TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 24.04. 2009
3./ Rôzne
4./ Diskusia
5./ Návrh na uznesenie
6./ Záver


Dochádzka poslancov:
Z počtu poslancov OZ 9 boli prítomní 8. Neprítomný: p. Barčák.


D i s k u s i a :

p. starosta:
diskutoval:
- k informácií o vybudovaní skládky – informoval o návrhu uznesenia OÚ Podvysoká na vybudovanie skládky TKO Semeteš - návrh splácania úveru na výstavbu skládky
- k TJ Kysučan Korňa – predniesol pripomienky k práci výboru TJ Kysučan Korňa, jednalo sa o udržiavanie trávnatej plochy po rekonštrukcií – na ihrisku bola preinvestovaná nemalá čiastka finančných prostriedkov na rekonštrukciu trávnatej plochy, zo strany výboru TJ neboli dodržané príkazy firmy Zelený pažiť na údržbu ihriska, preto je ihrisko teraz v nevyhovujúcom stave, starosta má výhrady k práci výboru TJ Kysučan Korňa, výbor nepracuje tak ako by mal
- k hodom – v dňoch 13. a 14. 6. 2009 budú v obci hody, sú pripravené viaceré kultúrne podujatia

p. Hurík:
diskutoval:
- k TJ Kysučan Korňa – informoval, že jeho názor na prácu TJ poznajú všetci, chyba sa stala, že sa tam hodne hralo, ihrisko bolo treba šetriť po rekonštrukcií, bolo treba využívať náhradné ihrisko, trávnaté ihrisko potrebuje oddychovať, nečakajme zázraky, že ihrisko bude krásne, keď sa oň dostatočne nestaráme, ihrisko by bolo vhodné zamykať, treba vyzvať deti, aby tam nebehali a neničili trávnik, do budúcna sa treba zamyslieť a podať nejaký projekt na vybudovanie umelého trávnika, potom bude ihrisko naozaj využité

p. Sabelová:
- k ihrisku – zrekonštruovaný trávnatý porast treba šetriť a začať hrať aj na škvarovom ihrisku
- k hodom – chcela informáciu, aké podujatia má obec pripravené s príležitosti hodov

p. Chrenšť:
- k TJ – ak chceme, aby ihrisko správne fungovalo, musí tam byť disciplína zo strany výboru TJ Kysučan Korňa
- k verejnému osvetleniu – na údržbu verejného osvetlenia sa znižovali finančné prostriedky, ja robím údržbu vo svojom voľnom čase, budem chodiť na opravy až vtedy, keď budú nahlásené dve až tri opravy

p. Vyrobík:
- k verejnému osvetleniu – navrhol, aby verejné osvetlenie opravovali s p. Chrenšťom aspoň pol roka zadarmo, tak ušetria obci finančné prostriedky, navrhol, aby bol na obec prijatý elektrikár, človek, ktorý bude robiť celú údržbu, chcel vedieť, koľko žiaroviek mesačne sa približne vymení na verejnom osvetlení

p. Paľuch, predseda TJ:
- k TJ – vyjadril sa k práci výboru TJ, k tomu, že nevenovali dostatočnú pozornosť trávniku po rekonštrukcií, trávniku sa nenechal čas na regeneráciu, hralo sa na ňom veľa zápasov, firma Zelený pažiť má prísť a dať trávnik do poriadku

p. Bernátová, riad. MŠ:
- k práci v MŠ Korňa – dňa 30. 6. 2009 sa jej končí volebné obdobie riaditeľky MŠ, chce poďakovať všetkým poslancom, starostovi, sponzorom za spoluprácu a podporu škôlky


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenia č.43/2009 – 48/2009 boli jednomyseľne schválené.
Uznesenie č.49/2009 za hlasovali poslanci: p. Hurík, p. Chrenšť, p. Sabelová, p. Palica, p. Židek, p. Homola, p. Fatura, hlasovania sa zdržal p. Vyrobík.

Prijaté uznesenia OZ (čísla 43 - 49/2009):


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29. 05. 2009 číslo 43/2009

k správe o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 24. 04. 2009.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 24. 04. 2009

b/ s c h v a ľ u j e
správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 24. 04. 2009

c/ ž i a d a
p. J. Kontríka, starostu obce zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení OZ podľa termínov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29. 05. 2009 číslo 44/2009

k správe výsledku následnej finančnej kontroly v Základnej škole Korňa

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o výsledku následnej finančnej kontroly v Základnej škole v Korni

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
správu o výsledku následnej finančnej kontroly v ZŠ Korňa


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29. 05. 2009 číslo 45/2009

k návrhu na úpravu Zriaďovacej listiny v názve organizácie - MŠ so ŠJ Korňa

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na úpravu Zriaďovacej listiny v názve organizácie z MŠ so ŠJ Korňa na „Materská škola Korňa“

b/ s c h v a ľ u j e
dodatok k Zriaďovacej listine Materskej školy so školskou jedálňou Korňa pre zmenu názvu organizácie na „Materská škola Korňa“ od 1. 9. 2009.


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29. 05. 2009 číslo 46/2009

k návrhu na delegovanie člena Rady MŠ Korňa - za zriaďovateľa

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na delegovanie člena Rady MŠ Korňa – za zriaďovateľa p. Júliu Dubáčovú, bytom Korňa, Vyšná Korňa 73

b/ s c h v a ľ u j e
p. Júliu Dubáčovú, bytom Korňa, Vyšná Korňa 73 za člena Rady materskej školy Korňa – za zriaďovateľa

c/ u k l a d á
p. Neherovej, prac. OÚ zaslať výpis z uznesenia p. Dubáčovej, bytom Korňa, Vyšná Korňa 73


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29. 05. 2009 číslo 47/2009

k žiadosti Okresného súdu v Čadci o voľbu prísediacich na funkčné obdobie 2010 - 2013

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Okresného súdu Čadca o voľbu prísediacich na funkčné obdobie 2010 – 2013

b/ s ch v a ľ u j e
p. Jozefu Malíkovú, bytom Korňa, Vyšná Korňa 638 na funkciu prísediaceho na Okresnom súde v Čadci

c/ u k l a d á
p. Neherovej, prac. OÚ zaslať výpis z uznesenia p. Malíkovej, bytom Korňa, Vyšná Korňa 638
Termín: 15. 6. 2009
Vykoná: v texte


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29. 05. 2009 číslo 48/2009

k návrhu TKO Semeteš n.o., Semeteš 439, 02354 Turzovka na združenie finančných prostriedkov na riešenie generálnej opravy vozidla na vývoz VOK-u s montážou novej nadstavby.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na združenie finančných prostriedkov na riešenie generálnej opravy vozidla na vývoz VOK-u s montážou novej nadstavby

b/ s c h v a ľ u j e
finančný príspevok na riešenie generálnej opravy vozidla na vývoz VOK-u s možnosťou novej nadstavby vo výške 3 374 €

c/ u k l a d á
p. Neherovej, prac. OÚ zaslať výpis z uznesenia TKO Semeteš n.o., Semeteš 439, 023 21 Turzovka


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29. 05. 2009 číslo 49/2009

k rozpočtovému opatreniu Obce Korňa č. 2/2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie č. 2/2009

b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie č. 2/2009 podľa predloženej úpravy:

1. bežný rozpočet
príjmy
799 110 €
výdavky
346 127 €
2. kapitálový rozpočet
príjmy
19 915 €
výdavky
117 382 €
3. finančné operácie
príjmy
26 555 €
výdavky
15 701 €


c/ u k l a d á
predsedovi finančnej komisie dodržiavať schválený rozpočet obce na r. 2009