TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 30. 01. 2009
3./ Inventarizácia majetku obce, ZŠ a ŠKD, MŠ so ŠJ Korňa k 31. 12. 2008
4./ Hospodárenie obce za rok 2008
5./ Hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za rok 2008
6./ Hospodárenie MŠ so ŠJ Korňa za rok 2008
7./ Plány práce komisií
8./ Správa o činnosti TJ Kysučan Korňa za rok 2008
9./ Správa o činnosti DHZ Korňa za rok 2008
10./ Rôzne
11./ Diskusia
12./ Návrh na uznesenie
13./ Záver


Dochádzka poslancov:
Z počtu poslancov OZ 9 boli prítomní 8. Neprítomný poslanec p. M. Palica.


D i s k u s i a :

p. starosta:
diskutoval:
- k žiadosti o súhlas s vyhotovením zastavovacej štúdie – pozemok žiadateľky sa nachádza v extraviláne, kde nie je povolená výstavba, treba schváliť vyhotovenie zastavovacej štúdie
- k rokovaniu so SEVAKom dňa 4.2.2008 – oboznámil prítomných o rokovaní, ktoré sa konalo na OÚ v Korni s pracovníkmi SEVAku Žilina, predmetom rokovania bolo prerokovanie podmienok obce k bezodplatnému prevodu majetku a zmenám trasovania vodovodu a kanalizácie
- k mostu pri ZŠ – najprv sa dá vyhotoviť projekt na nový most, most bude na tom istom mieste ako bol starý
- k priestorom na PS – PZ LES odchádza z priestorov PS, celá budova bude voľná – môžme ju využiť napr. na vybudovanie priestorov pre starých a bezvládnych ľudí v obci, o ktorých sa nemá kto postarať
- k parkovisku TJ – treba tomu venovať riadnu pozornosť, aby to bolo v komplexe a spĺňalo to všetky požiadavky, sociálne zariadenie by malo slúžiť pre všetky akcie napr. hody, súťaže, pre pútnikov a pod.

p. Vyrobík:
- k odkúpeniu pozemkov – p. Malíková nechce predať OÚ ani jeden meter pozemku
- k zimnej údržbe ciest – treba, aby bolo parkovisko pred kostolom vždy rozorané

p. Hurík:
- k pozemkom v extraviláne – my predsa nebudeme brániť vlastníkom, aby sa realizovali v oblasti výstavby na svojich pozemkoch, treba ich podporiť
- k výstavbe tribúny na parkovisku pred TJ - parkovisko treba riešiť aj so sociálnym zariadením, so všetkými povoleniami s tým súvisiacimi, treba to urobiť už na úrovni, aby to malo riadny stavebný zámer

p. Sabelová:
- k tribúne na parkovisku TJ – hasiči by si postavili tribúnu a v bielej budove by sa prerobili sociálne zariadenia
- k zákonu o sociálnej službe – objasnila povinnosti obce, ktoré vyplývajú zo zákona o sociálnej službe č. 448/2008

p. Homola:
- k zákonu o vysporiadaní pozemkov – objasnil problematiku vrátenia pozemkov

p. Fatura:
- k vybudovaniu tribúny – predložil projekt, ako si hasiči predstavujú tribúnu na parkovisku TJ, jednali s p. Bielčikovou o prenájme pozemkov pod tribúnu

p. Barčák:
- k vybudovaniu prečerpávačky do MŠ – treba dať vyhotoviť projekt, riadne to naprojektovať, odsúhlasiť a vybudovať a potom to dať bezodplatne SEVAku, nech si to prevádzkuje a platí elektriku, veď on bude za to brať peniaze


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenia č.8 - 20/2009 boli jednomyseľne schválené.

Prijaté uznesenia OZ (čísla 8 - 20/2009):


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 02. 2009 číslo 8/2009

k správe o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 30. 01. 2009.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 30. 01. 2009

b/ s c h v a ľ u j e
správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 30. 01. 2009

c/ ž i a d a
p. J. Kontríka, starostu obce zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení OZ podľa termínov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 02. 2009 číslo 9/2009

k schváleniu záverečného účtu obce za rok 2008 a inventarizácie obce k 31. 12. 2008.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
záverečný účet obce za rok 2008 a inventarizáciu obce k 31. 12. 2008

b/ s c h v a ľ u j e
1./ záverečný účet obce za rok 2008
     Aktíva: 87 764 717,85 Sk – 3 913 254,92 €
     Pasíva: 87 764 717,85 Sk – 3 913 254,92 €
2./ návrh na vyradenie ZP, DKP, OTE v hodnote 211 839,50 Sk


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 02. 2009 číslo 10/2009

k inventarizácií majetku ZŠ a ŠKD Korňa k 31. 12. 2008

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
inventarizáciu majetku ZŠ a ŠKD k 31. 12. 2008

b/ s c h v a ľ u j e
1./ inventarizáciu majetku ZŠ a ŠKD v Korni k 31. 12. 2008
     celková hodnota majetku: 19 242 211,45 Sk – 638 724,40 €
2./ návrh na vyradenie v hodnote: 57 680,10 Sk


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 02. 2009 číslo 11/2009

k inventarizácií majetku MŠ so ŠJ Korňa k 31. 12. 2008

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
inventarizáciu majetku MŠ so ŠJ Korňa k 31. 12. 2008

b/ s c h v a ľ u j e
1./ návrh na vyradenie ZP, DHM, DKP, OTE
     MŠ v hodnote: 33 320,80
     ŠJ v hodnote : 9 788,20

2./ inventarizáciu majetku MŠ so ŠJ Korňa k 31.12. 2008
     - celková hodnota majetku MŠ: 3 045 952,80 Sk
     - celková hodnota majetku ŠJ:     304 647,72 Sk


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 02. 2009 číslo 12/2009

k hospodáreniu obce za rok 2008.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie obce za rok 2008

b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie obce za rok 2008:

Bežný rozpočet
1. bežné príjmy
26 202 139,11 Sk
869 884,45 €
2. bežné výdavky
10 620 529,36 Sk
352 536,98 €
Kapitálový rozpočet
1. príjmy
8 581 920,00 Sk
284 867,56 €
2. výdavky
12 358 062,34 Sk
410 212,51
Finančné operácie
1. príjmy
1 031 397,64 Sk
34 236,13 €
2. výdavky
680 490,39 Sk
22 571,86 €
Prevody
1. prevod ZŠ
8 288 094,38 Sk
 
2. prevod ŠKD
265 000,-- Sk
 
3. prevod MŠ a ŠJ
2 317 701,50 Sk
 
4. kap. transfer MŠ
450 431,-- Sk
 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 02. 2009 číslo 13/2009

k hospodáreniu ŽS a ŠKD Korňa za rok 2008

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie ZŠ a ŠKD za rok 2008

b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za rok 2008:

1. príjmy ZŠ
8 219 556,73 Sk
2. výdavky ZŠ
8 166 653,26 Sk
3. príjmy ŠKD
313 000,-- Sk
4. výdavky ŠKD
313 000,-- Sk
5. ostatné príjmy
24 300,-- Sk
6. ostatné výdavky
24 300,-- Sk
7. výdavky spolu
8 503 953,26 Sk


Stavy na bankových účtoch a v pokladni:

výdavkový bankový účet
55 847,90 Sk
príjmový účet
0,-- Sk
sociálny účet
4 645,-- Sk
darovací účet
870,-- Sk
depozitný účet
629 542,-- Sk
zostatok v pokladni
0,-- Sk

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 02. 2009 číslo 14/2009

k hospodárenie MŠ so ŠJ Korňa za rok 2008

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie MŠ so ŠJ Korňa za rok 2008

b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie MŠ so ŠJ Korňa za rok 2008:

1. dotácie od obce
2 154 163,-- Sk
71 505,11 €
2. vlastné príjmy
176 426,50 Sk
5 856,29 €
3. kapitálový transfer
450 430,50 Sk
14 951,55 €
4. výdavky MŠ
1 563 349,65 Sk
51 893,70 €
5. výdavky ŠJ
761 617,50 Sk
25 281,07 €
6. výdavky UoZ
3 804,-- Sk
126,27 €
7. pomôcky HN
500,-- Sk
16,60 €
8. výdavky z darovacieho účtu
2 558,-- Sk
84,91 €
9. výdavky organizácie spolu
2 331 829,15 Sk
77 402,55 €
10. kapitálové výdavky
450 430,50 Sk
14 951,55 €

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 02. 2009 číslo 15/2009

k predneseným plánom práce komisií OÚ Korňa na rok 2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
plány práce komisií OÚ Korňa na rok 2009

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
plány práce komisií OÚ Korňa na rok 2009


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 02. 2009 číslo 16/2009

k správe o činnosti TJ Kysučan Korňa za rok 2008

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o činnosti TJ Kysučan Korňa za rok 2008

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
správu o činnosti TJ Kysučan Korňa za rok 2008


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 02. 2009 číslo 17/2009

k správe o činnosti DHZ Korňa za rok 2008

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o činnosti DHZ Korňa za rok 2008

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
správu o činnosti DHZ Korňa za rok 2008


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 02. 2009 číslo 18/2009

k žiadosti p. Márie Husárovej, bytom Hlinené 291, 023 54 Turzovka o záväzné stanovisko k zadaniu vypracovania zastavovacej štúdie lokality časť Sučíkovci.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť p. Márie Husárovej, bytom Hlinené 291, 023 54 Turzovka o záväzné stanovisko k zadaniu vypracovania zastavovacej štúdie lokality časť Sučíkovci

b/ s ú h l a s í
s vydaním súhlasného záväzného stanoviska na riešenie predmetnej lokality – časť Sučíkovci formou zastavovacej štúdie ako územie určené na výstavbu rekreačných chát a IBV

c/ s c h v a ľ u j e
všetky náklady spojené s vyhotovením zastavovacej štúdie hradí žiadateľ


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 02. 2009 číslo 19/2009

k žiadosti p. Jozefa Krasuľu, bytom Korňa 781 o odpredaj nehnuteľnosti CKN p.č. 1438/1, 1438/2, 1439/1

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
k žiadosť p. Jozefa Krasuľu, bytom Korňa 781 o odpredaj nehnuteľnosti CKN p.č. 1438/1, 1438/2, 1439/1

b/ s c h v a ľ u j e
1./ odpredaj nehnuteľnosti CKN p.č. 1438/1, 1438/2, 1439/1 o výmere 131 m2 á 70,- Sk – 2,32 € / m2
2./ všetky náklady spojené s predajom nehnuteľnosti hradí žiadateľ

c/ ž i a d a
starostu obce, aby spísal kúpno-predajnú zmluvu so žiadateľom


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 02. 2009 číslo 20/2009

k správe Ing. Marcela Nekoranca – hlavného kontrolóra obce k výsledku finančnej kontroly vykonávanej v súlade so zákonom č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zák. č. 10/1996 o kontrole v štátnej správe.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu Ing. Marcela Nekoranca – hlavného kontrolóra obce k výsledku finančnej kontroly vykonávanej v súlade so zákonom č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zák. č. 10/1996 o kontrole v štátnej správe.

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
správu Ing. Marcela Nekoranca – hlavného kontrolóra obce k výsledku finančnej kontroly vykonávanej v súlade so zákonom č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zák. č. 10/1996 o kontrole v štátnej správe.