Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009
3./ Vydanie záväzného stanoviska k umiestneniu stavby: „Rímskokatolícky kostol Panny Márie – pútnické miesto na hore Živčáková“
4./ Rôzne
5./ Diskusia
6./ Návrh na uznesenie
7./ Záver


Dochádzka poslancov:
Z počtu poslancov OZ 9 bolo prítomných 7. Neprítomní poslanci - p.Barčák, p. Židek.


D i s k u s i a :

p. starosta:
diskutoval:
- k výstavbe nového kostola na hore Živčáková – zvolávam územné konanie o stavbe nového kostola na hore Živčáková, v obci musíme vyčleniť nové parkovacie miesta – pri škole, vo dvore školy, pri penzióne Mária, pod cintorínom ...

p. Hurík:
- k výstavbe kostola – je pravda, že to bude záťaž pre ľudí, ktorí tam žijú, veď cesta už teraz nepostačuje, som za to, nech sa obec rozvíja, bolo by dobré, keby sa obec aj ináč zviditeľňovala – napr. turistikou, ale je taká doba, cirkev dostala zelenú, nedá sa s tým nič robiť, neviem ako projekt rieši infraštruktúru, lebo už teraz je cestá v zlom stave, miestami je až nebezpečná, je potrebná spolupráca s farským úradom, je treba už teraz riešiť poškodzovanie cesty, potom keď sa začne stavať, cesta nevydrží, výstavba je v ÚP, nedá sa tomu zabrániť

p. Chrenšť:
- k výstavbe kostola – nie som proti výstavbe, zabrániť sa tomu nedá, treba počítať s tým, že sa s výstavbou cesta zničí, možno nám vystane záväzok vybudovať parkovisko v spolupráci s farským úradom, možno nám príliv cudzích ľudí do obce prinesie i niečo kladné

p. Vyrobík:
- k výstavbe kostola – ja si myslím, že výstavba nového kostola nebude pre obec až taká záťaž, mne sa to javí ako zviditeľnenie obce

p. Sabelová:
- k výstavbe kostola – som za výstavbu, ale bolo by vhodné, aby sa už teraz robilo niečo s cestou – treba do toho zainteresovať viac kompetentných ľudí

p. Ing. Homola:
- k výstavbe kostola – priestor pod kostol bol schválený OZ, som za výstavbu kostola


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenia č. 117,118/2008 boli jednomyselne schválené.

Prijaté uznesenia OZ (čísla 117 - 118/2008):


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 08. 11. 2008 číslo 117/2008

k návrhu na VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
návrh na VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009:
- poplatky za popolnice: 11 € - 331,- Sk
- poplatky za VOK: 10 € - 301,- Sk
- poplatky za TKO – chatári: 33,5 € - 1009,- Sk
- poplatky za TKO – neprístupné miesta: 7 € - 210,- Sk
- poplatky za TKO – podnikatelia: poplatok stanovený podľa zákona a určenej sadzby a koeficientov
- poplatok za psa: 3 € - 90,37 Sk
- daň za užívanie verejného priestranstva:
        - poplatok za ambulantný predaj: 7 € - 210,-Sk/deň
        - poplatok za lunapark: 100 € -3012,- Sk/za akciu
- sadzba dane za byty sa zvyšuje na 0,099 € /3,- Sk/
- sadzba za nebytové priestory 0,099 € /3,- Sk/
ostatné sadzby dane z nehnuteľnosti ostávajú nezmenené


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 08. 11. 2008 číslo 118/2008

k návrhu o prehodnotenie zaradenia občanov, akým spôsobom sa im bude odvážať TKO /popolnice, VOK, zber do vriec/

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh o prehodnotenie zaradenia občanov, akým spôsobom sa im bude odvážať TKO /popolnice, VOK, zber do vriec/

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
návrh o prehodnotenie zaradenia občanov, akým spôsobom sa im bude odvážať TKO /popolnice, VOK, zber do vriec/

c/ u k l a d á
komisií ŽP, výstavby, verejného poriadku a kontroly prehodnotiť u vytypovaných občanov obce spôsob, akým sa im bude odvážať TKO