preto by bolo vhodné, aby bola vykosená tráva všade, aj okolo tribúny
- k žiadosti p. Vyrobíkovej o odvodnenie pozemku – obec začne v tejto veci konať, vyzveme dotknuté organizácie a zabezpečíme od nich vytýčenie a súhlas

p. Hurík:
diskutoval:
- k TJ Kysučan Korňa – informoval, že pri úprave trávnika sa neurobilo to, čo bolo potrebné, o trávnik sa treba stále svedomito starať
- k prenájmu ihrisku pre Z+P Korňa – súhlasím s používaním ihriska, ale trvám na tom, aby boli dodržané určité podmienky, aby sa ihrisko nezničilo
- žiadosti p. Vyrobíkovej o odvodnenie pozemku – všetci dobre vieme, aká je na tomto pozemku situácia, treba s tým neodkladne niečo robiť a pozemok odvodniť

p. Fatura:
- k činnosti DHZ – informoval, že dňa 19.7.2009 sa bude konať XXII. ročník hasičskej súťaže „O pohár starostu obce a DHZ Korňa“ a zároveň 5. kolo Severoslovenskej hasičskej ligy konanej v areáli DHZ


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenia č. 50/2009 – 57/2009 boli jednomyselne schválené.

Prijaté uznesenia OZ (čísla 50 - 57/2009):


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 06. 2009 číslo 50/2009

k správe o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 29. 05. 2009.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 29. 05. 2009

b/ s c h v a ľ u j e
správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 29. 05. 2009

c/ ž i a d a
p. J. Kontríka, starostu obce zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení OZ podľa termínov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 06. 2009 číslo 51/2009

k správam o činnosti komisií OZ

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správy o činnosti jednotlivých komisií OZ

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
správy o činnosti jednotlivých komisií OZ


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 06. 2009 číslo 52/2009

k žiadosti p. Anny Vyrobíkovej, Korňa 617 o odvodnenie pozemku v Nižnej Korni p. č. 33480/5, 33187/3, ktoré sú vo vlastníctve Obce Korňa.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť p. Anny Vyrobíkovej, Korňa 617 o odvodnenie pozemku v Nižnej Korni p.č. 33480/5, 33187/3, ktoré sú vo vlastníctve Obce Korňa

b/ s ú h l a s í
s odvodnením dotknutého pozemku na parcelách č. 33480/5 a 33187/3 s tým, že vytýčenie a súhlas dotknutých organizácií zabezpečí Obec Korňa a finančné vysporiadanie bude po predložení žiadosti na základe platného geometrického plánu

c/ ž i a d a
starostu obce zabezpečiť vytýčenie a súhlas dotknutých organizácií

Termín: ihneď
Vykoná: p. J. Kontrík, starosta obce


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 06. 2009 číslo 53/2009

k správe o výsledku následnej kontroly hl. kontrolóra na úseku správy daní a poplatkov

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o výsledku následnej kontroly hl. kontrolóra na úseku správy daní a poplatkov

b/ v z a l o   n a   v e d o m i e
správu o výsledku následnej kontroly hl. kontrolóra na úseku správy daní a poplatkov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 06. 2009 číslo 54/2009

k návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2009

b/ s ch v a ľ u j e
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2009


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 06. 2009 číslo 55/2009

k informácií Kysučanu Expres s.r.o., Vyšný Koniec 338, Turzovka o pravidelných linkách, ktoré prevádzkuje ich spoločnosť, a to Jozef Bitala – Bioexpres, Kysučan Expres s.r.o. a A&T Transport s.r.o.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
informáciu Kysučanu Expres s.r.o., Vyšný Koniec 338, Turzovka o pravidelných linkách, ktoré prevádzkuje ich spoločnosť, a to Jozef Bitala – Bioexpres, Kysučan Expres s.r.o. a A&T Transport s.r.o.

b/v z a l o   n a   v e d o m i e
informáciu Kysučanu Expres s.r.o., Vyšný Koniec 338, Turzovka o pravidelných linkách, ktoré prevádzkuje ich spoločnosť, a to Jozef Bitala – Bioexpres, Kysučan Expres s.r.o. a A&T Transport s.r.o


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 06. 2009 číslo 56/2009

k výročnej správe Obce Korňa za rok 2008

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
výročnú správu Obce Korňa za rok 2008

b/ s c h v a ľ u j e
výročnú správu Obce Korňa za rok 2008


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 26. 06. 2009 číslo 57/2009

k žiadosti Z + P stav. spol. s.r.o., Korňa 834, prevádzka penzión Mária o povolenie používania futbalového ihriska v dňoch od 18. 08. 2009 do 25. 08. 2009.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Z + P stav. spol. s.r.o., Korňa 834, prevádzka penzión Mária o povolenie používania futbalového ihriska v dňoch od 18. 08. 2009 do 25. 08. 2009.

b/ s ú h l a s í
s používaním futbalového ihriska v dňoch od 18. 08. 2009 do 25. 08. 2009 za predpokladu, že budú dodržané určité podmienky, aby sa trávnik nezničil

c/ u k l a d á
p. Neherovej, prac. OÚ zaslať výpis z uznesenia Z+P stav. spol. s.r.o. Korňa 834

Termín: 11.7.2009
Vykoná: p. Neherová, prac. obce