TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 27.02. 2009
3./ Rôzne
4./ Diskusia
5./ Návrh na uznesenie
6./ Záver
Dochádzka poslancov:
Z počtu poslancov OZ 9 boli prítomní 8.


D i s k u s i a :

p. starosta:
diskutoval:
- k stretnutiu v Turzovke ohľadom výstavby skládky TKO Semeteš – oboznámil poslancov, ktorí neboli prítomní na stretnutí o obsahu rokovania
- k žiadosti o pedagogický dozor počas podávania obedov pre žiakov ZŠ – v každom prípade musíme priznať, že deti sa nechovajú slušne počas vydávania obedov, dozor je tam potrebný
- k vybudovaniu verejných WC v budove TJ – je potrebné, aby sa v obci vybudovali verejné WC, bolo by vhodné vybudovať ich v budove TJ
- k jednaniu so Sevakom – doposiaľ sme nedostali odpoveď na list, ktorý sme zaslali Sevaku
- k delegovaniu členov do volebných komisií – vysvetlil, že politické strany si do určitého termínu, ktorý je stanovený, delegujú svojich zástupcov ako členov do volebných komisií

p. Vyrobík:
- k informovanosti poslancov – bolo by vhodné, aby sa niektoré veci o dianí v obci zverejňovali na internete, v rozhlase, aby bola väčšia informovanosť, napr. o výberovom konaní a pod.
- k delegovaniu členov do volebných komisií – chcel vedieť podľa akého kľúča sa delegujú členovia volebných komisií

p. Hurík:
- k informovanosti poslancov – je potrebné, aby boli poslanci viac informovaní o aktivitách, ktoré sa plánujú v obci robiť, napr. o výberovom konaní treba poslancov vopred informovať

p. Homola:
- k opravám komunikácií – bolo by vhodné dať opraviť na cestách aspoň väčšie výtlky, aby sa predišlo nehodám

p. Fatura:
- k vybudovaniu tribúny – oboznámil prítomných, v akom štádiu sú jednania s majiteľmi pozemkov pod tribúnu DHZ

p. Barčák:
- k žiadosti o pedagogický dozor pri podávaní obedov – na deti treba dozrieť, aby sa predišlo nepríjemnostiam, prečo sa stravujú v školskej jedálni len traja učitelia?

p. Srničková, riad. ZŠ:
- k pedagogickému dozoru pri podávaní obedov, k stravovaniu učiteľov v školskej jedálni – ja nemôžem nikomu nariadiť, kde sa majú učitelia stravovať, nakoľko škola nemá svoju školskú jedáleň, na dozore počas podávania obedov sa môžeme dohodnúť s p. riaditeľkou z MŠ


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenia č. 21/2009 – 34/2009 boli jednomyseľne schválené.

Prijaté uznesenia OZ (čísla 21 - 34/2009):


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 03. 2009 číslo 21/2009

k správe o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 27. 02. 2009.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 27. 02. 2009

b/ s c h v a ľ u j e
správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 27. 02. 2009

c/ ž i a d a
p. J. Kontríka, starostu obce zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení OZ podľa termínov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 03. 2009 číslo 22/2009

k žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Božského Srdca Ježišovho, Korňa o vydanie záväzného stanoviska k umiestneniu stavby: Exercično-pastoračné zariadenie, umiestnenej na pozemku p. č. CKN 1116/3, 1116/4 v areáli budúceho kostola na pútnickom mieste na hore Živčákova v KÚ Korňa, miestna časť u Zelienkov.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Božského Srdca Ježišovho, Korňa o vydanie záväzného stanoviska k umiestneniu stavby: Exercično-pastoračné zariadenie, umiestnenej na pozemku p. č. CKN 1116/3, 1116/4 v areáli budúceho kostola na pútnickom mieste na hore Živčákova v KÚ Korňa, miestna časť u Zelienkov.

b/ s ú h l a s í
s vydaním záväzného stanoviska k umiestneniu stavby: Exercično-pastoračné zariadenie, umiestnenej na pozemku p. č. CKN 1116/3, 1116/4 v areáli budúceho kostola na pútnickom mieste na hore Živčákova v KÚ Korňa, miestna časť u Zelienkov.

c/ s c h v a ľ u j e
výstavbu Exercično-pastoračného zariadenia, umiestneného na pozemku p. č. CKN 1116/3, 1116/4 v areáli budúceho kostola na pútnickom mieste na hore Živčákova v KÚ Korňa, miestna časť u Zelienkov.


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 03. 2009 číslo 23/2009

k žiadosti Pavla Odrobiňáka a Lenky Odrobiňákovej, bytom Korňa 581 o odpredaj starej cesty parcely č. 3656 o výmere 215 m2

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Pavla Odrobiňáka a Lenky Odrobiňákovej, bytom Korňa 581 o odpredaj starej cesty parcely č. 3656 o výmere 215 m2

b/ s c h v a ľ u j e
1./ odpredaj starej cesty parcely č. 3656 o výmere 215 m2 á 0,33 € / m2
2./ všetky náklady spojené s predajom nehnuteľností hradia žiadatelia

c/ ž i a d a
starostu obce, aby spísal kúpno-predajnú zmluvu so žiadateľmi


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 03. 2009 číslo 24/2009

k žiadosti Okresného súdu v Čadci o zabezpečenie voľby dvoch kandidátov do funkcie prísediaceho na funkčné obdobie 4 rokov.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť Okresného súdu v Čadci o zabezpečenie voľby dvoch kandidátov do funkcie prísediaceho na funkčné obdobie 4 rokov

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
žiadosť Okresného súdu v Čadci o zabezpečenie voľby dvoch kandidátov do funkcie prísediaceho na funkčné obdobie 4 rokov

c/ u k l a d á
p. Monike Stuchlíkovej, prac. OÚ zverejniť žiadosť v obecnom rozhlase


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 03. 2009 číslo 25/2009

k žiadosti DHZ Korňa o poskytnutie drevnej hmoty pre potreby DHZ Korňa.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť DHZ Korňa o poskytnutie drevnej hmoty pre potreby DHZ Korňa

b/ s c h v a ľ u j e
a/ poskytnutie drevnej hmoty pre potreby DHZ Korňa na účel výstavby tribúny v areáli DHZ Korňa pre potreby DHZ a Obce Korňa
b/ poskytnutie drevnej hmoty pre TJ Kysučan Korňa na opravu lavíc na tribúne


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 03. 2009 číslo 26/2009

k informácií o zriadenie sociálneho podniku v obci.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
k informácií o zriadenie sociálneho podniku v obci.

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
informáciu o zriadenie sociálneho podniku v obci


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 03. 2009 číslo 27/2009

k žiadosti p. Márie Husárovej, bytom Hlinené 291, 023 54 Turzovka o záväzné stanovisko k vypracovanej Zastavovacej štúdii, p. č. KN 3447/11, vedenej na LV č. 2697 - lokality časť Sučíkovci.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť p. Márie Husárovej, bytom Hlinené 291, 023 54 Turzovka o záväzné stanovisko k vypracovanej Zastavovacej štúdii, p. č. KN 3447/11, vedenej na LV č. 2697 - lokality časť Sučíkovci.

b/ s ú h l a s í
s vydaním súhlasného záväzného stanoviska k vypracovanej Zastavovacej štúdii, ktorá rieši predmetnú lokalitu p.č. KN 3447/11, vedenej na LV č. 2697 – časť Sučíkovci územie určené na výstavbu rekreačných chát a IBV za podmienok: vlastník pozemku si na vlastné náklady vybuduje prístupovú cestu a elektrickú prípojku

c/ u k l a d á
p. Márií Husárovej, bytom Hlinené 291, 023 54 Turzovka prepracovať Zastavovaciu štúdiu o preloženie prístupovej cesty pre II. a III. radu radovej zástavby


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 03. 2009 číslo 28/2009

k prijatiu úveru vo výške 200 tis. € na účely zabezpečenia financovania investičného projektu: “Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy v Korni s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania a docielenia energetickej efektívnosti“

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
prijatie úveru vo výške 200 tis. € poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko, a. s. so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, SR, IČO: 31575951, IČ DPH: SK 2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, so splatnosťou do 1 roka, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu: “Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy v Korni s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania a docielenia energetickej efektívnosti“ s podporou projektu v zmysle zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja formou: 13 587 890,69 Sk /451 035,34 €/.

b/ s c h v a ľ u j e
1./ prijatie úveru vo výške 200 tis. € poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko, a. s. so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, SR, IČO: 31575951, IČ DPH: SK 2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, so splatnosťou do 1 roka, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu: “Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy v Korni s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania a docielenia energetickej efektívnosti“ s podporou projektu v zmysle zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja formou: 13 587 890,69 Sk /451 035,34 €/
2./ vystavenie vlastnej vistablanko zmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 03. 2009 číslo 29/2009

k zloženiu komisie pre výber dodávateľa stavebných prác a na obstaranie vybavenia – tovary na predmet obstarávania “Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy v Korni s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania a docielenia energetickej efektívnosti“

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
zloženie komisie pre výber dodávateľa stavebných prác a na obstaranie vybavenia – tovary na predmet obstarávania “Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy v Korni s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania a docielenia energetickej efektívnosti“

b/ s c h v a ľ u j e
komisiu pre výber dodávateľa stavebných prác a na obstaranie vybavenia – tovary na predmet obstarávania “Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy v Korni s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania a docielenia energetickej efektívnosti“ v tomto zložení:
1. Ing. Peter Homola
2. Milan Palica
3. Jozef Vyrobík
4. Rastislav Fatura
5. Ján Židek
6. František Hurík
7. Miroslav Chrenšť


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 03. 2009 číslo 30/2009

k zrušeniu uznesenia č. 32/2007 - /žiadosť p. Pavla Odrobiňáka , Korňa 581 o odpredaj starej cesty p. č. 3656 o výmere 215 m2/

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
zrušenie uznesenia č. 32/2007

b/ r u š í
uznesenie č. 32/2007 - /žiadosť p. Pavla Odrobiňáka , Korňa 581 o odpredaj starej cesty p. č. 3656 o výmere 215 m2/


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 03. 2009 číslo 31/2009

k platu starostu obce a hlavného kontrolóra obce pre rok 2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
plat starostu obce a hlavného kontrolóra obce pre rok 2009

b/ s c h v a ľ u j e
1./ plat starostu obce pre rok 2009 stanovený podľa zákona č. 253/1994
2./ plat hlavného kontrolóra obce pre rok 2009 stanovený podľa zákona č. 369/1990 v znení neskorších predpisov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 03. 2009 číslo 32/2009

k žiadosti o vydanie súhlasného stanoviska k ohláseniu drobenej stavby - tribúny DHZ

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť DHZ o vydanie súhlasného stanoviska k ohláseniu drobnej stavby – tribúny DHZ

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
žiadosť DHZ o vydanie súhlasného stanoviska k ohláseniu drobnej stavby – tribúny DHZ

c/ ž i a d a
starostu obce vybaviť súhlasné stanovisko z Povodia Váhu pre stavbu tribúny DHZ


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 03. 2009 číslo 33/2009

k výstavbe verejných WC v budove TJ Kysučan Korňa.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na výstavbu verejných WC v budove TJ Kysučan Korňa

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
návrh na výstavbu verejných WC v budove TJ Kysučan Korňa

c/ ž i a d a
starostu obce zabezpečiť posudok statika na budovu TJ Kysučan Korňa pre realizáciu výstavby verejných WC


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 03. 2009 číslo 34/2009

k žiadosti MŠ so ŠJ Korňa o stanovisko k pedagogickému dozoru počas podávania obedov žiakom ZŠ Korňa.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť MŠ so ŠJ Korňa o stanovisko k pedagogickému dozoru počas podávania obedov žiakom ZŠ Korňa

b/ s c h v a ľ u j e
pedagogický dozor počas podávania obedov žiakom ZŠ Korňa

c/ ž i a d a
starostu obce o vyhotovenie presného harmonogramu na zabezpečenie pedagogického dozoru počas podávania obedov žiakom ŽS s vedením ZŠ Korňa a MŠ Korňa