Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Program zasadnutia:
1./ Zahájenie zasadnutia OZ
2./ Upozornenie od firmy B & B Korňa na porušovanie zmluvy o dielo a žiadosť B & B o odstránenie protiprávneho stavu o odstránenie hrozby vzniku škody.
3./ Diskusia
4./ Záver

Dochádzka poslancov:
Z počtu poslancov OZ 9 boli prítomní 8. Neprítomná poslankyňa p. Sabelová.


Uznesenia: Na tomto zasadaní nebolo prijaté nijaké uznesenie.