TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 18. 12. 2008
3. Výkon samosprávy obce za rok 2008
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Návrh na uznesenie
7. Záver


Dochádzka poslancov:
Z počtu poslancov OZ 9 boli prítomní všetci.


D i s k u s i a :

p. starosta:
diskutoval:
- k odpredaju budovy ČOV – budova je na LV na obec, je to polyfunkčný objekt, bolo by vhodné vyhotoviť buď zmluvu o budúcej zmluve, alebo dať predkupné právo p. Dubačovi
- k majetkoprávnemu vysporiadaniu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie – objasnil, že SEVAK chce pozemky bezplatným prevodom alebo navýšením základného imania nepeňažným vkladom

p. Barčák:
- k odpredaju budovy ČOV: môžeme predať budovu pred kolaudáciou?, treba pripraviť budovu na kolaudáciu a potom ju môžme predať
- k majetoprávnemu vysporiadaniu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie – je potrebné podmieniť prevedenie majetku a dohodnúť sa na podmienkach

p. Vyrobík:
- k odpredaju ČOV: treba konať tak, aby sme neporušili zákon a nemuseli vracať dotácie
- k novému sociálnemu zákonu – je nový sociálny zákon, ktorý hovorí o povinnostiach obce pri opatrovaní starých a chorých občanov, bolo by vhodné pripraviť do budúcna priestory pre takýchto ľudí v budove bývalého podniku služieb, sú tam sprchy, WC, ostatné priestory by sa len vyčistili a čiastočne upravili

p. Fatura:
- k majetkoprávnemu vysporiadaniu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie – práce na kanalizácií a verejnom vodovode neboli odvedené kvalitne, plány boli kreslené len od stola, veď bolo potrebné ísť na obec a situáciu si pozrieť na mieste, bolo tam veľa nedostatkov

p. Hurík:
- k predaju ČOV: prečo hrozí vrátenie dotácie?, treba robiť tak, aby sa dotácia nemusela vracať
- k majetkoprávnemu vysporiadaniu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie – hovoríme o nadobúdacej hodnote nášho vodovodu 1 800 tis. Sk, hodnota by sa mala prerátať, veď je to smiešna suma, na začiatku budovania kanalizácie bolo povedané, že prípojky k domom budú zadarmo, teraz sa hovorí, že si ich musí majiteľ hradiť sám, prečo?, ak sa budeme baviť o prevode majetku, len za podmienok protihodnoty – ja navrhujem vybudovanie kanalizačnej a vodovodnej prípojky do MŠ Korňa a verejného vodovodu do osady u Dubači, kanál do radovky...

p. Sabelová:
- k majetkoprávnemu vysporiadaniu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie – treba pristúpiť na kompromis – my chceme vybudovanie vodovodu do osady u Dubači a do MŠ vodovod i kanalizáciu, potom budeme uvažovať o bezplatnom prevode predmetného majetku

p. zástupcovia SEVAKu::
- k majetkoprávnemu vysporiadaniu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie – objasnili danú problematiku a dohodli sa na ďalšom rokovaní na OÚ Korňa dňa 04. 02. 2009, objasnil, že v minulosti boli v rozpočte peniaze aj na prípojky k domom, ale zákon sa zmenil a hovorí sa, že prípojka bude majetkom majiteľa domu, preto si ju musí hradiť sám, Sevak chce pozemky buď bezplatným prevodom alebo navýšením základného imania nepeňažným vkladom


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenia č.1-7/2009 boli jednomyselne schválené.

Prijaté uznesenia OZ (čísla 1 - 7/2009):


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 1. 2009 číslo 1/2009

k správe o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 18. 12. 2008.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o plnení uznesení č. 119-133/2008 prijatých na zasadnutí OZ dňa 28. 11. 2008

b/ s c h v a ľ u j e
správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 18. 12. 2008

c/ ž i a d a
p. J. Kontríka, starostu obce zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení OZ podľa termínov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 1. 2009 číslo 2/2009

k výkonu samosprávy Obce Korňa za rok 2008

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
výkon samosprávy Obce Korňa za rok 2008

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
výkon samosprávy Obce Korňa za rok 2008


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 1. 2009 číslo 3/2009

k žiadosti firmy D. SPOL, s. r. o v zastúpení konateľa p. Milana Dubača, bytom Korňa, Vyšná Korňa 73 o odpredaj polyfunkčného objektu v Korni Skotni , p. č. CKN 544/7, 544/2.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť firmy D. SPOL, s. r. o v zastúpení konateľa p. Milana Dubača, bytom Korňa, Vyšná Korňa 73 o odpredaj polyfunkčného objektu v Korni Skotni , p. č. CKN 544/7, 544/2.

b/ s c h v a ľ u j e
1./odpredaj polyfunkčného objektu v Korni Skotni p. č. CKN 544/7, 544/2 za 16 596,96 € /500 tis. Sk /
2./ všetky poplatky spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci

c/ ž i a d a
starostu obce zabezpečiť spísanie kúpno predajnej zmluvy so žiadateľom


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 1. 2009 číslo 4/2009

k žiadosti o doriešenie majetkoprávneho vysporiadania verejného vodovodu a verejnej kanalizácie podmieňujúcich realizáciu stavby Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť o doriešenie majetkoprávneho vysporiadania verejného vodovodu a verejnej kanalizácie podmieňujúcich realizáciu stavby Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc.

b/ s ú h l a s í
s bezoplatným prevodom predmetného majetku len za podmienky protihodnoty vybudovania kanalizačnej a vodovodnej prípojky v MŠ Korňa a vybudovaním verejného vodovodu v Korni, Nižný koniec v osade u Dubači.

c/ ž i a d a
starostu obce a zástupcu starostu, aby predložili tieto podmienky na rokovaní so zástupcami SEVAku dňa 04. 02. 2009 na OÚ Korňa.


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 1. 2009 číslo 5/2009

k žiadosti ZŠ Korňa o zvýšenie limitu predmetov postupnej spotreby a operatívnej evidencie zo 16,60 € na 35 €.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť ZŠ Korňa o zvýšenie limitu predmetov postupnej spotreby a operatívnej evidencie zo 16,60 € na 35 €.

b/ s c h v a ľ u j e
zvýšenie limitu predmetov postupnej spotreby a operatívnej evidencie zo 16,60 € na 35 €.

c/ u k l a d á
riad. ZŠ Korňa p. Mgr. Srníčkovej dodržiavať schválený limit


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 1. 2009 číslo 6/2009

k návrhu o dofinancovanie rekonštrukcie ZŠ Korňa z vlastných prostriedkov

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
dofinancovanie rekonštrukcie ZŠ Korňa z vlastných prostriedkov

b/ s c h v a ľ u j e
1./ dofinancovanie rekonštrukcie ZŠ Korňa z vlastných prostriedkov
2./ úpravu kapitálového rozpočtu:
    - príjem + 500 tis. /16 596,96 €/ za predaj polyfunkčného objektu /ČOV/
    - vo výdavkovej časti sa zníži v programe bývanie pozemok pod bytovku -340 tis. Sk /11 285,93 €/
    - rekonštrukcia ZŠ + 840 tis. Sk /27 882,89 €/

c/ u k l a d á
predsedovi finančnej komisie dodržiavať schválený rozpočet


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 30. 1. 2009 číslo 7/2009

k vylepovaniu plagátov politických subjektov vo volebnej kampani pre voľby prezidenta SR dňa 21. 03. 2009 a 04. 04. 2009.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
vylepovanie plagátov politických subjektov vo volebnej kampani pre voľby prezidenta SR dňa 21. 03. 2009 a 04. 04. 2009.

b/ v y m e d z u j e
priestory na vylepovanie plagátov politických subjektov vo volebnej kampani pre voľby prezidenta SR dňa 21. 03. 2009 a 04. 04. 02009 a to na drevené nástenky pri autobusových zastávkach

c/ u k l a d á
zverejniť výpis z uznesenia OU v mieste obvyklým spôsobom